بررسی میزان اشعه‌ی دریافتی در بیماران دچار ترومای بستری در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه، یافته‌های رادیولوژی در واحد اورژانس، کمک زیادی به تشخیص قطعی بیماران دچار تروما می‌کند. از طرفی، درخواست‌های رادیولوژی برای این بیماران، بسیار زیاد است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی میزان اشعه‌ی دریافتی در بیماران دچار تروما در حین 48 ساعت ابتدای بستری انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 200 بیمار که در سال‌های 97-1396 به علت تروما به واحد اورژانس بیمارستان الزهرا (س) مراجعه کردند، از لحاظ نوع و میزان اشعه، مورد مطالعه قرار گرفتند. در مورد هر بیمار، داده‌ها شامل تعداد موارد رادیوگرافی و سی‌تی اسکن انجام شده در بازه‌ی زمانی 48 ساعت اول جمع‌آوری شد. میزان اشعه‌ی ناشی از هر رادیوگرافی و سی‌تی اسکن بر اساس میلی‌سیورت (mSv) ثبت شد.یافته‌ها: میانگین کل موارد رادیوگرافی و سی‌تی اسکن درخواستی در بیماران به ترتیب 93/1 ± 96/5 و 51/0 ± 05/1 بود. بیشترین میانگین اشعه‌ی دریافتی ناشی از رادیولوژی در بیماران در کل ستون فقرات بود و همچنین، بیشترین میانگین اشعه‌ی دریافتی ناشی از سی‌تی اسکن در بیماران ناشی از سی‌تی اسکن توراسیک و ستون فقرات بود. میانگین کل اشعه‌ی دریافتی ناشی از رادیولوژی و سی‌تی اسکن به ترتیب 34/0 ± 57/0 و 28/2 ± 90/4 میلی‌سیورت بود. همچنین، میانگین کل اشعه‌ی دریافتی در بیماران، 62/2 ± 38/5 میلی‌سیورت بود. میانگین اشعه‌ی دریافتی در مردان به صورت معنی‌داری بیشتر از زنان بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به عوارض زیاد انجام اقدامات تصویربرداری، می‌توان با بررسی ضرورت انجام روش‌های تشخیصی مبتنی بر اشعه، از انجام موارد غیر ضروری اجتناب نمود و از این طریق، موجبات کاهش هزینه‌ی بیمار و بیمارستان و نیز عوارض جسمانی وارد شده به بیمار و کادر درمان را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Received Radiation Rate in Patients with Trauma Hospitalized in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Moradi 1
 • Noushin Behzadi 2
1 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Nowadays, radiological findings help to diagnose emergency in patients with trauma, and the radiologic demands of these patients are very high. The aim of this study was to evaluate the amount of received radiation by patients with trauma within 48 hours of admission in the hospital.Methods: In this cross-sectional study, 200 patients with trauma who were referred to the emergency department of Alzahra hospital in Isfahan city, Iran, during 2017-2018 were followed up by type and amount of radiation. For each patient, data including radiographs and computed tomography (CT) scans were collected during the first 48 hours. Radiation rate due to radiography and CT scan was recorded in mSv.Findings: The mean total requested x-rays and CT scans in patients were 5.96 ± 1.93 and 1.05 ± 0.50, respectively. The highest mean of radiation due to radiology was in total spine, and the highest mean of radiation due to CT scan was in thoracic and spine CT. The mean of total radiation due to radiology and CT scan was 0.57 ± 0.34 and 4.90 ± 2.28 mSv, respectively. The mean total radiation dose in the patients was 5.38 ± 2.62 mSv. The mean of radiation in men was significantly higher than in women (P < 0.001).Conclusion: Due to the numerous side effects of inappropriate imaging procedures, necessary imaging can reduce the cost of patient and hospitalization, as well as physical complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radiation
 • Trauma
 • Radiography
 • Computed X ray tomography
 1. Borgman MA, Spinella PC, Holcomb JB, Blackbourne LH, Wade CE, Lefering R, et al. The effect of FFP:RBC ratio on morbidity and mortality in trauma patients based on transfusion prediction score. Vox Sang 2011; 101(1): 44-54.
 2. International Trauma Life Support (ITLS). International Trauma Life Support for emergency care providers, Global Edition. 8th ed. London, UK: Pearson; 2017.
 3. Jones CM, Cushman JT, Lerner EB, Fisher SG, Seplaki CL, Veazie PJ, et al. Prehospital trauma triage decision-making: a model of what happens between the 9-1-1 call and the hospital. Prehosp Emerg Care 2016; 20(1): 6-14.
