دوره و شماره: دوره 36، شماره 504، آذر و دی 1397 
بررسی سیتوکاین‌های التهابی اینترلوکین 17 و اینترلوکین 22 در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی کودکان مبتلا به آسم و مقایسه‌ی آن باکودکان سالم

صفحه 1376-1381

10.22122/jims.v36i504.8837

منیر سید مفیدی؛ نرجس سلیمانی‌فر؛ کتایون بیداد؛ مریم گل‌آرا؛ محمدرضا فضل‌الهی؛ محمدحسین نیکنام؛ شقایق تاجیک؛ مرتضی صمدی


درگیری مسیر کولینرژیک در هومئوستاز انرژی توسط گیرنده‌های دوپامینی نوع 2 هسته‌ی ونترومدیال هیپوتالاموس

صفحه 1389-1394

10.22122/jims.v36i504.9819

مائده قاسمی؛ نسرین مهران‌فرد؛ میناالسادات ایزدی؛ عاطفه رعیت‌پور مقدم؛ حجت‌اله علائی