دوره و شماره: دوره 36، شماره 512، بهمن و اسفند 1397 
روشی جدید و غیر تهاجمی در مطالعه‌ی آنتی درومیک پتانسیل‌های حسی اعصاب بین انگشتی پا

صفحه 1670-1674

10.22122/jims.v36i512.11077

سید پژمان مدنی؛ علی قیصری؛ کوروش منصوری؛ طناز احدی؛ سیده زهرا امامی رضوی