دوره و شماره: دوره 36، شماره 475، خرداد و تیر 1397 
تأثیر جراحی بای‌پس معده و گاسترکتومی Sleeve بر تصویر ذهنی بدن

صفحه 351-357

10.22122/jims.v36i475.9817

آیگینه هایرابدیان؛ فرزانه غلامی مطلق؛ سهیلا مژده؛ محسن محمودیه