ارتباط بین اختلالات روانی با بیماری دیابت شیرین در زنان میانسال شهر اصفهان در سال‌های 95-1394

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات روان‌تنی و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز بهداشت شماره‌ی 2، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت شیرین یکی از بیماری‌های مزمن شایع در جوامع مختلف است که با بسیاری از بیماری‌های روان‌شناسی در ارتباط بوده است. هدف از اجرای این مطالعه، بررسی فراوانی اختلالات روانی در بین زنان میانسال مبتلا و غیر مبتلا به دیابت در شهر اصفهان در سال‌های 95-1394 بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 246 زن مبتلا به دیابت و 246 زن سالم به طور تصادفی از مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی انتخاب شدند. ارزیابی روان‌شناسی، ابتلا به بیماری‌های روانی، صرع و افکار خودکشی بر اساس فرم سلامت بانوان ایرانی (سبا) در آنان بررسی شد.یافته‌ها: فراوانی اختلالات روان‌شناسی مانند اضطراب، بی‌قراری، ناامیدی، غم و اندوه، احساس بی‌ارزشی و بی‌انگیزگی نسبت به وظایف روزانه و همچنین، فراوانی افکار خودکشی، صرع، تاریخچه‌ی بیماری‌ها و اختلالات روانی در افراد مبتلا به دیابت به صورت معنی‌داری بیشتر از افراد غیر مبتلا به دیابت بود (001/0 > P). بر اساس مدل Logistic regression، شانس ابتلا به دیابت در بیماران با اختلالات روان‌پزشکی 32/5 برابر بیشتر از افراد سالم بود (62/8-30/3 = Confidence interval یا CI 95 درصد، 32/5 = Odds ratio یا OD).نتیجه‌گیری: بین ابتلا به اختلالات روان‌پزشکی و ابتلا به دیابت شیرین، همبستگی مثبتی وجود داشت. بنابراین، بیماران مبتلا به بیماری‌های روان‌شناسی باید از نظر دیابت غربالگری شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Psychological Disorders and Diabetes Mellitus in Middle-Aged Women, Isfahan, Iran, 2015 to 2016

نویسندگان [English]

 • Anahita Babak 1
 • Somayeh Shamsaee 1
 • Mohammad Reza Sharbafchi 2
 • Raziyeh Khalilinejad-Motlagh 3
 • Pouya Ebrahimi 4
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Psychosomatic Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Health Center Number 2, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Diabetes mellitus is one of the common chronic diseases in societies that has been associated with many psychological disorders. In this study, we aimed to investigate the frequency of psychological disorders in middle-aged women with and without diabetes mellitus in Isfahan City, Iran, during the years 2015-2016.Methods: In this cross-sectional study, 246 women with diabetes mellitus and 246 healthy women were randomly selected from patients referring to comprehensive urban and rural health centers. Psychological evaluation, mental illness, epilepsy, and suicidal thoughts were assessed based on Iranian Woman Health Form.Findings: The frequency of psychological disorders such as anxiety, restlessness, frustration, sadness, and being motiveless for doing daily tasks, as well as overall frequency of psychological disorders, and the frequency of suicidal ideation, epilepsy, and history of mental illnesses was significantly higher in those with diabetes mellitus compared with healthy subjects (P < 0.001). Based on the multiple logistic regression model, patients with psychiatric disorders were 5.32 times more likely to develop diabetes than healthy controls [odds ratio (OR) = 5.32; 95% confidence interval (Cl) = 3.30-8.62).Conclusion: There is a positive correlation between psychiatric disorders and diabetes mellitus; so people with psychological illnesses should be screened for diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental disorders
 • Diabetes Mellitus
 • Middle aged
 1. Asmat U, Abad K, Ismail K. Diabetes mellitus and oxidative stress-A concise review. Saudi Pharm J 2016; 24(5): 547-53.
 2. World Health Organization. Diabetes country profiles, 2016. Geneva, Switzerland: WHO: 2016.
 3. Chamberlain JJ, Rhinehart AS, Shaefer CF, Neuman A. Diagnosis and management of diabetes: Synopsis of the 2016 American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes. Ann Intern Med 2016; 164(8): 542-52.
 4. Talbot F, Nouwen A. A review of the relationship between depression and diabetes in adults: is there a link? Diabetes Care 2000; 23(10): 1556-62.
 5. Baradaran HR, Mirghorbani SM, Javanbakht A, Yadollahi Z, Khamseh ME. Diabetes distress and its association with depression in patients with type 2 diabetes in iran. Int J Prev Med 2013; 4(5): 580-4.
 6. Papadopoulos AA, Kontodimopoulos N, Frydas A, Ikonomakis E, Niakas D. Predictors of health-related quality of life in type II diabetic patients in Greece. BMC Public Health 2007; 7: 186.
 7. Han SJ, Kim HJ, Choi YJ, Lee KW, Kim DJ. Increased risk of suicidal ideation in Korean adults with both diabetes and depression. Diabetes Res Clin Pract 2013; 101(3): e14-e17.
 8. Fuller-Thomson E, Sawyer JL. Lifetime prevalence of suicidal ideation in a representative sample of Canadians with type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2009; 83(1): e9-11.
 9. Vancampfort D, Correll CU, Galling B, Probst M, De Hert M, Ward PB, et al. Diabetes mellitus in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: a systematic review and large scale meta-analysis. World Psychiatry 2016; 15(2): 166-74.
 10. Stubbs B, Vancampfort D, De Hert M, Mitchell AJ. The prevalence and predictors of type two diabetes mellitus in people with schizophrenia: A systematic review and comparative meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2015; 132(2): 144-57.
 11. Vancampfort D, Mitchell AJ, De Hert M, Sienaert P, Probst M, Buys R, et al. Type 2 diabetes in patients with major depressive disorder: A meta-analysis of prevalence estimates and predictors. Depress Anxiety 2015; 32(10): 763-73.
 12. Holt RI, Mitchell AJ. Diabetes mellitus and severe mental illness: mechanisms and clinical implications. Nat Rev Endocrinol 2015; 11(2): 79-89.
 13. Camara A, Balde NM, Enoru S, Bangoura JS, Sobngwi E, Bonnet F. Prevalence of anxiety and depression among diabetic African patients in Guinea: Association with HbA1c levels. Diabetes Metab 2015; 41(1): 62-8.
 14. de Groot M, Golden SH, Wagner J. Psychological conditions in adults with diabetes. Am Psychol 2016; 71(7): 552-62.
 15. Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. The prevalence of comorbid depression in adults with diabetes: a meta-analysis. Diabetes Care 2001; 24(6): 1069-78.
 16. Ceretta LB, Reus GZ, Abelaira HM, Jornada LK, Schwalm MT, Hoepers NJ, et al. Increased prevalence of mood disorders and suicidal ideation in type 2 diabetic patients. Acta Diabetol 2012; 49(Suppl 1): S227-S234.