بررسی پیامدهای نورولوژیک در بیماران با انسفالومیلیت منتشر حاد بستری‌شده در بیمارستان اطفال حضرت امام حسین (ع) در سال‌های 96-1390

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی و درمانگاه نورولوژی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: انسفالومیلیت منتشر حاد، یک بیماری دمیلینه شدن التهابی اولیه با نقایص نورولوژیک چند کانونی است که ماده‌ی سفید دستگاه عصبی مرکزی را درگیر ‌می‌نماید. شایع‌ترین علایم، تب، سردرد، تهوع و استفراغ می‌باشد که می‌تواند به سمت انسفالوپاتی و کوما پیشرفت ‌کند. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی پیامدهای نورولوژیک در بیماران کودک مبتلا به انسفالومیلیت منتشر حاد بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی تحلیلی آینده‌نگر، تمامی کودکان بستری در بخش نورولوژی کودکان بیمارستان امام حسین (ع) در خلال سال‌های 96-1390 که بر اساس علایم بالینی و یافته‌های Magnetic resonance imaging (MRI)، تشخیص انسفالومیلیت منتشر حاد برایشان مطرح شده بود، تحت بررسی‌های تکمیلی قرار گرفتند.یافته‌ها: شایع‌ترین علایم، تب، سردرد، خواب‌آلودگی، سرگیجه و تهوع‌ بودند. بیشترین یافته در MRI، مربوط به تغییرات سیگنال T2 در هسته‌های قاعده‌ای، نواحی پره‌ونتریکولار و سنتروم سمی‌اوال و مخچه بود. از بین 21 نفر مورد مطالعه، 14 نفر بهبودی کامل پیدا کردند، 1 نفر همی‌پارزی راست، 1 نفر همی‌پارزی چپ به همراه دیس‌فاژی، 1 نفر تأخیر حرکتی و گفتاری و شناخت مختل، 1 نفر تشنج، 1 نفر همی‌دیستونیا، 1 نفر انسفالومیلیت منتشر حاد با اختلال بینایی و تشنج تکرار شونده و 1 نفر نیز با تشخیص انسفالومیلیت منتشر حاد هموراژیک، فوت شد.نتیجه‌گیری: در بیماران با انسفالوپاتی، در نظر گرفتن احتمال بالای بیماری و انجام تصویربرداری سریع، به شروع زودرس درمان و پیش‌آگهی بهتر بیماری کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neurological Outcomes in Patients with Acute Disseminated Encephalomyelitis Admitted in Imam Hussein Pediatrics Hospital, Isfahan, Iran, during the Years 2011-2017

نویسندگان [English]

