دوره و شماره: دوره 36، شماره 492، مهر و آبان 1397 
بررسی درصد فراوانی بیماری von Willebrand در زنان با خونریزی شدید قاعدگی

صفحه 949-953

10.22122/jims.v36i492.8499

فریبرز مکاریان؛ علیرضا صادقی؛ فریبا بهنام فر؛ آرمان سورانی؛ الهام معظم


مروری بر آسیب‌شناسی مولکولی تومورهای اپی‌تلیال تیروئید

صفحه 964-974

10.22122/jims.v36i492.9875

سیده عادله رضوی؛ محمدحسین مدرسی؛ پریچهره یغمایی؛ مهدی هدایتی