بررسی تأثیر ترکیبی میزوپروستول واژینال و اکسی‌توسین وریدی بر القای زایمان، نمره‌ی Bishop و طول مدت زایمان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری- مامایی و مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه زنان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری- مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دو روش پرکاربرد برای القای زایمان، استفاده از میزوپروستول واژینال و اکسی‌توسین وریدی هستند. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر ترکیبی میزوپروستول واژینال و اکسی‌توسین وریدی بر القای زایمان، ضریب بیشاب و طول مدت زایمان زنان شکم اول انجام شد.روش‌ها: پژوهش کارآزمایی بالینی کنترل شده‌ی تصادفی در سال 1396 در زایشگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان بر روی 106 خانم باردار نخست‌زای ترم با اندیکاسیون ختم حاملگی و نمره‌ی Bishop کمتر از 4 که با تخصیص تصادفی به دو گروه 53 نفری تقسیم شدند، انجام گردید. گروه مورد، ابتدا 25 میکروگرم میزوپروستول واژینال و بعد از سه ساعت یک تزریق 10 واحدی اکسی‌توسین را برای القای زایمان دریافت کردند. گروه شاهد، تنها یک تزریق 10 واحدی اکسی‌توسین دریافت کردند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های Mann-Withney، 2χ و Independent t با سطح معنی‌داری 05/0 > P با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.یافته‌ها: واحدهای پژوهش در دو گروه، از نظر شاخص‌های دموگرافیک همسان بودند. آزمون Independent t نشان داد که میانگین زمان شروع انقباضات منظم رحمی، مدت زمان مرحله‌ی فعال، مدت زمان مرحله‌ی اول زایمان و فاصله‌ی القا تا زایمان در گروه مورد به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (050/0 > P). آزمون Paired t نشان داد که میانگین نمره‌ی Bishop در هر دو گروه بعد از مداخله به طور معنی‌داری بیشتر از قبل از مداخله بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: استفاده از میزوپروستول به صورت ترکیبی با اکسی‌توسین نسبت به اکسی‌توسین به تنهایی، از مزایای بیشتری در القای زایمان برخوردار است و هر یک از آن‌ها را می‌توان با توجه به شرایط خانم باردار استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Combined Effect of Vaginal Misoprostol and Venous Oxytocin on Induction of Labor, Bishop Score, and Duration of Labor

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Valiani 1
 • Zahra Allameh 2
 • Parvin Bahadoran 1
 • Elahe Amani 3
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery AND Nursing and Midwifery Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Obstetrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 MSc Student, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Two commonly used methods for inducing labor are vaginal misoprostol and venous oxytocin. The aim of this study was to determine the combined effect of vaginal misoprostol and intravenous oxytocin on induction of labor, Bishop score, and duration of delivery in primipara women.Methods: In this randomized controlled clinical trial study, 106 primipara pregnant women with preterm delivery indicating pregnancy termination and Bishop score of less than 4, were divided randomly into two equal groups. The test group first received 25 micrograms of vaginal misoprostol, and after three hours, 10 units of oxytocin for induction of labor. The control group received only one 10-unit oxytocin infusion. The research tool was a researcher-made questionnaire and checklist (information gathering form). Data analysis was performed using Mann-Whitney, chi-square, and independent t tests via SPSS software with a significant level of P < 0.05.Findings: The research units in the two groups were similar in terms of demographic indicators. Independent t test showed that the mean time of the onset of regular uterine contractions, the active phase duration, the duration of the first stage of labor, and the duration of induction to delivery in the experimental group were significantly lower than the control group (P < 0.050). Meanwhile, paired t test showed that after intervention, the mean baseline coefficient of Bishop score in both groups was significantly higher than before intervention (P < 0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obstetric labor
 • Misoprostol
 • Oxytocin
 • Induction of labor
 1. Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJ, Driscoll AK, Mathews TJ. Births: Final Data for 2015. Natl Vital Stat Rep 2017; 66(1): 1.
 2. Laughon SK, Branch DW, Beaver J, Zhang J. Changes in labor patterns over 50 years. Am J Obstet Gynecol 2012; 206(5): 419.
 3. Leveno KJ, Spong CY, Dashe JS, Casey BM, Hoffman BL, Cunningham FG, et al. Williams Obstetrics. 25th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2018. p. 433, 442, 480, 505-6, 508-11.
 4. Falahati J, Bahadoran P, Shahshahan Z. A comparative survey on two methods of oxytocin administration and its effects on labor outcomes [MD Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2009. p. 51. [In Persian]
 5. Queenan JT, Spong CY, Lockwood CJ. Protocols for high-risk pregnancies: An evidence-based approach. 6th ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2015. p. 415.
 6. Feketshane AM. The effect of misoprostol on fetal heart rate parameters during induction of labour from 38 weeks gestation: A retrospective audit [MD Thesis]. Stellenbosch, South Africa: Stellenbosch University; 2013.
 7. Trevor A, Katzung BG, Masters S. Katzung and Trevor's pharmacology: Examination and board review. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2008.
 8. Bahadori F, Behroozilak T, Bromand F, Nanbakhsh F. A comparative study of vaginal misoprostol plus oxytocin and oxytocin alone in the preparation and induction of labor in the third trimester of pregnancy. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2012; 9 (6): 424-30. [In Persian].
