اثربخشی بوپروپیون بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال ارگاسم: یک مطالعه مقدماتی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

قدمه: ارگاسم در زنان، تجربه‌ی زیستی- روانی- اجتماعی است که تجربه‌ی ارتباط صمیمانه، احساس لذت و بارداری احتمالی در زنان را رقم می‌زند. مطالعات کارآزمایی بالینی اندکی در مورد اثربخشی داروها بر اختلال ارگاسم زنان انجام شده است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثربخشی بوپروپیون بر عملکرد جنسی زنان ایرانی مبتلا به اختلال ارگاسم انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌، یک کارآزمایی بالینی مقدماتی بود که بر روی 32 زن با اختلال ارگاسم مراجعه کننده به درمانگاه روانی جنسی بیمارستان خورشید اصفهان انجام شد. بیماران با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد (16 = n در هر گروه) تقسیم شدند. در گروه مورد، بوپروپیون با دز 75 میلی‌گرم آغاز شد و به صورت هفتگی تا 300 میلی‌گرم افزایش یافت و گروه شاهد، دارونما دریافت کردند. رضایت و عملکرد جنسی شرکت کنندگان به ترتیب با نسخه‌های فارسی پرسش‌نامه‌ی رضایت جنسی Larsson و شاخص عملکرد جنسی زنان پیش از مداخله و 2، 4، 6 و 8 هفته پس ازشروع مداخله در دو گروه ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Mann-Whitney و Friedman تحلیل شد.یافته‌ها: بین دو گروه مورد و شاهد در زیر مقیاس میل جنسی از هفته‌ی دوم به بعد و در برانگیختگی جنسی و رطوبت واژینال، از هفته‌ی چهارم به بعد تفاوت معنی‌داری ایجاد شد. این تفاوت معنی‌دار در زیر مقیاس‌های ارگاسم، رضایت جنسی و درد در هفته‌های ششم و هشتم مشاهده شد. همچنین، بین دو گروه مورد و شاهد، در نمره‌ی کل رضایت جنسی از هفته‌ی دوم تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید (010/0 > P برای همه‌ی موارد).نتیجه‌گیری: بوپروپیون، منجر به بهبود رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال ارگاسم در تمام زیر مقیاس‌های عملکرد جنسی شد. انجام مطالعات بعدی با نمونه‌های بیشتر و دوره‌های طولانی‌تر پیشنهاد می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Bupropion on the Sexual Function in Women with Orgasmic Disorders: A Pilot Study

نویسندگان [English]

