دوره و شماره: دوره 36، شماره 502، آذر و دی 1397 
بررسی رابطه‌ی بین عملکرد جنسی و خود ابرازی جنسی زنان بعد از زایمان

صفحه 1321-1328

10.22122/jims.v36i502.10830

فرزانه کریمی؛ راحله بابازاده؛ رباب لطیف‌نژاد رودسری؛ حبیب‌اله اسماعیلی


پیامد احیای قلبی- ریوی بیماران داخلی و جراحی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

صفحه 1336-1342

10.22122/jims.v36i502.10500

محمدامین ولی‌زاد حسنلویی؛ شهریار صانع؛ علی‌اکبر نصیری؛ الهام گل صنملو؛ ندا خیرالهی