بررسی نشانگرهای سنتز و جذب کلسترول در بیماری دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت ملیتوس نوع 2، شایع‌ترین شکل دیابت ناشی از اختلال در ترشح انسولین، مقاومت به انسولین و یا هر دو عامل می‌باشد. با توجه به شیوع بالای این بیماری و نقش مؤلفه‌های مختلف در پیشرفت آن و به منظور درک بهتر برخی از مکانیسم‌های پاتوژنز مسؤول پیشرفت دیابت نوع 2، هدف از انجام این پژوهش ارزیابی احتمال تفاوت میزان نشانگر سنتز و جذب کلسترول در بیماری دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد سالم بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 150 مرد 60-40 ساله از بین افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب شدند. افراد به گروه شاهد شامل 50 مرد سالم با قند خون ناشتای طبیعی و بدون سابقه‌ی دیابت نوع 2 و 100 بیمار با قند خون ناشتای بیشتر و مساوی 126 میلی‌گرم/دسی‌لیتر و با سابقه‌ی دیابت نوع 2 تقسیم شدند. نمونه‌های سرم و پلاسمای ناشتا با روش‌های معمول آزمایشگاهی و نشانگر‌های جذب و سنتز کلسترول به روش گاز کروماتوگرافی- طیف‌سنجی جرمی مورد استفاده قرار گرفت. واکاوی‌ آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های Kolmogorov-Smirnov، Independent t و Mann-Whitney در سطح معنی‌داری 05/0 > P انجام شد.یافته‌ها: تفاوت‌های معنی‌داری در بیشتر پارامترهای بیوشیمیایی و عوامل تن‌سنجی بین گروه‌های مورد مطالعه وجود داشت. بررسی نسبت غلظت نشانگرهای جذب (بتا سیتوسترول و کمپسترول) و سنتز (لاتوسترول و دسموسترول) به غلظت کلسترول، نشان دهنده‌ی افزایش معنی‌دار غلظت نشانگرهای سنتز و کاهش معنی‌دار غلظت نشانگرهای جذب در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بود (05/0 > P).نتیجه‌گیری: در جمعیت ایرانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، سنتز کلسترول افزایش و جذب آن کاهش می‌یابد که این یافته‌ها مطابق با داده‌های دیگر جمعیت‌ها می‌باشد و ممکن است بیانگر این موضوع باشد که نشانگرهای سنتز و جذب کلسترول، می‌توانند به عنوان نشانگرهای جانشین به منظور درک بهتر برخی از مکانیسم‌های پاتوژنز مسؤول پیشرفت دیابت نوع 2 و عوارض مربوط به آن و نیز کمک به پیش‌گیری و درمان مؤثرتر عوارض آن در آینده مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cholesterol Synthesis and Absorption Markers in Type 2 Diabetes Mellitus

نویسندگان [English]

 • Bentolhoda Hayatmoghadam 1
 • Fouzieh Zadhoush 2
 • Fahimeh Amirkhani 1
 • Morteza Pourfarzam 3
1 Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is the most common form of diabetes caused by insufficient insulin secretion, insulin resistance, or both. Considering the high prevalence of T2DM, and the role of various components in the progress of the disease, and in order to better understand some of the mechanisms of pathogenesis responsible for the progression of T2DM, this study aimed to investigate if the levels of cholesterol synthesis and absorption markers in patients with T2DM was different compared with healthy subjects.Methods: In this cross-sectional study, 150 men between 40 and 60 years of age were selected from people attending Isfahan diabetes centers and the Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan, Iran. The subjects were divided into control group including 50 apparently healthy men with normal fasting blood glucose (FBG) and no history of T2DM, and 100 patients with FBG ≥ 126 mg/dl and a history of T2DM. Fasting serum and plasma samples were used to measure biochemical parameters using commercial laboratory methods, and absorption and synthesis markers of cholesterol, using gas chromatography-mass spectrometry technique. Statistical analyzes were done via SPSS software using Kolmogorov-Smirnov, independent t, and Mann-Whitney tests at the significance level of P < 0.05.Findings: There were significant differences in the biochemical and anthropometric parameters between the studied groups. Evaluation of the concentration ratio of absorption (β-sitosterol and campesterol) and synthesis (lathosterol and desmosterol) markers to cholesterol showed a significant increase in the synthesis markers, and a significant decrease in the absorption markers in the patients group compared to the control group (P < 0.05).Conclusion: The results of this study indicate that the rate of cholesterol synthesis is increased, and that of cholesterol absorption is decreased in a population of Iranian patients with T2DM. These findings are in accordance with data from other populations, and may indicate that the cholesterol synthesis and absorption markers may be used as surrogate markers to better understand some of the pathogenesis mechanisms involved in the development and complications of T2DM, and may help to predict, and treat its complications more effectively in the future.

