مقایسه‌ی تأثیر پرومتازین، اندانسترون و دیازپام در درمان سرگیجه‌ی محیطی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرگیجه، از علل شایع مراجعه‌ی بیماران به اورژانس می‌باشد. این مطالعه، با هدف مقایسه‌ی تأثیر پرومتازین، اندانسترون و دیازپام در درمان سرگیجه‌ی محیطی انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی بود که در سال 1397 در بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌اله کاشانی اصفهان انجام گرفت. 105 بیمار مبتلا به سرگیجه‌ی محیطی به روش تصادفی در سه گروه 35 نفره توزیع شدند. به این سه گروه، به ترتیب 25 میلی‌گرم پرومتازین عضلانی، 4 میلی‌گرم اندانسترون وریدی و 5 میلی‌گرم دیازپام وریدی تزریق شد و شدت سرگیجه در قبل و بعد از تزریق با معیار دیداری سنجش درد (Visual analog scale یا VAS)، تعیین و بین سه گروه مقایسه شد.یافته‌ها: میانگین شدت سرگیجه در قبل و بعد از مداخله در گروه پرومتازین به ترتیب 26/1 ± 80/6 و 29/2 ± 43/3، در گروه اندانسترون به ترتیب 01/1 ± 97/6 و 15/1 ± 14/2 و در گروه دیازپام به ترتیب 26/1 ± 40/6 و 09/2 ± 97/2 بود (001/0 > P). درصد کاهش شدت سرگیجه در گروه پرومتازین، 5/33 ± 4/49 درصد، در گروه اندانسترون 4/24 ± 57/67 درصد و در گروه دیازپام 0/32 ± 0/54 درصد بود و میزان کاهش شدت سرگیجه در بین سه گروه اختلاف معنی‌داری داشت (035/0 = P).نتیجه‌گیری: هر سه داروی پرومتازین، اندانسترون و دیازپام در بهبود علایم سرگیجه‌ی محیطی مؤثر هستند، اما میزان تأثیر و ماندگاری اثر اندانسترون بیشتر از دو داروی دیگر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of Promethazine, Ondansetron, and Diazepam on Peripheral Vertigo; A Randomized Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • Mohsen Forghani 1
 • Seyed Hamed Khajehbashi 1
 • Khosro Rahimi 2
1 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Vertigo is one of the common causes of the admission of patients to the emergency department. The aim of this study was to compare the effects of promethazine, ondansetron, and diazepam in the treatment and management of vertigo.Methods: This was a randomized clinical trial study conducted in Alzahra and Kashani hospitals, Isfahan, Iran, in 2019. 105 patients with peripheral vertigo were randomly divided into three groups of 35, which received 25 mg of promethazine (intramuscularly), 4 mg of ondansetron (intravenously), and 5 mg of diazepam (intravenously), respectively. The intensity of vertigo was measured before and after injection, and was compared between the three groups.Findings: The mean severity of vertigo before and after treatment was 6.98 ± 1.26 and 3.43 ± 2.29 in promethazine group, 6.97 ± 1.01 and 2.14 ± 1.15 in ondansetron group, and 6.4 ± 1.26 and 2.97 ± 2.09 in diazepam group, respectively (P < 0.001). The percentage of reduction in dizziness severity was 49.4 ± 33.5, 67.57 ± 24.4, and 54.0 ± 32.0 percent in promethazine, ondansetron, and diazepam groups, respectively, and the reduction in the severity of dizziness was significantly different between the three groups (P = 0.035).Conclusion: All promethazine, ondansetron, and diazepam drugs are effective in improving vertigo symptoms, but ondansetron is more effective than the two other drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dizziness
 • Diazepam,
 • Promethazine
 • Ondansetron
 1. Brandt T. Benign paroxysmal positioning vertigo. In: Brandt T, editor. Vertigo: Its multisensory syndromes. New York, NY: Springer; 2003. p. 251-83.
 2. Irving C, Richman P, Kaiafas C, Eskin B, Allegra J. Intramuscular droperidol versus intramuscular dimenhydrinate for the treatment of acute peripheral vertigo in the emergency department: a randomized clinical trial. Acad Emerg Med 2002; 9(6): 650-3.
 3. Neuhauser H, Lempert T. Vertigo and dizziness related to migraine: A diagnostic challenge. Cephalalgia 2004; 24(2): 83-91.
 4. Strickland C, Russell R. What is the best way to manage benign paroxysmal positional vertigo? J Fam Pract 2003; 52(12): 971-84.
 5. Shahrami A, Norouzi M, Kariman H, Hatamabadi HR, Arhami DA. True vertigo patients in emergency department; an epidemiologic study. Emerg (Tehran) 2016; 4(1): 25-8.
 6. Strupp M, Zingler VC, Arbusow V, Niklas D, Maag KP, Dieterich M, et al. Methylprednisolone, valacyclovir, or the combination for vestibular neuritis. N Engl J Med 2004; 351(4): 354-61.
 7. Amini A, Heidari K, Kariman H, Taghizadeh M, Hatamabadi H, Shahrami A, et al. Histamine antagonists for treatment of peripheral vertigo: A meta-analysis. J Int Adv Otol 2015; 11(2): 138-42.
 8. Strenkoski-Nix LC, Ermer J, DeCleene S, Cevallos W, Mayer PR. Pharmacokinetics of promethazine hydrochloride after administration of rectal suppositories and oral syrup to healthy subjects. Am J Health Syst Pharm 2000; 57(16): 1499-505.
 9. Walls RM, Hockberger RS, Gausche-Hill M, Bakes KM. Rosen's emergency medicine: Concepts and clinical practice. Philadelphia, PA: Elsevier; 2018.
 10. Schaider JJ, Barkin RM, Hayden SR, Wolfe RE, Barkin AZ, Shayne P, et al. Rosen and Barkin's 5-minute emergency medicine consult. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012.
 11. Ries RK, Miller SC, Fiellin DA, Saitz R. Principles of addiction medicine. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2009. p. 106.
 12. Kim DS, Koo GH, Kang H, Baek CW, Jung YH, Woo YC, et al. The antiemetic effect of midazolam or/and ondansetron added to intravenous patient controlled analgesia in patients of pelviscopic surgery. Korean J Anesthesiol 2012; 62(4): 343-9.
 13. Saberi A, Pourshafie SH, Kazemnejad-Leili E, Nemati S, Sutohian S, Sayad-Fathi S. Ondansetron or promethazine: Which one is better for the treatment of acute peripheral vertigo? Am J Otolaryngol 2019; 40(1): 10-5.
 14. Braude D, Crandall C. Ondansetron versus promethazine to treat acute undifferentiated nausea in the emergency department: A randomized, double-blind, noninferiority trial. Acad Emerg Med 2008; 15(3): 209-15.
 15. Mokhtarpour S. Comparison effect of intramascular promethazine and intravenous diazepam in the treatment of preferal vertigo [MD Thesis]. Rasht, Iran: Guilan University of Medical Sciences; 2018. [In Persian].
 16. Shafipour L, Goli Khatir I, Shafipour V, Amini Ahidashti H, Yazdani Charati J. Intravenous promethazine versus diazepam for treatment of peripheral vertigo in emergency department. J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 27(149): 88-98. [In Persian].
 17. Hain TC, Uddin M. Pharmacological treatment of vertigo. CNS drugs 2003; 17(2):85-100.