دوره و شماره: دوره 36، شماره 500، آذر و دی 1397 
بررسی خصوصیت مولکولی ایزوله‌های بالینی Leishmania Major دارای ناحیه‌ی ITS1 مشابه با گونه‌های Crithidia

صفحه 1261-1266

10.22122/jims.v36i500.10297

مینا آقائی میبدی؛ گیلدا اسلامی؛ مسعود توحیدفر؛ علی فتاحی بافقی؛ سعیده السادات حسینی؛ سلمان احمدیان؛ مراد اللومی