مقایسه‌ی تأثیر کتورولاک و مورفین در کنترل درد در بیماران ترومای ستون فقرات در بخش اورژانس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، بیمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 استادیار، گروه طب ارژانس، بیمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

5 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: درد شدید به دلایل مختلف، یکی از مهم‌ترین شکایات مراجعین به بخش اورژانس می‌باشد که کنترل آن یکی از چالش‌های کارکنان بخش اورژانس است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی اثر کتورولاک در مقایسه با مورفین در کاهش درد بیماران دچار ترومای ستون فقرات در واحد اورژانس بود.روش‌ها: کارآزمایی بالینی حاضر، بر روی 100 بیمار با ترومای ستون فقرات انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه دریافت کننده‌ی کتورولاک (30 میلی‌گرم) و گروه دریافت کننده‌ی مورفین (1/0 میلی‌گرم/کیلوگرم) ارزیابی شدند. داروها برای بیماران هر دو گروه به صورت محلول در 100 سی‌سی نرمال‌سالین طی ۱۵ دقیقه تزریق، تجویز شد. نمره‌ی درد بیماران بر اساس معیار دیداری سنجش درد (از صفر یعنی بی‌دردی کامل تا 10 یعنی شدیدترین درد ممکن) و عوارض جانبی به عنوان پیامدهای اصلی مطالعه در ابتدای مطالعه و دقایق 5، 15، 30، 45 و 60 پس از تزریق دارو در بیماران ارزیابی و مقایسه گردید. نمره‌ی درد بیماران در زمان‌های مورد مطالعه با استفاده از آزمون Independent t و فروانی عوارض جانبی با آزمون 2χ بین دو گروه مقایسه شد.یافته‌ها: نمره‌ی درد 45 و 60 دقیقه پس از تزریق در گروه کتورولاک به طور معنی‌‌داری کمتر از گروه مورفین بود (050/0 > P). در گروه مورفین، 8/34 درصد بیماران و در گروه کتورولاک تنها 1/2 درصد بیماران در طول مطالعه تهوع را گزارش نمودند (001/0 > P). روند تغییرات نمره‌ی درد در طول مطالعه بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (106/0 = P).نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر بهتر و عوارض جانبی کمتر کتورولاک نسبت به مورفین، به نظر می‌رسد کتورولاک می‌تواند به عنوان جایگزین مناسب در کنترل درد بیماران با ترومای ستون فقرات مراجعه کننده به واحد اورژانس مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Ketorolac and Morphine on Pain Management in Patients with Spinal Trauma in Emergency Department: A Randomized Controlled Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • Ali Abdoli 1
 • Sajjad Ghahramani 2
 • Mohamad Ali Seif-Rabiei 3
 • Rasoul Salimi 4
 • Bahram Heshmati 5
1 Assistant Professor, Department of Neurosurgery, Besat Hospital, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Emergency, Besat Hospital, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
5 Department of Epidemiology, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Background: Sever pain due to various reasons is one of the most important complaints of patients in the emergency department; so, management of pain is one of the main challenges there. The present study aimed to evaluate the effect of ketorolac in comparison to morphine on pain reduction in patients with spinal trauma in emergency department.Methods: This randomized controlled clinical trial study was done on 100 patients with spinal trauma who were randomly assigned in two groups of ketorolac (30 mg) and morphine (0.1 mg/kg). Drugs were infused in both groups in 100 cc normal saline solution during 15 minutes. Pain was assessed based on visual analog scale (from 0 means no pain to 10 means the worst pain possible), and adverse effects, as the main outcomes, were measured and compared between the groups at baseline, and minutes 5, 15, 30, 45, and 60 after drugs injection. Pain scores were compared using independent t test, and adverse effects using chi-square test.Findings: Pain score at minutes 45 and 60 after injection was significantly lower in ketorolac group than morphine group (P < 0.050). In morphine group, 34.8% of patients and in ketorolac group, only 2.1% of patients reported nausea during the study (P < 0.001). The trend of change in pain score was not significantly different between studied groups during study period (P = 0.106).Conclusion: Due to better effects of ketorolac on pain reduction in studied patients, with lower side effects in comparison to morphine, it seems that ketorolac can be considered as a good alternative of morphine for pain management in patients with spinal trauma referred emergency department.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spinal cord trauma
 • Ketorolac
 • Morphine
 1. Masoumi B, Farzaneh B, Ahmadi O, Heidari F. Effect of intravenous morphine and ketorolac on pain control in long bones fractures. Adv Biomed Res 2017; 6: 91.
 2. Gosselin RA, Spiegel DA, Coughlin R, Zirkle LG. Injuries: The neglected burden in developing countries. Bull World Health Organ 2009; 87(4): 246-246a.
 3. Schuur JD, Hsia RY, Burstin H, Schull MJ, Pines JM. Quality measurement in the emergency department: Past and future. Health Aff (Millwood) 2013; 32(12): 2129-38.
