دوره و شماره: دوره 36، شماره 498، آذر و دی 1397 
اهمیت زمان‌بندی و نرخ اسپایک در مدل گیرنده‌ی مکانیکی Merkel

صفحه 1156-1164

10.22122/jims.v36i498.10270

فاطمه یاوری؛ فریدون نوشیروان راحت‌آباد؛ محمود امیری