پیامد احیای قلبی- ریوی بیماران داخلی و جراحی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

قدمه: با توجه به وضعیت بحرانی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، این بیماران به شدت در معرض تهدید حیات می‌باشند و احیای قلبی- ریوی (Cardiopulmonary resuscitation یا CPR) یکی از اقدامات رایج در این بخش است. لازم است پزشکان و پرسنل در این بخش، به اصول اولیه و پیشرفته‌ی حمایت از حیات آشنا باشند. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیامد بیماران احیا شده‌ی قلبی- ریوی داخلی و جراحی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی بیماران مورد احیای قلبی- ریوی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در مدت 7 سال (95-1389) مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات دموگرافیک، داروهای به کار رفته در جریان CPR، زمان ایست قلبی- ریوی و زمان انجام و پیامد CPR، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه، تعداد 6365 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه بستری شده بودند که از این تعداد، 728 مورد (43/11 درصد) دچار ایست قلبی- ریوی شده و مورد CPR قرار گرفته بودند. از 728 CPR انجام شده، 117 مورد (1/16 درصد) موفق و 611 مورد (9/83 درصد) ناموفق بود. از 433 نفر بیمار داخلی، 52 نفر (0/12 درصد) و از 295 نفر بیمار جراحی، 65 نفر (0/22 درصد) عملیات احیای قلبی- ریوی موفق داشتند (001/0 = P). دیس‌ریتمی قابل مشاهده در بین بیماران داخلی و جراحی، تفاوت آماری معنی‌داری داشت (001/0 = P). میانگین طول مدت احیای قلبی- ریوی در بیماران داخلی 90/9 ± 72/32 و در بیماران جراحی، 90/8 ± 02/33 دقیقه بود (600/0 = P).نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، زمان CPR، استفاده از داروها با تعداد و تکرار دز، در بیماران با CPR ناموفق، بیشتر بود. فراوانی CPR موفق قابل قبول بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Outcomes of Cardiopulmonary Resuscitation in Intensive Care Units in Patients with Surgical and Non-surgical Diseases

نویسندگان [English]

 • Mohammadamin Valizad-Hasanlui 1
 • Shahryar Sane 1
 • Aliakbar Nasiri 1
 • Elham Golsanamlo 2
 • Neda Kheyrollahi 1
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Imam Khomeini Hospital, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
2 General Practitioner, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background: Patients admitted to the intensive care unit (ICU) due to their critical conditions are at life-threatening situations, and cardiopulmonary resuscitation (CPR) is one of the most commonly used treatments in this area. Physicians and staff working in this section should be familiar with the basic and advanced life support. This study aimed to assess the outcomes of cardiopulmonary resuscitation in patients with surgical and non-surgical diseases in ICU of Imam Khomeini hospital in Urmia City, Iran.Methods: In this cross-sectional study, the medical record of patients admitted to the ICU and underwent CPR during a 7-year period (2010-2016) were analyzed. Demographic characteristics, medicines used in the course of CPR, time of cardiopulmonary arrest, duration of CPR, and its outcome were extracted and analyzed.Findings: Of 6365 patients admitted to the ICU of Imam hospital in Urmia City, 728 (11.43%) had cardiac arrest and received CPR. Of 728 CPRs performed in the ICU, 117 cases (16.1%) were successful and 611 (83.9%) were unsuccessful. Out of 433 patients with non-surgical diseases, 52 (12%) had successful CPR, and out of 295 patients with surgical diseases, 65 (22%) had successful CPR (P = 0.001). There was a statistically significant difference between patients with non-surgical and surgical diseases in visible dysrhythmia (P = 0.001). The mean duration of CPR was 32.72 ± 9.90 and 33.02 ± 8.90 minutes in patients with non-surgical and surgical diseases, respectively (P = 0.600).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiopulmonary resuscitation
 • Outcome studies
 • Intensive Care Unit
 1. Cook J, Thomas M. Cardiac arrest in ICU. J Intensive Care Soc 2017; 18(2): 173.
 2. Shimabukuro D, Liu LL. Cardiopulmonary resuscitation. In: Miller RD, Stoelting RK, editors. Basic of anesthesia. 5th ed. London, UK: Churchill Livingstone; 2006. p. 647-58.
 3. Marino PL. Cardiac arrest. In: Marino PL, editor. The ICU book. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2014. p. 325-45.
 4. Callawany CM, Reynolds JC. Cardio cerebral resuscitation. In: Vincent JC, Abraham E, Moore FA, Kochanek PM, Fink MP, editors. Textbook of critical care. 7th ed. Philadelphia, PA: Saunders 2017. p. 252-62.
 5. Mc Glinch BP,White RD. Cardiopulmonary resuscitation: Basic and advanced life support. In: Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohn NH, Young WL, editors. Miller's anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2014. p. 3182-215.
 6. Moreno RP, Vassallo JC, Saenz SS, Blanco AC, Allende D, Araguas JL, et al. Cardiopulmonary resuscitation in nine pediatric intensive care units of the Argentine Republic. Arch Argent Pediatr 2010; 108(3): 216-25. [In Spanish].
 7. Chang SH, Huang CH, Shih CL, Lee CC, Chang WT, Chen YT, et al. Who survives cardiac arrest in the intensive care units? J Crit Care 2009; 24(3): 408-14.
 8. Gershengorn HB, Li G, Kramer A, Wunsch H. Survival and functional outcomes after cardiopulmonary resuscitation in the intensive care unit. J Crit Care 2012; 27(4): 421-17.
 9. Lee HK, Lee H, No JM, Jeon YT, Hwang JW, Lim YJ, et al. Factors influencing outcome in patients with cardiac arrest in the ICU. Acta Anaesthesiol Scand 2013; 57(6): 784-92.
 10. Tobi KU, Amadasun FE. Cardio-pulmonary resuscitation in the intensive care unit: An experience from a tertiary hospital in Sub-Saharan Africa. Niger Med J 2015; 56(2): 132-7.
 11. Bansal A, Singh T, Ahluwalia G, Singh P. Outcome and predictors of cardiopulmonary resuscitation among patients admitted in Medical Intensive Care Unit in North India. Indian J Crit Care Med 2016; 20(3): 159-63.
 12. Kutsogiannis DJ, Bagshaw SM, Laing B, Brindley PG. Predictors of survival after cardiac or respiratory arrest in critical care units. CMAJ 2011; 183(14): 1589-95.
 13. Tian J, Kaufman DA, Zarich S, Chan PS, Ong P, Amoateng-Adjepong Y, et al. Outcomes of critically ill patients who received cardiopulmonary resuscitation. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182(4): 501-6.
 14. Scales DC. Goal-directed cardiopulmonary resuscitation for patients in intensive care units. Am J Respir Crit Care Med 2014; 190(11): 1205-6.
 15. Del Castillo J, Lopez-Herce J, Canadas S, Matamoros M, Rodriguez-Nunez A, Rodriguez-Calvo A, et al. Cardiac arrest and resuscitation in the pediatric intensive care unit: a prospective multicenter multinational study. Resuscitation 2014; 85(10): 1380-6.
 16. Rodriguez-Nunez A, Lopez-Herce J, Garcia C, Carrillo A, Dominguez P, Calvo C, et al. Effectiveness and long-term outcome of cardiopulmonary resuscitation in paediatric intensive care units in Spain. Resuscitation 2006; 71(3): 301-9.
 17. Sutton RM, Morgan RW, Kilbaugh TJ, Nadkarni VM, Berg RA. Cardiopulmonary resuscitation in pediatric and cardiac intensive care units. Pediatr Clin North Am 2017; 64(5): 961-72.