اثربخشی لووفلوکساسین در مقابل کلاریترومایسین در درمان چهار دارویی اولیه برای ریشه‌کن کردن هلیکوباکتر پیلوری: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده‌ی تصادفی آینده‌نگر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، فوق تخصص گوارش، بیمارستان خورشید، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه داخلی، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، فوق تخصص گوارش، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، فوق تخصص گوارش، بیمارستان خورشید، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت هلیکوباکتر پیلوری، در دنیا شیوع بالایی دارد. مقاومت میکروبی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها، دلیل اصلی عدم موفقیت درمان است. این کارآزمایی بالینی، با هدف بررسی تأثیر کلاریترومایسین در مقابل لووفلوکساسین به عنوان خط اول درمان بیماران انجام شد.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی کنترل شده‌ی تصادفی دو سو کور، 148 بیمار آلوده به هلیکوباکتر پیلوری به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که شامل 74 بیمار می‌باشد. یک گروه تحت درمان با کلاریترومایسین 500 میلی‌گرم هر 12 ساعت، آموکسی‌سیلین 1 گرم هر 12 ساعت، بیسموت ساب‌سیترات 240 میلی‌گرم هر 12 ساعت و پنتازول 40 میلی‌گرم دو بار در روز و گروه دوم با لووفلوکساسین 500 میلی‌گرم روزانه، آموکسی‌سیلین 1 گرم هر 12 ساعت، بیسموت ساب‌سیترات 240 میلی‌گرم هر 12 ساعت و پنتازول 40 میلی‌گرم دو بار در روز قرار گرفتند. مدت زمان درمان در هر دو گروه، 14 روز و چهار هفته پس از درمان میزان ریشه‌کنی با آزمایش آنتی‌ژن مدفوع ارزیابی شد.یافته‌ها: میزان ریشه‌کنی در گروه کلاریترومایسین (1/81 درصد، Confidence interval یا CI 95 درصد: 9/89-2/72 درصد) به طور قابل توجهی بالاتر از گروه لووفلوکساسین (3/60 درصد، CI 95 درصد: 2/72-3/49 درصد) بود (021/0 = P). بهبود کیفیت زندگی در گروه کلاریترومایسین (90/7 ± 79/5) با گروه لووفلوکساسین (27/9 ± 89/5) قابل مقایسه بود (180/0 = P). عارضه‌ی جانبی طعم بد دهان بیشتر در گروه کلاریترومایسین (0/27 در مقابل 3/4 درصد) و درد اپیگاستر بیشتر در گروه لووفلوکساسین (1/7 در مقابل 7/2 درصد) گزارش شد.نتیجه‌گیری: اثر کلاریترومایسین بر ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری به طور معنی‌داری بالاتر از لووفلوکساسین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Levofloxacin versus Clarithromycin in Primary Quadruple Therapy for the Eradication of Helicobacter Pylori: A Prospective Randomized Controlled Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • Vahid Sebghatollahi 1
 • Reyhaneh Hosseini 2
 • Babak Tamizifar 1
 • Mohammad Minakari 3
 • Maryam Soheilipour 4
1 Associate Professor, Department of Gastroenterology and Endoscopy, Khorshid Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Gastroenterology and Endoscopy, Khorshid Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Gastroenterology and Endoscopy, Khorshid Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Helicobacter pylori (H. pylori) infection is prevalent in the world. Resistance to antibiotics is the main reason for treatment failure. This clinical trial examined the effect of clarithromycin versus levofloxacin as the content of first line of treatment of the patients with peptic ulcer.Methods: In this double-blind randomized controlled clinical trial study with parallel groups, 148 infected patients by H. pylori who had been proven during endoscopic biopsy were randomly divided into two equal groups. One group was treated with the quadruple therapy of clarithromycin 500 mg BID, amoxicillin 1 g BID, bismuth subcitrate 240 mg BID, and pantazole 40 mg BID. The second group was treated with