 • Ghazaleh Sheikhani 1
 • Mehrdad Salehi 2
 • Mitra Molaeinejad 3
 • Mohammad Javad Tarrahi 4
 • Tooraj Sheikhani 5
1 Resident, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Student of Medicine, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background: Women's orgasm is a biopsychosocial experience that causes a woman to experience sincere communication and pleasure, and possibly pregnancy. To date, limited studies conducted for evaluation of the efficacy of drugs on sexual function in women with anorgasmia. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the efficacy of bupropion on the sexual function of a group of Iranian women with orgasmic disorders.Methods: This was a pilot randomized clinical trial study on 32 women with orgasm disorders, who referred to the psychosexual clinic of Khorshid hospital, Isfahan, Iran. Patients were selected by simple sampling method, and randomly divided into equal intervention and control groups. In intervention group, bupropion was started at a dose of 75 mg, and increased weekly to 300 mg; the control group received a placebo. Scores of sexual satisfaction and sexual function of participants were evaluated using the Persian version of the Larsson Sexual Satisfaction Questionnaire and the Female Sexual Function Index (FSFI) before the intervention and 2, 4, 6, and 8 weeks after the onset of intervention. The data were analyzed using Mann-Whitney U and Friedman tests.Findings: There was a significant difference in desire subscale between the two experimental and control groups from the second week, and in mental arousal and vaginal lubrication from the fourth week of the trial. This significant difference was observed in orgasm, sexual satisfaction, and pain only at the sixth and eighth weeks, and between experimental and control groups in the total scores of sexual satisfaction from the second week (P < 0.010 for all).Conclusion: Bupropion caused improvement in sexual satisfaction of women with orgasmic disorders and these changes occurred in all subscales of sexual performance. Further studies are warranted with greater sample sizes and more extended periods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bupropion
 • Female
 • Orgasmic disorder
 • Sexual dysfunctions
 1. Baloon R. Sexual dysfunction: Beyond the brain-body connection (Advances in psychosomatic medicine). Basel, Switzerland: Karger; 2011. vol 31, p. 35–56.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5™. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, Inc.
 3. Mitchell KR, Mercer CH, Ploubidis GB, Jones KG, Datta J, Field N, et al. Sexual function in Britain: Findings from the third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3). Lancet 2013; 382(9907): 1817-29.
 4. McCabe MP, Sharlip ID, Lewis R, Atalla E, Balon R, Fisher AD, et al. Incidence and prevalence of sexual dysfunction in women and men: A consensus statement from the Fourth International Consultation on Sexual Medicine 2015. J Sex Med 2016; 13(2): 144-52.
 5. Meston CM, Hull E, Levin RJ, Sipski M. Disorders of orgasm in women. J Sex Med 2004; 1(1): 66-8.
 6. Ward BW, Dahlhamer JM, Galinsky AM, Joestl SS. Sexual orientation and health among U.S. adults: National Health Interview Survey, 2013. Natl Health Stat Report 2014; (77): 1-10.
 7. Segraves RT, Croft H, Kavoussi R, Ascher JA, Batey SR, Foster VJ, et al. Bupropion sustained release (SR) for the treatment of hypoactive sexual desire disorder (HSDD) in nondepressed women. J Sex Marital Ther 2001; 27(3): 303-16.
 8. Salehi M, Barekatain M, Faghani F, Karimian N, Molaeinezhad M, Asadalloahi GA, et al. Bupropion efficacy on sexual dysfunction among male patients on methadone maintenance therapy: A double-blind placebo-controlled trial. Sex Relation Ther 2015; 30(3): 364-75.
 9. Christensen BS, Gronbaek M, Osler M, Pedersen BV, Graugaard C, Frisch M. Sexual dysfunctions and difficulties in Denmark: Prevalence and associated sociodemographic factors. Arch Sex Behav 2011; 40(1): 121-32.
 10. Burri A, Spector T. Recent and lifelong sexual dysfunction in a female UK population sample: Prevalence and risk factors. J Sex Med 2011; 8(9): 2420-30.
 11. Safarinejad MR. Reversal of SSRI-induced female sexual dysfunction by adjunctive bupropion in menstruating women: A double-blind, placebo-controlled and randomized study. J Psychopharmacol 2011; 25(3): 370-8.
 12. Shirani K, Salehi M, Molaeinezhad M, Safaee M, Mahaki B. The efficacy of PLISSIT as adjuvant therapy with bupropion on sexual dysfunction and marital satisfaction among men patients on methadone maintenance therapy. J Isfahan Med Sch 2018; 36(488): 814-22. [In Persian].
 13. Palizvan MA. The effect of bupropion on sexual function in schizophrenia patients referred to Kamrani Clinic [PhD Thesis]. Tehran, Iran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2015. [In Persian].
 14. Taylor B, Davis S. The extended PLISSIT model for addressing the sexual wellbeing of individuals with an acquired disability or chronic illness. Sex Disabil 2007; 25(3): 135-9.
 15. Goonewardene SS, Young A, Persad R, Gillatt D. Prostate cancer survivorship and psychosexual care: A systematic review for a continuously evolving field. J Cancer Clin Trials 2016; 1(1): 104.
 16. Carroll KM, Weiss RD. The role of behavioral interventions in buprenorphine maintenance treatment: A review. Am J Psychiatry 2017; 174(8): 738-47.
 17. Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther. 2000; 26(2): 191-208.
 18. Rosen RC, Connor MK, Miyasato G, Link C, Shifren JL, Fisher WA, et al. Sexual desire problems in women seeking healthcare: A novel study design for ascertaining prevalence of hypoactive sexual desire disorder in clinic-based samples of U.S. women. J Womens Health (Larchmt) 2012; 21(5): 505-15.
 19. Mohammadi K, Heydari M., Faghihzadeh S. The Female Sexual Function Index (FSFI): Validation of the Iranian version. Payesh 2008; 7(3): 269-78. [In Persian].
 20. Larson JH, Anderson SM, Holman TB, Niemann BK. A longitudinal study of the effects of premarital communication, relationship stability, and self-esteem on sexual satisfaction in the first year of marriage. J Sex Marital Ther. 1998; 24(3): 193-206.
 21. Shams Mofaraheh Z, Shahsiah M, Mohebi S, Tabaraee Y. The effect of marital counseling on sexual satisfaction of couples in Shiraz city. J Health Sys 2010; 6(3): 417-24. [In Persian].
 22. Segraves RT, Clayton A, Croft H, Wolf A, Warnock J. Bupropion sustained release for the treatment of hypoactive sexual desire disorder in premenopausal women. J Clin Psychopharmacol 2004; 24(3): 339-42.
 23. Croft H, Settle E, Houser T, Batey SR, Donahue RM, Ascher JA. A placebo-controlled comparison of the antidepressant efficacy and effects on sexual functioning of sustained-release bupropion and sertraline. Clin Ther 1999; 21(4): 643-58.
 24. Thase ME, Clayton AH, Haight BR, Thompson AH, Modell JG, Johnston JA. A double-blind comparison between bupropion XL and venlafaxine XR: Sexual functioning, antidepressant efficacy, and tolerability. J Clin Psychopharmacol 2006; 26(5): 482-8.
 25. Tatari F, Shakeri J, Farnia V, Heidari F, Rezaei M. Bupropion in methadone induced erectile dysfunction. Ann Psychiatry Ment Health 2014; 2(3): 1015.
 26. Pasha H, Basirat Z, Faramarzi M, Kheirkhah F. Comparative effectiveness of antidepressant medication versus psychological intervention on depression symptoms in women with infertility and sexual dysfunction. Int J Fertil Steril 2018; 12(1): 6-12.
 27. Sadr Ameli SMR, Karahmadi M, Azhar MM, Koleyni N, Farshidfar F. The effect of bupropion on treating of attention deficit hyperactivity disorder in 6-17 years children and adolescents in Isfahan. J Isfahan Med Sch 2009; 27(94): 170-9. [In Persian].