 9. Hofmeyr GJ, Gulmezoglu AM, Pileggi C. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour. Cochrane Database Syst Rev 2010; (10): CD000941.
 10. Aalami-Harandi R, Karamali M, Moeini A. Safety and effectiveness of oral misoprostol versus oxytocin for labor induction in term pregnancy. J North Khorasan Univ Med Sci 2012; 4 (3):303-9. [In Persian].
 11. Mohammad-Yari F, Mohit M, Bakhtiyari M, Khezli M, Latifi A. Comparing the effects of vaginal misoprostol and oxytocin in successful induction of labor. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22 (89): 77-86. [In Persian].
 12. Balci O, Mahmoud AS, Acar A, Colakoglu MC. Comparison of induction of labor with vaginal misoprostol plus oxytocin versus oxytocin alone in term primigravidae. J Matern Fetal Neonatal Med 2011; 24(9): 1084-7.
 13. Balci O, Mahmoud AS, Ozdemir S, Acar A. Induction of labor with vaginal misoprostol plus oxytocin versus oxytocin alone. Int J Gynaecol Obstet 2010; 110(1): 64-7.
 14. Allameh Z, Rouholamin S, Hekmat R. Comparison of vaginal misoprostol tablet with oxytocin infusion for induction of labor in term pregnancy. J Res Med Sci 2012; 17(Spec 1): S134-S139.
 15. Acharya T, Devkota R, Bhattarai B, Acharya R. Outcome of misoprostol and oxytocin in induction of labour. SAGE Open Med 2017; 5: 2050312117700809.
 16. Fonseca L, Wood HC, Lucas MJ, Ramin SM, Phatak D, Gilstrap LC 3rd, et al. Randomized trial of preinduction cervical ripening: Misoprostol vs oxytocin. Am J Obstet Gynecol 2008; 199(3): 305.
 17. de Aquino MM, Cecatti JG. Misoprostol versus oxytocin for labor induction in term and post-term pregnancy: Randomized controlled trial. Sao Paulo Med J 2003; 121(3): 102-6.
 18. Yazdani S, Bouzari Z, Farahi S, Monadi Tabary A. Oral misoprostol with oxytocin versus oxytocin alone for labor induction in pre-labor rupture of membranes (PROM) at term pregnancy. J Babol Univ Med Sci 2012; 14(3): 7-12. [In Persian].
 19. Mansour Ghanaee M, Mirblok F, Mir Roshandel M, Salamat F. The comparison of two methods of oral misoprostol and intravenous oxytocin for success of labor induction in premature rupture of membrane. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(6): 232-9. [In Persian].
 20. Namazi M, Mohammad Jafari R, Najafian M. Comparison between misoprostol and oxytocine in cervical ripening for labor induction: A randomized clinical trial [MD Thesis]. Ahvaz, Iran: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences; 2011.
 21. Karamali M, Alami Harandi R. Comparison of maternity characteristics induced by misoprostol with oxytoxine induced deliveries [Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2011. [In Persian].
 22. Nahar A, Ghani A, Munira S, Khatun A, Sultana R, Akter FM. Maternal Outcome among the Misoprostol Induced Term Pregnant Women. Journal of Shaheed Suhrawardy Med coll 2015; 7(1): 6-9.
 23. Haghighi L, Rahmanian M. The effect of intravaginal misoprostol on the duration of labor in preterm premature rupture of membrane. Razi J Med Sci 2005; 12(48): 75-81. [In Persian].
 24. Tabasi Z, Behrashi M, Mahdian M. Vaginal misoprostol versus high dose of oxytocin for labor induction: A comparative study. Pak J Biol Sci 2007; 10(6): 920-3.
 25. Deshpande S, Deshpande P. Labour induction with intravaginal misoprostol versus oxytocin in term premature rupture of membranes. Age. 2015;23:23.1.
 26. Jalilian N, Tamizi N, Rezaei M. The effect of vaginal misoprostol and intravenous oxytocin for labor induction. J Kermanshah Univ Med Sci 2010; 14(3): 206-10. [In Persian].
 27. Davidson S, Van Arsdale A, Sahabi S, Wu C, Demasio K. Vaginal misoprostol compared to oxytocin as an initial induction agent for women with PROM and an unfavorable cervix: A randomized trial. Am J Obstet Gynecol 2017; 216(1, Suppl): S27.
 28. Rastegarzade H, Abedi P, Valiani M, Haghighi MH. The effect of auriculotherapy on labor pain intensity in nulliparous women. J Anesth Pain 2015; 6 (1): 54-63. [In Persian].
 29. Aziz S, Kazi S, Haq G, Soomro N. Oral misoprostol versus oxytocin in the management of third stage of labour. J Pak Med Assoc 2014; 64(4): 428-32.
 30. Musa AO, Ijaiya MA, Saidu R, Aboyeji AP, Jimoh AA, Adesina KT, et al. Double-blind randomized controlled trial comparing misoprostol and oxytocin for management of the third stage of labor in a Nigerian hospital. Int J Gynaecol Obstet 2015; 129(3): 227-30.