levofloxacin 500 mg QD, amoxicillin 1 g BID, bismuth subcitrate 240 mg BID, and pantazole 40 mg BID. The duration of treatment was 14 days in both groups and four weeks after treatment, the eradication rate was assessed using the stool antigen test.Findings: The eradication rate was significantly higher using regime containing clarithromycin than that of levofloxacin [81.1%; confidence interval of 95% (95%CI): 72.2%-89.9% vs. 60.3%; 95%CI: 49.3%-72.2%; P = 0.021). The improvement in quality of life in patients treated with clarithromycin was comparable with levofloxacin (7.90 ± 5.79 vs. 9.27 ± 5.89; P = 0.18). Adverse effects were different between the groups in which bad taste was reported more frequently in clarithromycin than levofloxacin (27.0% vs. 4.3%) while epigastric pain was more in levofloxacin (7.1% vs. 2.7%).Conclusion: The effectiveness of clarithromycin on H. pylori eradication rate was significantly higher than levofloxacin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Helicobacter pylori
 • Clarithromycin
 • Levofloxacin
 1. Eusebi LH, Zagari RM, Bazzoli F. Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Helicobacter 2014; 19(Suppl 1): 1-5.
 2. Alborzi A, Soltani J, Pourabbas B, Oboodi B, Haghighat M, Hayati M, et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in children (south of Iran). Diagn Microbiol Infect Dis 2006; 54(4): 259-61.
 3. Megraud F, Coenen S, Versporten A, Kist M, Lopez-Brea M, Hirschl AM, et al. Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption. Gut 2013; 62(1): 34-42.
 4. Graham DY, Fischbach L. Helicobacter pylori treatment in the era of increasing antibiotic resistance. Gut 2010; 59(8): 1143-53.
 5. Hashinaga M, Okimoto T, Kodama M, Mizukami K, Ogawa R, Okamoto K, et al. Drug resistance in Japan; The present status of Helicobacter pylori; The totaled results of the resistant strain survey in 2013 and 2014. Japanese Journal of Helicobacter Research 2016; 17: 45-9.
 6. Kahramanoglu AE, Pirincci SF, Goktas Z, Uzman M, Nazligul Y. Comparison of Helicobacter pylori eradication rates of 2-week levofloxacin-containing triple therapy, levofloxacin-containing bismuth quadruple therapy, and standard bismuth quadruple therapy as a first-line regimen. Med Princ Pract 2017; 26(6): 523-9.
 7. Moradi Golrokhi M, Fakheri H, Haghshenas MR, Ahanjan M. The determination of antibiotic resistance of Helicobacter pylori isolated from patients living in North of Iran (Sari). Universal Journal of Microbiology Research 2016; 4(1): 6-10.
 8. Graham DY, Lee SY. How to effectively use bismuth quadruple therapy: The good, the bad, and the ugly. Gastroenterol Clin North Am 2015; 44(3): 537-63.
 9. Gisbert JP, Calvet X, O'Connor A, Megraud F, O'Morain CA. Sequential therapy for Helicobacter pylori eradication: A critical review. J Clin Gastroenterol 2010; 44(5): 313-25.
 10. Graham DY, Dore MP, Lu H. Understanding treatment guidelines with bismuth and non-bismuth quadruple Helicobacter pylori eradication therapies. Expert Rev Anti Infect Ther 2018; 16(9): 679-87.
 11. Chiba N. Effects of in vitro antibiotic resistance on treatment: bismuth-containing regimens. Can J Gastroenterol 2000; 14(10): 885-9.
 12. Su J, Zhou X, Chen H, Hao B, Zhang W, Zhang G. Efficacy of 1st-line bismuth-containing quadruple therapies with levofloxacin or clarithromycin for the eradication of Helicobacter pylori infection: A 1-week, open-label, randomized trial. Medicine (Baltimore) 2017; 96(7): e5859.
