دوره و شماره: دوره 36، شماره 503، آذر و دی 1397 
بررسی توالی اگزون‌های ژن گیرنده‌ی 1 اینترفرون گاما در بیماران Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Diseases (MSMD) در منطقه‌ی مرکزی ایران

صفحه 1349-1354

10.22122/jims.v36i503.10497

رویا شرکت؛ مجید یاران؛ نیوشا نکویی؛ الهه طالبی؛ حمید رحیمی؛ بهرام باقرپور؛ مهدیه بهنام؛ سودابه رستمی؛ سمیه نجفی؛ آزیتا نوری مهدوی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ فریبا فرید؛ نرگس رحمانیان