 • Jafar Nasiri 1
 • Simin Abniki 2
 • Majid Valiyan-Borujeni 3
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Clinic of Pediatric Neurology, Isfahan University of Medical Sciences , Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee. School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) is an inflammatory, demyelinating, multifocal disease primarily involves the white matter of the central nervous system. The most common symptoms are fever, headache, and nausea progressing to encephalopathy and coma. The purpose of this study was to evaluate neurological outcomes in pediatrics patients with acute disseminated encephalomyelitis.Methods: In this prospective study, we evaluated all pediatric patients with acute disseminated encephalomyelitis admitted in the service of pediatrics neurology in Imam Hussein pediatrics hospital, Isfahan, Iran, during the Years 2011-2017. The patients were diagnosed based on clinical and magnetic resonance imaging (MRI) findings.Findings: The most common symptoms included fever, headache, drowsiness, dizziness, and nausea. The most frequent findings in magnetic resonance imaging were T2 signal changes in basal ganglia, periventricular regions, and centrum semiovale and cerebellum. Of 21 patients enrolled in this study, 14 had full recovery, 1 had right hemiparesis, 1 had left hemiparesis with dysphagia, 1 suffered from delayed speech, cognition, and motor growth, 1 suffered from seizure, 1 had hemidystonia; 1 patient suffered from visual impairment and seizure, and 1 patient expired.Conclusion: In patients with encephalopathy, considering high level of suspicion of acute disseminated encephalomyelitis, and performing early imaging assessments will help initiate therapy and better prognosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outcomes Assessment
 • Acute disseminated encephalomyelitis
 • Iran
 1. Alper G, Heyman R, Wang L. Multiple sclerosis and acute disseminated encephalomyelitis diagnosed in children after long-term follow-up: Comparison of presenting features. Dev Med Child Neurol 2009; 51(6): 480-6.
 2. Bunyan RF, Tang J, Weinshenker B. Acute demyelinating disorders: Emergencies and management. Neurol Clin 2012; 30(1): 285-307.
 3. Burton KLO, Williams TA, Catchpoole SE, Brunsdon RK. Long-term neuropsychological outcomes of childhood onset acute disseminated encephalomyelitis (ADEM): A meta-analysis. Neuropsychol Rev 2017; 27(2): 124-33.
 4. Dale RC, de Sousa C, Chong WK, Cox TC, Harding B, Neville BG. Acute disseminated encephalomyelitis, multiphasic disseminated encephalomyelitis and multiple sclerosis in children. Brain 2000; 123 Pt 12: 2407-22.
 5. Erol I, Ozkale Y, Alkan O, Alehan F. Acute disseminated encephalomyelitis in children and adolescents: A single center experience. Pediatr Neurol 2013; 49(4): 266-73.
 6. Gray MP, Gorelick MH. Acute disseminated encephalomyelitis. Pediatr Emerg Care 2016; 32(6): 395-400.
 7. Hynson JL, Kornberg AJ, Coleman LT, Shield L, Harvey AS, Kean MJ. Clinical and neuroradiologic features of acute disseminated encephalomyelitis in children. Neurology 2001; 56(10): 1308-12.
 8. Jayakrishnan MP, Krishnakumar P. Clinical profile of acute disseminated encephalomyelitis in children. J Pediatr Neurosci 2010; 5(2): 111-4.
 9. Jones CT. Childhood autoimmune neurologic diseases of the central nervous system. Neurol Clin 2003; 21(4): 745-64.
 10. Leake JA, Albani S, Kao AS, Senac MO, Billman GF, Nespeca MP, et al. Acute disseminated encephalomyelitis in childhood: Epidemiologic, clinical and laboratory features. Pediatr Infect Dis J 2004; 23(8): 756-64.
 11. Menge T, Hemmer B, Nessler S, Wiendl H, Neuhaus O, Hartung HP, et al. Acute disseminated encephalomyelitis: An update. Arch Neurol 2005; 62(11): 1673-80.
 12. Miller DH, Robb SA, Ormerod IEC, Pohl KRE, MacManus DG, Kendall BE, et al. Magnetic resonance imaging of inflammatory and demyelinating white-matter diseases of childhood. Dev Med Child Neurol 1990; 32(2): 97-107.
 13. Murthy SN, Faden HS, Cohen ME, Bakshi R. Acute disseminated encephalomyelitis in children. Pediatrics 2002; 110(2 Pt 1): e21.
 14. Noorbakhsh F, Johnson RT, Emery D, Power C. Acute disseminated encephalomyelitis: Clinical and pathogenesis features. Neurol Clin 2008; 26(3): 759-80, ix.
 15. Pavone P, Pettoello-Mantovano M, Le PA, Giardino I, Pulvirenti A, Giugno R, et al. Acute disseminated encephalomyelitis: A long-term prospective study and meta-analysis. Neuropediatrics 2010; 41(6): 246-55.
 16. Pohl D, Tenembaum S. Treatment of acute disseminated encephalomyelitis. Curr Treat Options Neurol 2012; 14(3): 264-75.
 17. Sadek AA, Mohamad MA, Ali SH, Hassan IA, Hussein MF. Diagnostic value of lumbar puncture among infants and children presenting with fever and convulsions. Electron Physician 2016; 8(4): 2255-62.
 18. Suppiej A, Vittorini R, Fontanin M, De GD, Manara R, Atzori M, et al. Acute disseminated encephalomyelitis in children: focus on relapsing patients. Pediatr Neurol 2008; 39(1): 12-7.
 19. Tardieu M, Mikaeloff Y. What is acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)? Eur J Paediatr Neurol 2004; 8(5): 239-42.
 20. Tenembaum S, Chamoles N, Fejerman N. Acute disseminated encephalomyelitis: A long-term follow-up study of 84 pediatric patients. Neurology 2002; 59(8): 1224-31.
 21. Tenembaum S, Chitnis T, Ness J, Hahn JS. Acute disseminated encephalomyelitis. Neurology 2007; 68(16 Suppl 2): S23-S36.
 22. Torisu H, Kira R, Ishizaki Y, Sanefuji M, Yamaguchi Y, Yasumoto S, et al. Clinical study of childhood acute disseminated encephalomyelitis, multiple sclerosis, and acute transverse myelitis in Fukuoka Prefecture, Japan. Brain Dev 2010; 32(6): 454-62.
 23. Triulzi F. Neuroradiology of multiple sclerosis in children. Neurol Sci 2004; 25(Suppl 4): S340-S343.
 24. Mikaeloff Y, Caridade G, Husson B, Suissa S, Tardieu M. Acute disseminated encephalomyelitis cohort study: prognostic factors for relapse. Eur J Paediatr Neurol 2007; 11(2): 90-5.