 13. Zagari RM, Rabitti S, Eusebi LH, Bazzoli F. Treatment of Helicobacter pylori infection: A clinical practice update. Eur J Clin Invest 2018; 48(1).
 14. Georgopoulos SD, Xirouchakis E, Martinez-Gonzales B, Zampeli E, Grivas E, Spiliadi C, et al. Randomized clinical trial comparing ten-day concomitant and sequential therapies for Helicobacter pylori eradication in a high clarithromycin resistance area. Eur J Intern Med 2016; 32: 84-90.
 15. Gisbert JP, Morena F. Systematic review and meta-analysis: Levofloxacin-based rescue regimens after Helicobacter pylori treatment failure. Aliment Pharmacol Ther 2006; 23(1): 35-44.
 16. Marin AC, McNicholl AG, Gisbert JP. A review of rescue regimens after clarithromycin-containing triple therapy failure (for Helicobacter pylori eradication). Expert Opin Pharmacother 2013; 14(7): 843-61.
 17. Nista EC, Candelli M, Zocco MA, Cremonini F, Ojetti V, Finizio R, et al. Levofloxacin-based triple therapy in first-line treatment for Helicobacter pylori eradication. Am J Gastroenterol 2006; 101(9): 1985-90.
 18. Sebghatollahi V, Soheilipour M, Khodadoostan M, Shavakhi A, Shavakhi A. Levofloxacin-containing versus Clarithromycin-containing Therapy for Helicobacter pylori Eradication: A Prospective Randomized Controlled Clinical Trial. Adv Biomed Res 2018; 7: 55.
 19. Branquinho D, Almeida N, Gregorio C, Cabral JE, Casela A, Donato MM, et al. Levofloxacin or clarithromycin-based quadruple regimens: What is the best alternative as first-line treatment for Helicobacter pylori eradication in a country with high resistance rates for both antibiotics? BMC Gastroenterol 2017; 17(1): 31.
 20. De Francesco V, Bellesia A, Ridola L, Manta R, Zullo A. First-line therapies for Helicobacter pylori eradication: a critical reappraisal of updated guidelines. Ann Gastroenterol 2017; 30(4): 373-9.
 21. Sherkatolabbasieh H, Shafizadeh S, Azadbakht S, Moradniani M, Maleki H, Jaferian S, et al. Levofloxacin-based sequential therapy versus classic triple therapy in Helicobacter pylori eradication: A randomized clinical trial. Biomed Res Ther 2017; 4(11), 1785-94.
 22. Fakheri H, Taghvaei T, Hosseini V, Bari Z. A comparison between sequential therapy and a modified bismuth-based quadruple therapy for Helicobacter pylori eradication in Iran: A randomized clinical trial. Helicobacter 2012; 17(1): 43-8.
 23. Gisbert JP, Perez-Aisa A, Bermejo F, Castro-Fernandez M, Almela P, Barrio J, et al. Second-line therapy with levofloxacin after failure of treatment to eradicate helicobacter pylori infection: time trends in a Spanish Multicenter Study of 1000 patients. J Clin Gastroenterol 2013; 47(2): 130-5.
 24. Liao J, Zheng Q, Liang X, Zhang W, Sun Q, Liu W, et al. Effect of fluoroquinolone resistance on 14-day levofloxacin triple and triple plus bismuth quadruple therapy. Helicobacter 2013; 18(5): 373-7.
 25. McNicholl AG, Gisbert JP. In H. pylori- infected patients second-line treatment with sequential levofloxacin therapy was more effective than levofloxacin triple therapy but was still suboptimal. Evid Based Med 2016; 21(4): 144.
 26. O'Morain NR, Dore MP, O'Connor AJP, Gisbert JP, O'Morain CA. Treatment of Helicobacter pylori infection in 2018. Helicobacter 2018; 23(Suppl 1): e12519.