گزارش یک مورد کیست برونکوژنیک پوستی در یک دختر 3 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دستیار تخصصی، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه پوست، مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد، گروه پوست، مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کیست‌های برونکوژنیک در نتیجه‌ی رشد ایزوله‌ی درخت برونشیال و به طور معمول در مدیاستین ایجاد می‌شوند، اما ممکن است به طور نادر به صورت ساب‌کوتانه و یا پوستی تظاهر کنند. این مطالعه، به گزارش یک مورد از این بیماری در یک دختر 3 ساله می‌پردازد.گزارش مورد: یک دختر 3 ساله با شکایت ندول هم‌رنگ پوست در ناحیه‌ی قدام قفسه‌ی سینه که از بدو تولد وجود داشته و با تشخیص کیست اپیدرموئید تحت جراحی رزکسیون کیست قرار گرفته بود، پس از یک سال با یک پلاک اولسره در محل جراحی قبلی به درمانگاه مراجعه کرد. در معاینه، پلاک اولسره در ناحیه‌ی میدکلاویکولار چپ بدون تندرنس، ترشح، اریتم و لنفادنوپاتی ناحیه‌ای بود. بیوپسی انسزیونل به عمل آمد که مطالعه‌ی هیستوپاتولوژی نشان دهنده‌ی اپی‌تلیوم سنگفرشی غیر دیسپلازیک و پسودواستراتیفیه‌ی مژک‌دار تنفسی با ارتشاح پراکنده‌ی آماسی لنفومونونوکلئر در استرومای زیرین بود که تشخیص کیست برونکوژنیک پوستی را تأیید کرد. بیمار جهت رزکسیون کامل ضایعه به جراح ارجاع شد، اما از ادامه‌ی درمان امتناع کرد.نتیجه‌گیری: با این که در تشخیص توده‌های جلدی، ضایعات مرتبط با ساختارهای ضمایم پوست شایع‌تر می‌باشند، اما همواره لازم است در ضایعات با لوکالیزاسیون‌های خاص یا سیر عود کننده و غیر معمول، به موارد نادرتر نیز توجه کرد و نمونه‌ی بافتی را از نظر هیستوپاتولوژی بررسی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cutaneous Bronchogenic Cyst in a 3-Year-Old Girl: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Zahra Tafazzoli 1
 • Masoumeh Hosseininezhad 2
 • Samaneh Boroumand 3
 • Pouran Layegh 4
 • Sadegh Vahabi-Amlashi 2
 • Somayeh Ghanizadeh 1
1 Resident, Department of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Dermatology, Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Professor, Department of Dermatology, Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Bronchogenic cysts commonly occur isolated in the bronchial tree, typically in the mediastinum. However, subcutaneous and cutaneous forms can rarely be found. Herein, we present a case of a 3-year-old girl with this lesion.Case Report: A 3-year-old girl presented to the clinic with an ulcerated plaque on her anterior chest wall. She mentioned a history of a skin-colored nodule on the same location that had been present since her birth, and was excised one year ahead with the diagnosis of epidermoid cyst. On examination, an ulcerative plaque was evident on the left midclavicular area with no tenderness, discharge, erythema, or regional lymphadenopathy. Incisional biopsy was performed. Histopathological study revealed non-dysplastic, squamous, pseudo-stratified, ciliated respiratory epithelium with diffuse inflammatory lymphomononuclear infiltration in the lower stroma, confirming the diagnosis of cutaneous bronchogenic cysts. The patient was referred for surgical resection of the lesion, but refused to continue the treatment.Conclusion: Although lesions associated with skin appendages are more common in the diagnosis of subcutaneous masses, less frequent diagnoses should also be in mind for lesions with special localization or recurrent and unusual course, and histopathological examination of tissue specimens should be performed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bronchogenic cyst
 • Epidermoid cyst
 • Nodule
 • Surgery
 1. Desforges G. Primitive foregut cysts. Ann Thorac Surg 1967; 4(6): 574-7.
 2. Bagwell CE, Schiffman RJ. Subcutaneous bronchogenic cysts. J Pediatr Surg 1988; 23(11): 993-5.
 3. Sarper A, Ayten A, Golbasi I, Demircan A, Isin E. Bronchogenic cyst. Tex Heart Inst J 2003; 30(2): 105-8.
 4. Manchanda V, Mohta A, Khurana N, Das S. Subcutaneous bronchogenic cyst. J Cutan Aesthet Surg 2010; 3(3): 181-3.
 5. Aktogu S, Yuncu G, Halilcolar H, Ermete S, Buduneli T. Bronchogenic cysts: Clinicopathological presentation and treatment. Eur Respir J 1996; 9(10): 2017-21.
 6. Limaiem F, Ayadi-Kaddour A, Djilani H, Kilani T, El Mezni F. Pulmonary and mediastinal bronchogenic cysts: A clinicopathologic study of 33 cases. Lung 2008; 186(1): 55-61.
 7. Tanita M, Kikuchi-Numagami K, Ogoshi K, Suzuki T, Tabata N, Kudoh K, et al. Malignant melanoma arising from cutaneous bronchogenic cyst of the scapular area. J Am Acad Dermatol 2002; 46(2 Suppl Case Reports): S19-S21.
 8. Park HS, Son H, Kang MJ. Cutaneous bronchogenic cyst over the sternum- a case report. Korean J Pathol 2004; 38: 33-6.
 9. Ozel SK, Kazez A, Koseogullari AA, Akpolat N. Scapular bronchogenic cysts in children: case report and review of the literature. Pediatr Surg Int 2005; 21(10): 843-5.
 10. Cohn JE, Rethy K, Prasad R, Mae PJ, Annunzio K, Zwillenberg S. Pediatric Bronchogenic Cysts: A Case Series of Six Patients Highlighting Diagnosis and Management. J Invest Surg 2018; 1-6. [Epub ahead of print].
 11. Grafe WR, Goldsmith EI, Redo SF. Bronchogenic cysts of the mediastinum in children. J Pediatr Surg 1966; 1(4): 384-93.
 12. Zvulunov A, Amichai B, Grunwald MH, Avinoach I, Halevy S. Cutaneous bronchogenic cyst: delineation of a poorly recognized lesion. Pediatr Dermatol 1998; 15(4): 277-81.
 13. Miller OF 3rd, Tyler W. Cutaneous bronchogenic cyst with papilloma and sinus presentation. J Am Acad Dermatol 1984; 11(2 Pt 2): 367-71.
 14. Kun-Darbois JD, Breheret R, Bizon A, Pare A, Laccourreye L. Bronchogenic cyst of the tip of the tongue: report of two cases. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2015; 132(1): 49-51.
 15. Beyer LG, English JC, III, Halbach DP. Presternal bronchogenic sinus with predunculated lymphoid aggregate. Am J Dermatopathol 2000; 22(1): 79-82.
 16. Muezzinoglu B, Sozubir S, Tugay M, Guvenc BH. Histological and clinical overlapping. Am J Dermatopathol 2001; 23(3): 278-9.
 17. Zvulunov A, Avinoach I. Branchial cleft anomalies and bronchogenic cysts are two unrelated disorders of embryogenesis. Pediatr Dermatol 2000; 17(4): 332-3.
 18. Tanaka M, Shimokawa R, Matsubara O, Aoki N, Kamiyama R, Kasuga T, et al. Mucoepidermoid carcinoma of the thymic region. Pathol Int 1982; 32(4): 703-12.