 4. Petrack EM, Christopher NC, Kriwinsky J. Pain management in the emergency department: Patterns of analgesic utilization. Pediatrics 1997; 99(5): 711-4.
 5. Alkire MT, Miller J. General anesthesia and the neural correlates of consciousness. Prog Brain Res 2005; 150: 229-44.
 6. O'Connor AB, Zwemer FL, Hays DP, Feng C. Intravenous opioid dosing and outcomes in emergency patients: a prospective cohort analysis. Am J Emerg Med 2010; 28(9): 1041-50.
 7. Shanechi M, Eke O, Gottlieb M. Comparison of ketorolac dosing in an emergency department setting. CJEM 2018; 20(S2): S74-S77.
 8. Soleyman-Zomalan E, Motov S, Likourezos A, Cohen V, Pushkar I, Fromm C. Patterns of ketorolac dosing by emergency physicians. World J Emerg Med 2017; 8(1): 43-6.
 9. Jones SF, O'Donnell AM. Clinical pharmacology: Traditional NSAIDs and selective COX-2 inhibitors. In: Macintyre PE, Walker SM, Rowbotham DJ, editors. Clinical pain management (Acute pain). 2nd ed. London, UK: Hodder and Stoughton Limited; 2008: 168.
 10. Vacha ME, Huang W, Mando-Vandrick J. The role of subcutaneous ketorolac for pain management. Hosp Pharm 2015; 50(2): 108-12.
 11. De Oliveira GSJ, Agarwal D, Benzon HT. Perioperative single dose ketorolac to prevent postoperative pain: a meta-analysis of randomized trials. Anesth Analg 2012; 114(2): 424-33.
 12. Hosseininejad SM, Amini AH, Bozorgi F, Goli K, I, Montazar SH, Jahanian F, et al. Efficacy and safety of combination therapy with ketorolac and morphine in patient with acute renal colic; a triple-blind randomized controlled clinical trial. Bull Emerg Trauma 2017; 5(3): 165-70.
 13. Friedman BW, Adewunmi V, Campbell C, Solorzano C, Esses D, Bijur PE, et al. A randomized trial of intravenous ketorolac versus intravenous metoclopramide plus diphenhydramine for tension-type and all nonmigraine, noncluster recurrent headaches. Ann Emerg Med 2013; 62(4): 311-8.
 14. Safdar B, Degutis LC, Landry K, Vedere SR, Moscovitz HC, D'Onofrio G. Intravenous morphine plus ketorolac is superior to either drug alone for treatment of acute renal colic. Ann Emerg Med 2006; 48(2): 173-81, 181.
 15. Chen JY, Wu GJ, Mok MS, Chou YH, Sun WZ, Chen PL, et al. Effect of adding ketorolac to intravenous morphine patient-controlled analgesia on bowel function in colorectal surgery patients--a prospective, randomized, double-blind study. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49(4): 546-51.
 16. Kotagal M, Hakkarainen TW, Simianu VV, Beck SJ, Alfonso-Cristancho R, Flum DR. Ketorolac use and postoperative complications in gastrointestinal surgery. Ann Surg 2016; 263(1): 71-5.
 17. He A, Hersh EV. A review of intranasal ketorolac tromethamine for the short-term management of moderate to moderately severe pain that requires analgesia at the opioid level. Curr Med Res Opin 2012; 28(12): 1873-80.
 18. Plapler PG, Scheinberg MA, Ecclissato CC, Bocchi de Oliveira MF, Amazonas RB. Double-blind, randomized, double-dummy clinical trial comparing the efficacy of ketorolac trometamol and naproxen for acute low back pain. Drug Des Devel Ther 2016; 10: 1987-93.
 19. Maleki VM, Porozan S, Motamed H, Fahimi MA, Aryan A. Comparison the analgesic effect of magnesium sulphate and Ketorolac in the treatment of renal colic patients: Double-blind clinical trial study. Am J Emerg Med 2019; 37(6): 1033-6.
 20. Bowers KJ, McAllister KB, Ray M, Heitz C. Ketamine as an adjunct to opioids for acute pain in the emergency department: A randomized controlled trial. Acad Emerg Med 2017; 24(6): 676-85.
 21. Cepeda MS, Carr DB, Miranda N, Diaz A, Silva C, Morales O. Comparison of morphine, ketorolac, and their combination for postoperative pain: Results from a large, randomized, double-blind trial. Anesthesiology 2005; 103(6): 1225-32.
 22. Buccelletti F, Marsiliani D, Zuccala G, Iacomini P, Proietti L, Pola E, et al. Paracetamol-codeine compared to ketorolac for pain control in the Emergency Department. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18(20): 3139-43.
 23. Power I, Noble DW, Douglas E, Spence AA. Comparison of i.m. ketorolac trometamol and morphine sulphate for pain relief after cholecystectomy. Br J Anaesth 1990; 65(4): 448-55.