دوره و شماره: دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397 
بررسی میزان توجیه درخواست آزمون‌های سی‌تی اسکن در جهت کاهش خطر سرطان‌های ناشی از تابش

صفحه 433-438

10.22122/jims.v36i477.9673

علی چاپاریان؛ جمشید شوشتریان؛ زهرا صادقی؛ سمیه سوسنی؛ مهشید صباغ؛ الهام عسکریه


بررسی تأثیر فیتواستروژن‌ها بر علایم یائسگی: یک مرور نظام‌مند

صفحه 446-459

10.22122/jims.v36i477.9503

زهره کشاورز؛ سمیرا گلعذار؛ محبوبه حاجی فقها؛ شیوا علیزاده