بررسی وضعیت مهارت‌های زندگی (مهارت‌های ارتباطی، مهارت حل مسأله، خودآگاهی و مهارت تصمیم‌گیری) و سلامت خانواده در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و مقایسه با افراد سالم در شهر اصفهان در سال 1396

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌‌ی علوم انسانی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، ایران

چکیده

مقدمه: سوء مصرف مواد مخدر، از مشکلات شایع اجتماعی در افراد جامعه می‌باشد. از این رو، توجه به وضعیت بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد در کنار درمان‌های دارویی استاندارد، امری ضروری است تا بدین وسیله، اقدامات پیش‌گیرانه صورت گیرد. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی وضعیت مهارت‌های زندگی و سلامت خانواده در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و مقایسه‌ی آن با افراد سالم بود.روش‌ها: این مطالعه بر روی 240 نفر (120 نفر در هر گروه) انجام گرفت. پس از اخذ رضایت از افراد و ثبت اطلاعات دموگرافیک، مهارت‌های زندگی توسط ابعاد ده‌گانه‌ی مهارت‌های زندگی سازمان بهداشت جهانی و سلامت خانواده بر اساس مقیاس سلامت خانواده‌ی اصلی ثبت شد. آزمون‌های 2χ، t و ANCOVA جهت بررسی داده‌ها استفاده شد.یافته‌ها: افراد دارای سابقه‌ی سوء مصرف مواد، به صورت معنی‌داری بیشتر دارای تحصیلات پایین (001/0 > P)، بی‌کار (001/0 > P)، دارای همسران با تحصیلات پایین (001/0 > P) و خانه‌دار (001/0 > P) بودند و از طرفی، مشخص شد سلامت خانواده، مهارت‌های زندگی و زیر مقیاس‌های آن (مهارت خودآگاهی، مهارت مربوط به ارتباطات انسانی، مهارت تصمیم‌گیری و مهارت حل مسأله) در گروه مورد به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: عملکرد خانواده، سلامت جسمانی، اجتماعی، روانی و اخلاقی اعضای خود را تعیین می‌کند و تحت تأثیر قرار می‌دهد. ناسالم بودن خانواده با پیامدهای گسترده و درازمدت بر اعضای خود همراه است. با توجه به نمره‌ی پایین مهارت‌های زندگی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و نقش این مهارت‌ها در افزایش توانمندی‌های فردی و اجتماعی افراد، لازم است مداخلاتی در راستای آموزش این بیماران تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Communication Skills, Problem Solving Skills, Self-Awareness, Decision Making Skills, and Family Health among Substance Addicts and Healthy People in Isfahan City, Iran, 2017

نویسندگان [English]

 • Zahra Amini 1
 • Houri Ansari 1
 • Marjan Zarei 2
 • Narges Motamedi 1
 • Sedigheh Lotfi 3
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Clinical Psychology, School of Humanities, Khomeinishar Branch, Islamic Azad University, Khomeinishar, Iran
چکیده [English]

