بررسی موانع موفقیت تیم احیا در عملیات احیای قلبی- ریوی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال‌های 97-1396 از دیدگاه پزشکان و پرستاران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: ایست قلبی- ریوی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فوریت‌های پزشکی است که تعداد موارد موفق آن، یکی از شاخص‌های مهم کیفیت عملکرد واحدهای اورژانس و شناسایی موانع احیای موفق محسوب می‌شود. از این رو، شناسایى موانع و علل عدم موفقیت تیم احیا، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی موانع موفقیت تیم احیا در عملیات احیای قلبی- ریوی از دیدگاه پزشکان و پرستاران در بیمارستان‌های منتخب اصفهان در سال‌های 97-1396 بود.روش‌ها: ‌‌‌این مطالعه‌ی تحلیلی- ‌‌‌‌مقطعی در سال 97-1396 در بیمارستان‌های شریعتی و غرضی اصفهان انجام شد. نمونه‌ی مورد مطالعه، شامل 126 نفر از پزشکان و پرستاران شاغل در این بیمارستان‌ها بودند. افراد با رضایت و آگاهی کامل، بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌ها به روش تصادفی ساده، جمع‌آوری شدند. ‌‌‌‌‌ابزار ‌‌‌‌‌گردآوری اطلاعات ‌‌‌‌‌پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ای بود که روایی و پایایی آن بین 87/0 و 90/0 گزارش شده است. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها با استفاد از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های Mann-Whitney و Friedman ‌تجزیه و تحلیل گردید. 050/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.یافته‌ها: در این مطالعه، بیشترین گروه سنی در رده‌ی 54-35 سال (76 درصد) بودند. 4/75 درصد از پرسنل را مردان تشکیل دادند و 3/68 درصد از پرسنل مورد بررسی از بخش اورژانس هر دو بیمارستان انتخاب شدند. در بین حیطه‌های مورد بررسی، به ترتیب عوامل وابسته به بیمار دارای بالاترین میانگین (42/1 ± 95/1) و برنامه و امکانات آموزشی دارای کمترین میانگین (80/0 ± 68/0) بودند. بین دیدگاه پزشک و پرستار تنها در بعد تجهیزات و وسایل مورد نیاز، اختلاف معنی‌داری وجود داشت (002/0 = P).نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج پژوهش، می‌توان گفت با بررسی ویژگی‌های بیماران، تأمین پرسنل کافی و آموزش دیده، ارزیابی مناسب، آماده و سالم بودن تجهیزات و ارایه‌ی‌ بازخوردهای مناسب به تیم احیا، می‌توان میزان موفقیت را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Barriers to the Success of Cardiopulmonary Resuscitation Team in Selected Hospitals of Isfahan City, Iran, in Years 2017-2018 from the Perspective of Physicians and Nurses

نویسندگان [English]

 • Monirsadat Toghraie 1
 • Seyed Mehdi Pourafzali 2
1 Student of Medicine, School of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: Cardiopulmonary arrest is one of the most important priorities of medical emergencies. The number of successful cases is one of the important indicators of the quality of emergencies, and identifies the barriers to successful of cardiopulmonary resuscitation (CPR). Therefore, identifying the barriers and causes of failure of CPR team is very important. The aim of this research was to study the barriers to the success of CPR team from the perspective of physicians and nurses in selected hospitals of Isfahan City, Iran, in years 2017 and 2018.Methods: This cross-sectional study was conducted during the years 2017 and 2018 in Shariati and Gharazi hospitals of Isfahan. The sample size included 126 physicians and nurses. All subjects with complete satisfaction and knowledge were studied based on the criteria for entering the study. Samples were collected using simple random sampling method. The data-gathering tool was a researcher-made questionnaire which validity and reliability were previously reported between 0.87 and 0.90. The data were analyzed using Mann-Whitney and Friedman tests via SPSS software. The significance level was considered at P < 0.050.Findings: In this study, the most prevalent age group was 35-45 years old (76.0%), and 78.4% were men. 68.3% of the personnel surveyed were from the emergency departments of both hospitals. Among the domains considered, the dimension of patient-dependent factors had the highest mean (1.95 ± 1.42), and the dimension of program and educational facilities had the lowest mean (0.68 ± 0.80). Only, there was a significant difference between the physicians’ and the nurses' view in terms of equipment and material (P = 0.002).Conclusion: According to the results, we can conclude that by reviewing the characteristics of patients, as well as supplying educated and enough personnel, proper evaluation, and ready and safe equipment, and providing appropriate feedback to the recovery team, the success rate can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiopulmonary resuscitation
 • Code team
 • Nurse
 • Physicians
 1. Hazinski MF. Measuring what matters: CPR quality and resuscitation outcomes. J Am Heart Assoc 2014; 3(6): e001557.
 2. Li Y, Bisera J, Geheb F, Tang W, Weil MH. Identifying potentially shockable rhythms without interrupting cardiopulmonary resuscitation. Crit Care Med 2008; 36(1): 198-203.
 3. Salari A, Mohammadnejad E, Vanaki Z, Ahmadi F. Effect of in-hospital cardiopulmonary cerebral resuscitation management on resuscitation outcomes. Iran J Crit Care Nurs 2011; 4(1): 13-22. [In Persian].
 4. Schenone AL, Cohen A, Patarroyo G, Harper L, Wang X, Shishehbor MH, et al. Therapeutic hypothermia after cardiac arrest: A systematic review/meta-analysis exploring the impact of expanded criteria and targeted temperature. Resuscitation 2016; 108: 102-10.
 5. Torpy JM, Lynm C, Glass RM. Cardiopulmonary Resuscitation. JAMA 2010; 304(13): 1514.
 6. Babatabar Darzi H, Sadeghi Sharmeh M. Basic CPR. Quarterly Educational Journal of Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences 2011; 12(44): 23-32. [In Persian].
