دوره و شماره: دوره 38، شماره 569، خرداد و تیر 1399 
تدوین مدل برخی از پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی

صفحه 193-200

10.22122/jims.v38i569.12642

سحر خانجانی وشکی؛ ذبیح ا‌لله کاوه فارسانی؛ نسیم جعفری؛ شیما پاشا؛ کیومرث بشلیده


گزارش یک مورد کیست برونکوژنیک پوستی در یک دختر 3 ساله

صفحه 201-205

10.22122/jims.v38i569.12841

زهرا تفضلی؛ معصومه حسینی‌نژاد؛ سمانه برومند؛ پوران لایق؛ صادق وهابی املشی؛ سمیه غنی‌زاده