بررسی مقایسه‌ای امتیاز دو سیستم نمره‌دهی SOFA و APACHE II در بدو پذیرش در تعیین پیش‌آگهی بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پس از وقوع تروما، معاینات بالینی و روش‌های آزمایشگاهی در جهت ارزیابی تروما می‌توانند یک نمای کلی از پیش‌آگهی بیماران را نشان دهند که در جهت مدیریت بهینه‌ی بیماران اهمیت زیادی دارد. این طرح پژوهشی، با هدف بررسی و مقایسه‌ی دو سیستم نمره‌دهی Sequential organ failure assessment (SOFA) و Acute physiology and chronic health evaluation II (APACHE II) از نظر توان پیش‌بینی مرگ و میر بیماران دچار ترومای بستری در Intensive care unit (ICU) انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی از نوع گذشته‌نگر، 100 بیمار دچار تروما که در ICU بستری شده بودند، به دو گروه فوت شده و گروه زنده تقسیم‌بندی شدند. اطلاعات دموگرافیک جهت محاسبه‌ی امتیازهای APACHE و SOFA از پرونده‌ی بیماران استخراج شد و اطلاعات این تحقیق در دو گروه بررسی و مقایسه گردید.یافته‌ها: میانگین سیستم نمره‌دهی SOFA در گروه زنده و فوت شده به ترتیب 19/6 و 56/15 و میانگین APACHE II در گروه زنده و فوت شده به ترتیب 26/21 و 87/46 بود و همچنین، میانگین نمره‌ی SOFA و APACHE II در گروه فوت شده به صورت معنی‌داری بالاتر از گروه زنده بود (001/0 > P). میزان حساسیت (Sensitivity) APACHE II و SOFA به ترتیب 4/97 و 4/97 درصد و میزان ویژگی (Specificity) آن‌ها به ترتیب 1/36 و 4/16 درصد بود.نتیجه‌گیری: استفاده از دو سیستم SOFA و APACHE II در جهت پیش‌بینی مرگ و میر در بیماران دچار ترومای بستری در ICU بسیار خوب و مؤثر است، اما میزان حساسیت APACHE II و SOFA شبیه به هم و میزان ویژگی APACHE II بهتر از SOFA است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Sequential Organ Failure Assessment and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II Scoring Systems on Detection Prognosis of Mortality in Patients with Trauma Admitted to the Intensive Care Unit

نویسندگان [English]

 • Parviz Kashefi 1
 • Mahmoud Saghaei 1
 • Davood Dehghani-Meibodi 2
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center AND Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: After trauma, clinical examinations and laboratory tests to assess trauma can provide an overview of patients' prognosis, which is important for the optimal management of patients. In this research project, we decided to compare two scoring systems of Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) for predicting the mortality rate of patients with trauma hospitalized in intensive care unit (ICU).Methods: In this retrospective cross-sectional descriptive study, 100 patients with trauma admitted to the intensive care unit were divided into two groups of death and living patients. Demographic data were extracted from patients' records for calculating APACHE and SOFA scores. The data of this study were compared between the two groups.Findings: The mean SOFA score was 6.19 and 15.56, and mean APACHE II score was 21.26 and 46.87 in living and death groups, respectively; the mean scores of SOFA and APACHE II in the death group was significantly higher than the living group (P < 0.001). The sensitivity and specificity of APACHE II and SOFA scores was 97.44% and 84.62%, and 90.16% and 95.08%, respectively.Conclusion: The SOFA and APACHE II systems are good and effective to predict mortality in patients with trauma hospitalized in intensive care unit. The sensitivity of APACHE II and SOFA scoring systems is similar, but the specificity of APACHE II is better than SOFA.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trauma
 • Intensive Care Unit
 • Acute physiology and chronic health evaluation
 • Sequential organ failure assessment scores
 1. Spence RT, Scott JW, Haider A, Navsaria PH, Nicol AJ. Comparative assessment of in-hospital trauma mortality at a South African trauma center and matched patients treated in the United States. Surgery 2017; 162(3): 620-7.
 2. Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD, Haynes AB, Lipsitz SR, Berry WR, et al. An estimation of the global volume of surgery: A modelling strategy based on available data. Lancet 2008; 372(9633): 139-44.
 3. Zargaran E, Schuurman N, Nicol AJ, Matzopoulos R, Cinnamon J, Taulu T, et al. The electronic Trauma Health Record: design and usability of a novel tablet-based tool for trauma care and injury surveillance in low resource settings. J Am Coll Surg 2014; 218(1): 41-50.
 4. Narci A, Solak O, Turhan-Haktanir N, Aycicek A, Demir Y, Ela Y, et al. The prognostic importance of trauma scoring systems in pediatric patients. Pediatr Surg Int 2009; 25(1): 25-30.
 5. Vincent JL, Moreno R. Clinical review: Scoring systems in the critically ill. Crit Care 2010; 14(2): 207.
 6. Naqvi IH, Mahmood K, Ziaullaha S, Kashif SM, Sharif A. Better prognostic marker in. Pak J Med Sci 2016; 32(5): 1146-51.
 7. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: A severity of disease classification system. Crit Care Med 1985; 13(10): 818-29.
 8. Vincent JL, Moreno R, Takala J, Willatts S, De MA, Bruining H, et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med 1996; 22(7): 707-10.
 9. Nair R, Bhandary NM, D'Souza AD. Initial Sequential Organ Failure Assessment score versus Simplified Acute Physiology score to analyze multiple organ dysfunction in infectious diseases in Intensive Care Unit. Indian J Crit Care Med 2016; 20(4): 210-5.
 10. Ferreira FL, Bota DP, Bross A, Melot C, Vincent JL. Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically ill patients. JAMA 2001; 286(14): 1754-8.
 11. Leteurtre S, Duhamel A, Salleron J, Grandbastien B, Lacroix J, Leclerc F. PELOD-2: An update of the PEdiatric logistic organ dysfunction score. Crit Care Med 2013; 41(7): 1761-73.
 12. Hwang SY, Lee JH, Lee YH, Hong CK, Sung AJ, Choi YC. Comparison of the Sequential Organ Failure Assessment, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II scoring system, and Trauma and Injury Severity Score method for predicting the outcomes of intensive care unit trauma patients. Am J Emerg Med 2012; 30(5): 749-53.
 13. Saleh A, Ahmed M, Sultan I, Abdel-lateif A. Comparison of the mortality prediction of different ICU scoring systems (APACHE II and III, SAPS II, and SOFA) in a single-center ICU subpopulation with acute respiratory distress syndrome. Egypt J Chest Dis Tuberc 2015; 64(4): 843-8.
 14. Ho KM. Combining sequential organ failure assessment (SOFA) score with acute physiology and chronic health evaluation (APACHE) II score to predict hospital mortality of critically ill patients. Anaesth Intensive Care 2007; 35(4): 515-21.
 15. Qiao Q, Lu G, Li M, Shen Y, Xu D. Prediction of outcome in critically ill elderly patients using APACHE II and SOFA scores. J Int Med Res 2012; 40(3): 1114-21.
 16. Halim DA, Murni TW, Redjeki IS. Comparison of Apache II, SOFA, and Modified SOFA Scores in Predicting Mortality of Surgical Patients in Intensive Care Unit at Dr. Hasan Sadikin General Hospital. Crit Care Shock 2009; 12(4): 157-69.