 4. Miele V, Piccolo CL, Trinci M, Galluzzo M, Ianniello S, Brunese L. Diagnostic imaging of blunt abdominal trauma in pediatric patients. Radiol Med 2016; 121(5): 409-30.
 5. Shore RE, Moseson M, Xue X, Tse Y, Harley N, Pasternack BS. Skin cancer after X-ray treatment for scalp ringworm. Radiat Res 2002; 157(4): 410-8.
 6. Kortbeek JB, Al Turki SA, Ali J, Antoine JA, Bouillon B, Brasel K, et al. Advanced trauma life support, 8th edition, the evidence for change. J Trauma 2008; 64(6): 1638-50.
 7. Cardis E, Vrijheid M, Blettner M, Gilbert E, Hakama M, Hill C, et al. Risk of cancer after low doses of ionising radiation: Retrospective cohort study in 15 countries. BMJ 2005; 331(7508): 77.
 8. Amis ES, Butler PF, Applegate KE, Birnbaum SB, Brateman LF, Hevezi JM, et al. American College of Radiology white paper on radiation dose in medicine. J Am Coll Radiol 2007; 4(5): 272-84.
 9. Wall BF, Hart D. Revised radiation doses for typical X-ray examinations. Report on a recent review of doses to patients from medical X-ray examinations in the UK by NRPB. National Radiological Protection Board. Br J Radiol 1997; 70(833): 437-9.
 10. Weatherburn GC, Bryan S, Davies JG. Comparison of doses for bedside examinations of the chest with conventional screen-film and computed radiography: Results of a randomized controlled trial. Radiology 2000; 217(3): 707-12.
 11. Parry RA, Glaze SA, Archer BR. The AAPM/RSNA physics tutorial for residents. Typical patient radiation doses in diagnostic radiology. Radiographics 1999; 19(5): 1289-302.
 12. Durand DJ, Mahesh M. Understanding CT dose display. J Am Coll Radiol 2012; 9(9): 669-71.
 13. Christner JA, Kofler JM, McCollough CH. Estimating effective dose for CT using dose-length product compared with using organ doses: Consequences of adopting International Commission on Radiological Protection publication 103 or dual-energy scanning. AJR Am J Roentgenol 2010; 194(4): 881-9.
 14. You JS, Lee HJ, Chung YE, Lee HS, Kim MJ, Chung SP, et al. Diagnostic radiation exposure of injury patients in the emergency department: A cross-sectional large scaled study. PLoS One 2013; 8(12): e84870.
 15. United Nations. Promoting further openness and transparency in military matters - An assessment of the United Nations standardized instrument for reporting military expenditures. New York, NY: United Nations; 2010.
 16. Schears RM, Farzal Z, Farzal Z, Fischer AC. The radiation footprint on the pediatric trauma patient. Int J Emerg Med 2018; 11(1): 18.
 17. Giannakopoulos GF, Saltzherr TP, Beenen LF, Streekstra GJ, Reitsma JB, Bloemers FW, et al. Radiological findings and radiation exposure during trauma workup in a cohort of 1124 level 1 trauma patients. Langenbecks Arch Surg 2017; 402(1): 159-65.
 18. Tien HC, Tremblay LN, Rizoli SB, Gelberg J, Spencer F, Caldwell C, et al. Radiation exposure from diagnostic imaging in severely injured trauma patients. J Trauma 2007; 62(1): 151-6.
 19. Winslow JE, Hinshaw JW, Hughes MJ, Williams RC, Bozeman WP. Quantitative assessment of diagnostic radiation doses in adult blunt trauma patients. Ann Emerg Med 2008; 52(2): 93-7.
 20. Einstein AJ, Henzlova MJ, Rajagopalan S. Estimating risk of cancer associated with radiation exposure from 64-slice computed tomography coronary angiography. JAMA 2007; 298(3): 317-23.
 21. Boffard KD, Goosen J, Plani F, Degiannis E, Potgieter H. The use of low dosage X-ray (Lodox/Statscan) in major trauma: Comparison between low dose X-ray and conventional x-ray techniques. J Trauma 2006; 60(6): 1175-81.
 22. Brenner D, Elliston C, Hall E, Berdon W. Estimated risks of radiation-induced fatal cancer from pediatric CT. AJR Am J Roentgenol 2001; 176(2): 289-96.
 23. Brenner DJ, Doll R, Goodhead DT, Hall EJ, Land CE, Little JB, et al. Cancer risks attributable to low doses of ionizing radiation: Assessing what we really know. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100(24): 13761-6.