بررسی مقایسه‌ای پیش‌بینی لوله‌گذاری مشکل از طریق شش شاخص ارتفاع تیرومنتال (TMH)، Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI)، آزمون تغییر یافته‌ی Mallampati (MMT)، آزمون گاز گرفتن لب فوقانی (ULBT)، نسبت قد به فاصله‌ی تیرومنتال (RHTMD) و نسبت محیط دور

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی‌ پیش‌بینی لوله‌گذاری مشکل از طریق شش شاخص ارتفاع تیرومنتال (Thyromental height یا TMH)، Acromio-axillo-suprasternal notch index (AASI)، آزمون تغییر یافته‌ی Mallampati (Modified Mallampati test یا MMT)، آزمون گاز گرفتن لب فوقانی (Upper lip bite test یا ULBT)، نسبت قد به فاصله‌ی تیرومنتال (Ratio of height to thyromental distance یا RHTMD) و نسبت محیط دور گردن به ارتفاع تیرومنتال (Neck circumference/Thyromental height یا NC/TMH) در بیماران تحت بیهوشی عمومی انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 600 بیمار کاندید عمل جراحی انتخاب شدند و وضعیت لوله‌گذاری در آن‌ها با استفاده از شش شاخص مذکور تعیین گردید. نقطه‌ی برش و ارزش تشخیصی شاخص‌های مورد بررسی با کمک معیار Cormack-Lehane مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: شاخص NC/TMH دارای بالاترین حساسیت (6/80 درصد) و AASI دارای بالاترین ویژگی (8/94 درصد) بود. از بین شاخص‌های مورد بررسی، بالاترین ارزش اخباری مثبت به NC/TMH و بالاترین ارزش اخباری منفی نیز به ULBT اختصاص داشت. از لحاظ درست‌نمایی، ULBT دارای بالاترین نسبت ارزش اخباری مثبت و TMH دارای بالاترین نسبت ارزش اخباری منفی بود.نتیجه‌گیری: معیارهای NC/TMH، AASI و TMH در مقایسه با سایر شاخص‌های ارزیابی راه هوایی، از ارزش تشخیصی بالاتری برخوردار می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت تعیین وضعیت لوله‌گذاری بیماران تحت عمل جراحی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Predicting Difficult Intubation by Six Indexes of Thyromental Height (TMH), Acromioaxillary-Suprasternal Notch Index (AASI), Modified Mallampati Test (MMT), Upper Lip Biting Test (ULBT), Height to Thyromental Distance Ratio (RHTMD),

نویسندگان [English]

 • Azim Honarmand 1
 • Mojtaba Taghaei 2
 • Ahmad Yaraghi 1
 • Mohamadreza Safavi 1
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to compare the ability of predicting difficult intubation by six indexes of thyromental height (TMH), acromioaxillary-suprasternal notch index (AASI), modified mallampati test (MMT), upper lip biting test (ULBT), height to thyromental distance ratio (RHTMD), and neck circumference to thyromental height ratio (NC/TMH) in patients undergoing general anesthesia.Methods: In this cross-sectional study, 600 patients undergoing surgeries were selected, and difficult laryngoscopy was evaluated using above the six tests. The cut-of-point and diagnostic values were determined in comparison with Cormack-Lehane index.Findings: The NC/TMH test had the highest sensitivity (80.6%) and AASI had the highest specificity (94.8%). Moreover, among the six testes, NC/TMH had the highest positive predictive value (PPV), and ULBT had highest negative predictive value (NPV). ULBT had the highest positive likelihood ratio and TMH had the highest negative likelihood ratio.Conclusion: Compared with the other tests, NC/TMH, AASI, and TMH had better diagnostic values for evaluating airway, and can be used to detect difficult laryngoscopy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laryngoscopy
 • Forecasting
 • Indexes
 • Anesthesia, general
 1. Budde AO, Desciak M, Reddy V, Falcucci OA, Vaida SJ, Pott LM. The prediction of difficult intubation in obese patients using mirror indirect laryngoscopy: A prospective pilot study. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2013; 29(2): 183-6.
 2. Gonzalez H, Minville V, Delanoue K, Mazerolles M, Concina D, Fourcade O. The importance of increased neck circumference to intubation difficulties in obese patients. Anesth Analg 2008; 106(4): 1132-6, table.
 3. Khan ZH, Arbabi S. Diagnostic value of the upper lip bite test in predicting difficulty in intubation with head and neck landmarks obtained from lateral neck X-ray. Indian J Anaesth 2013; 57(4): 381-6.
 4. Krobbuaban B, Diregpoke S, Kumkeaw S, Tanomsat M. The predictive value of the height ratio and thyromental distance: Four predictive tests for difficult laryngoscopy. Anesth Analg 2005; 101(5): 1542-5.
 5. Safavi M, Honarmand A, Amoushahi M. Prediction of difficult laryngoscopy: Extended mallampati score versus the MMT, ULBT and RHTMD. Adv Biomed Res 2014; 3: 133.
 6. Khan ZH, Maleki A, Makarem J, Mohammadi M, Khan RH, Zandieh A. A comparison of the upper lip bite test with hyomental/thyrosternal distances and mandible length in predicting difficulty in intubation: A prospective study. Indian J Anaesth 2011; 55(1): 43-6.
 7. Barnard EB, Moy RJ, Kehoe AD, Bebarta VS, Smith JE. Rapid sequence induction of anaesthesia via the intraosseous route: A prospective observational study. Emerg Med J 2015; 32(6): 449-52.
 8. Safavi M, Honarmand A, Zare N. A comparison of the ratio of patient's height to thyromental distance with the modified Mallampati and the upper lip bite test in predicting difficult laryngoscopy. Saudi J Anaesth 2011; 5(3): 258-63.
 9. Kamranmanesh MR, Jafari AR, Gharaei B, Aghamohammadi H, Poor Zamany NK, Kashi AH. Comparison of acromioaxillosuprasternal notch index (a new test) with modified Mallampati test in predicting difficult visualization of larynx. Acta Anaesthesiologica Taiwanica 2013; 51(4): 141-4.
 10. Etezadi F, Ahangari A, Shokri H, Najafi A, Khajavi MR, Daghigh M, et al. Thyromental height: A new clinical test for prediction of difficult laryngoscopy. Anesth Analg 2013; 117(6): 1347-51.
 11. Hirmanpour A, Safavi M, Honarmand A, Jabalameli M, Banisadr G. The predictive value of the ratio of neck circumference to thyromental distance in comparison with four predictive tests for difficult laryngoscopy in obstetric patients scheduled for caesarean delivery. Adv Biomed Res 2014; 3: 200.
 12. Honarmand A, Safavi M, Ansari N. A comparison of between hyomental distance ratios, ratio of height to thyromental, modified Mallamapati classification test and upper lip bite test in predicting difficult laryngoscopy of patients undergoing general anesthesia. Adv Biomed Res 2014; 3: 166.
 13. Huh J, Shin HY, Kim SH, Yoon TK, Kim DK. Diagnostic predictor of difficult laryngoscopy: the hyomental distance ratio. Anesth Analg 2009; 108(2): 544-8.
 14. Honarmand A, Safavi M, Yaraghi A, Attari M, Khazaei M, Zamani M. Comparison of five methods in predicting difficult laryngoscopy: Neck circumference, neck circumference to thyromental distance ratio, the ratio of height to thyromental distance, upper lip bite test and Mallampati test. Adv Biomed Res 2015; 4: 122.