 1. Olokoba AB, Obateru OA, Olokoba LB. Type 2 diabetes mellitus: A review of current trends. Oman Med J 2012; 27(4): 269-73.
 2. Gray SP, Jandeleit-Dahm K. The pathobiology of diabetic vascular complications--cardiovascular and kidney disease. J Mol Med (Berl) 2014; 92(5): 441-52.
 3. Donaghue KC, Wadwa RP, Dimeglio LA, Wong TY, Chiarelli F, Marcovecchio ML, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014. Microvascular and macrovascular complications in children and adolescents. Pediatr Diabetes 2014; 15(Suppl 20): 257-69.
 4. Gylling H. Clinical utility of serum markers of cholesterol absorption and synthesis. Curr Opin Lipidol 2014; 25(3): 207-12.
 5. Simonen P, Gylling H, Miettinen TA. The validity of serum squalene and non-cholesterol sterols as surrogate markers of cholesterol synthesis and absorption in type 2 diabetes. Atherosclerosis 2008; 197(2): 883-8.
 6. Miettinen TA, Gylling H, Nissinen MJ. The role of serum non-cholesterol sterols as surrogate markers of absolute cholesterol synthesis and absorption. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011; 21(10): 765-9.
 7. Rajaratnam RA, Gylling H, Miettinen TA. Impaired postprandial clearance of squalene and apolipoprotein B-48 in post-menopausal women with coronary artery disease. Clin Sci (Lond) 1999; 97(2): 183-92.
 8. Miettinen TA, Gylling H, Tuominen J, Simonen P, Koivisto V. Low synthesis and high absorption of cholesterol characterize type 1 diabetes. Diabetes Care 2004; 27(1): 53-8.
 9. Gylling H, Hallikainen M, Pihlajamaki J, Simonen P, Kuusisto J, Laakso M, et al. Insulin sensitivity regulates cholesterol metabolism to a greater extent than obesity: Lessons from the METSIM Study. J Lipid Res 2010; 51(8): 2422-7.
 10. Miettinen TA, Gylling H. Cholesterol absorption efficiency and sterol metabolism in obesity. Atherosclerosis 2000; 153(1): 241-8.
 11. American Diabetes Association. (2) Classification and diagnosis of diabetes. Diabetes Care 2015; 38(Suppl): S8-S16.
 12. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 18(6): 499-502.
 13. Ahmida HS, Bertucci P, Franzo L, Massoud R, Cortese C, Lala A, et al. Simultaneous determination of plasmatic phytosterols and cholesterol precursors using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) with selective ion monitoring (SIM). J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2006; 842(1): 43-7.
 14. Jain HR, Shetty V, Singh GS, Shetty S. A Study of Lipid Profile in Diabetes Mellitus. Int J Sci Study 2016; 4(9): 56-61.
 15. Veronica G, Esther RR. Aging, metabolic syndrome and the heart. Aging Dis 2012; 3(3): 269-79.
 16. Subramanian S, Chait A. Hypertriglyceridemia secondary to obesity and diabetes. Biochim Biophys Acta 2012; 1821(5): 819-25.
 17. Laakso M, Kuusisto J. Insulin resistance and hyperglycaemia in cardiovascular disease development. Nat Rev Endocrinol 2014; 10(5): 293-302.
 18. Pihlajamaki J, Gylling H, Miettinen TA, Laakso M. Insulin resistance is associated with increased cholesterol synthesis and decreased cholesterol absorption in normoglycemic men. J Lipid Res 2004; 45(3): 507-12.
 19. Cederberg H, Gylling H, Miettinen TA, Paananen J, Vangipurapu J, Pihlajamaki J, et al. Non-cholesterol sterol levels predict hyperglycemia and conversion to type 2 diabetes in Finnish men. PLoS One 2013; 8(6): e67406.
 20. Simonen PP, Gylling HK, Miettinen TA. Diabetes contributes to cholesterol metabolism regardless of obesity. Diabetes Care 2002; 25(9): 1511-5.
 21. Gylling H, Tuominen JA, Koivisto VA, Miettinen TA. Cholesterol metabolism in type 1 diabetes. Diabetes 2004; 53(9): 2217-22.
 22. de Mello VD, Lindstrom J, Eriksson JG, Ilanne-Parikka P, Keinanen-Kiukaanniemi S, Pihlajamaki J, et al. Markers of cholesterol metabolism as biomarkers in predicting diabetes in the Finnish Diabetes Prevention Study. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2015; 25(7): 635-42.
 23. Schofield CJ, Sutherland C. Disordered insulin secretion in the development of insulin resistance and Type 2 diabetes. Diabet Med 2012; 29(8): 972-9.
 24. Stumvoll M, Goldstein BJ, van Haeften TW. Type 2 diabetes: Principles of pathogenesis and therapy. Lancet 2005; 365(9467): 1333-46.