Background: Substance abuse is one of the most common social problems in societies. In order to perform preventing actions, it is essential to consider the condition of substance abusers along with standard drug therapy. Therefore, this study aimed to investigate the status of life skills and family health among substance abusers, and compare it with healthy cases.Methods: This study was performed on 240 cases (120 individuals in each group). After obtaining consent from individuals and recording demographic data, life skills were measured based on the ten dimensions of life skills according to World Health Organization, and family health based on Family-of-Origin Scale. Chi-square, Student t, and ANCOVA tests were used to compare the data.Findings: Subjects with a history of substance abuse were significantly less educated (P < 0.001), unemployed (P < 0.001), with poorly educated spouses (P < 0.001), and homemakers (P < 0.001). On the other hand, family health, and life skills and subscales (self-awareness skills, communication skills, decision-making skills, and problem solving skills) were significantly lower in the addicts compared to healthy people (P < 0.001).Conclusion: Family function determines and affects its member's physical, social, mental, and moral health, and an unhealthy family has long-term and widespread outcomes on its members. Considering the low score of life skills in people with a history of substance abuse, and the role of these skills in increasing individual and social abilities, it is necessary to codify interventions to educate these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social skills
 • Family health
 • Substance Abuse
 1. Al-Janabi H, van Exel J, Brouwer W, Coast J. A Framework for including family health spillovers in economic evaluation. Med Decis Making 2016; 36(2): 176-86.
 2. Lagisetty P. Spreading blame for prescription drug abuse. Health Aff (Millwood) 2017; 36(3): 577-8.
 3. McHugh RK, Nielsen S, Weiss RD. Prescription drug abuse: from epidemiology to public policy. J Subst Abuse Treat 2015; 48(1): 1-7.
 4. Lev R, Lee O, Petro S, Lucas J, Castillo EM, Vilke GM, et al. Who is prescribing controlled medications to patients who die of prescription drug abuse? Am J Emerg Med 2016; 34(1): 30-5.
 5. Velasco V, Griffin KW, Antichi M, Celata C. A large-scale initiative to disseminate an evidence-based drug abuse prevention program in Italy: Lessons learned for practitioners and researchers. Eval Program Plann 2015; 52: 27-38.
 6. Moshki M, Hassanzade T, Taymoori P. Effect of life skills training on drug abuse preventive behaviors among university students. Int J Prev Med 2014; 5(5): 577-83.
 7. Moller T, Linaker OM. The long-term level of functioning in patients admitted for psychotic disorders with and without substance abuse. Nord J Psychiatry 2006; 60(2): 121-5.
 8. Arshi M, Ghaderi R, Hassanvand S. The effectiveness of developmental group social work based on role playing techniques on the communication skills among Isfahan women with multiple sclerosis. Social Workmag 2014; 3(2): 12-8. [In Persian].
 9. Eidi Y, Azodolmolki S, Mohamadian H. The relationship between multiple intelligences and students’ life skills in Tehran Province high schools. Educational Leadership and Administration 2015; 9(1): 51-73. [In Persian].
 10. Asayesh H, Qorbani M, Salary H, Mansorian M, Safari R. The relation between individual and familial characteristics with substance abuse tendency. J Gorgan Univ Med Sci 2011; 12(4): 91-4. [In Persian].
 11. Hoseinian S, Yazdi SM, Jasbi M. The relationship between the level of family health and marital satisfaction among the women high-school teachers in Department of Education in Karaj. Educational and Psychological Researchs 2007; 3(1): 63-76. [In Persian].
 12. Kashefi T. The relationship between life skills and vulnerability to drug abuse among university students. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2013; 1(1): 70-7. [In Persian].
 13. Gorman DM. Does measurement dependence explain the effects of the Life Skills Training program on smoking outcomes? J Prev Med 2005; 40(4): 479-87.
 14. Gorman DM. “science” of drug and alcohol prevention: The case of the randomized trial of the Life Skills Training program. Int J Drug Policy 2002; 13(1): 21-6.
 15. Botvin GJ, Griffin KW. School-based programs. In: Lowinson JH; Ruiz P; Millman RB; Langrod JG, editors. Substance abuse: A comprehensive textbook. 4th ed. Philadelphia, PA: Williams and Wilkins; 2005. p. 1211-29.
 16. Seal N. Preventing tobacco and drug use among Thai high school students through life skills training. Nurs Health Sci 2006; 8(3): 164-8.
 17. Taremian F, Mehryar AH. Effectiveness of"Life Skills Training Program" in prevention of drug use among Secondary School Students. J Zanjan Univ Med Sci 2009; 16(65): 77-88. [In Persian].
 18. Mohammad Khani S. Structural model of substance abuse in at-risk students: The effectiveness of life skills training on risk and protective factors [Thesis]. Tehran, Iran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2006. [In Persian].
 19. Abdollahpour M, Golzari M. Investigation of the effect of life skill training on attitude towards substance abuse in sirjan city high school students. Research on Addictioni 2009; 2(8): 33-54. [In Persian].
 20. Velasco V, Griffin KW, Botvin GJ. Preventing Adolescent substance use through an Evidence-Based Program: Effects of the Italian adaptation of life skills training. Prev Sci 2017; 18(4): 394-405.