 7. Passali C, Pantazopoulos I, Dontas I, Patsaki A, Barouxis D, Troupis G, et al. Evaluation of nurses' and doctors' knowledge of basic and advanced life support resuscitation guidelines. Nurse Educ Pract 2011; 11(6): 365-9.
 8. Pourteimoor S, Alaee Karharoudy F, Safavi Bayat Z, Nasiri N, Khan Ali Mojn L. The barriers to the success of neonatal resuscitation program from the perspectives of nurses and physicians. Journal of Health and Care 2014; 16(3): 43-52. [In Persian].
 9. Nikravan Monfared M, Golshani Golbaghi GR, Shidi H, Boroumand P, Farahani Z, Emad B, et al. Comprehensive CPR book in adults. Tehran, Iran: Noor Danesh Publications; 2008. p. 151-7. [In Persian].
 10. Edelson DP, Litzinger B, Arora V, Walsh D, Kim S, Lauderdale DS, et al. Improving in-hospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Arch Intern Med 2008; 168(10): 1063-9.
 11. Movahedi A, Kavosi A, Behnam Vashani H, Mohammadi G, Mehrad Majd H, Malekzadeh J. 24 hour survival rate and its determinants in patients with successful cardiopulmonary resuscitation in Ghaem Hospital of Mashhad. J Neyshabur Univ Med Sci 2016; 3(4): 56-63. [In Persian].
 12. Alizadeh M, Mousavi Movahed M, Sadredini S, Mostafavi A, Fathi M. The evaluation of the resuscitation results and its associated factors. Tehran Univ Med J 2016; 74(9): 640-4. [In Persian].
 13. Jaberi Y, Changizian L, Mazlomzadeh S. Predictors of outcome in in-hospital cardio-pulmonary resuscitation. J Adv Med Biomed Res 2011; 19(75): 48-57. [In Persian].
 14. Seyed Javadi M, Mohammadi R, Seyed Javadi M, Ja'fari Oory M, Yazdani Yengejeh M. Study of pre-hospital cardio pulmonary resuscitation (CPR) outcomes and relevant factors in Ardabil City between 2012 and 2013. Glob J Health Sci 2016; 8(12): 258-65. [In Persian].
 15. Seifi F, Sharifi F, Astanegi S, Ismaeili K. Evaluation success rate of heart - lung and brain Resuscitation in centers - Kermanshah University of Medical Sciences. J Kermanshah Univ Med Sci 2010; 14(3): 273-9. [In Persian].
 16. Kunzle B, Kolbe M, Grote G. Ensuring patient safety through effective leadership behaviour: A literature review. Safety Science 2010; 48(1): 1-17.
 17. Marsch SC, Muller C, Marquardt K, Conrad G, Tschan F, Hunziker PR. Human factors affect the quality of cardiopulmonary resuscitation in simulated cardiac arrests. Resuscitation 2004; 60(1): 51-6.
 18. Mansouri M, Masoumi G, Emami SA, Mahmoudi F, Shokrani A. Evaluation of the performance of cardiopulmonary resuscitation (CPR) team, Shahid Chamran Hospital, Isfahan, Iran, in 2015. J Isfahan Med Sch 2017; 35(426): 406-11. [In Persian].
 19. Chan PS, Krumholz HM, Nichol G, Nallamothu BK. Delayed time to defibrillation after in-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 2008; 358(1): 9-17.
 20. Mellick LB, Adams BD. Resuscitation team organization for emergency departments: A concep-tual review and discussion. The Open Emergency Medicine Journal 2009; 2: 18-27.
 21. Moretti MA, Cesar LA, Nusbacher A, Kern KB, Timerman S, Ramires JA. Advanced cardiac life support training improves long-term survival from in-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2007; 72(3): 458-65.
 22. Dehghani H, Dehghani K, Eslami Mh, Nasiriani K, Dehghani A, Fatehi F, et AL. The impact of the time elapsed between cardio-pulmonary resusctation code announcement and start of resuscitation on outcome. Iran J Nurs 2008; 21(55): 29-35. [In Persian].
 23. Saghizadeh M, Rahmani A, Ahangharzadeh Rezaie S. Investigation of nurse's knowledge and practice working in CCU wards of taleghani hospital of urmia university of medical sciences regarding adult CPR, 1383. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2006; 4(3): 99-103. [In Persian].
 24. Ong ME, Quah JL, Annathurai A, Noor NM, Koh ZX, Tan KB, et al. Improving the quality of cardiopulmonary resuscitation by training dedicated cardiac arrest teams incorporating a mechanical load-distributing device at the emergency department. Resuscitation 2013; 84(4): 508-14.
 25. Falahi M, Bana Derakhshan H, Borhani F, Pourhoseingholi MA. The comparision of Iranian Physician and Nurses attitudes towards Do- Not- Resusciate Orders. Advances in Nursing and Midwifery 2016; 25(89): 21-9. [In Persian].
 26. Chapman R, Watkins R, Bushby A, Combs S. Family-witnessed resuscitation: Perceptions of Nurses and doctors working in an Australian Emergency Department. ISRN Emergency Medicine 2012; 2012; 369423.
 27. Mian P, Warchal S, Whitney S, Fitzmaurice J, Tancredi D. Impact of a multifaceted intervention on nurses' and physicians' attitudes and behaviors toward family presence during resuscitation. Crit Care Nurse 2007; 27(1): 52-61.
 28. Taraghi Z, Ilail E, Yaghoobi T, Noroozinejad F, Naseri F, Baghernejad SK, et al. A comparison between physicians, nurses and the immediate families of patients` attitudes towards family members presence during CPR. Hospital 2013; 12(3): 65-74. [In Persian].