دوره و شماره: دوره 36، شماره 471، فروردین و اردیبهشت 1397 
miR-135b به عنوان نشانگر زیستی تشخیصی در بیماران مبتلا به اندومتریوز

صفحه 241-245

10.22122/jims.v36i471.9686

سید مهدی کلانتر؛ نورالدین کرمی؛ صادق زارعی؛ سید حمیدرضا میرابوطالبی؛ فاطمه منتظری؛ امیر عبدیان اصل؛ مهرداد طالبی اندواری