مقایسه‌ی دو روش درمانی Microneedling به تنهایی و همراه با 5-فلوئورویوراسیل در درمان ضایعات ویتیلیگوی مقاوم

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه پوست، مرکز تحقیقات سالک جلدی و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ویتیلیگو، یک بیماری پوستی اکتسابی با علت ناشناخته است که یکی از چالش‌های بزرگ درماتولوژی محسوب می‌شود. هدف از طراحی و اجرای این مطالعه، ارزیابی اثر Microneedling در ترکیب با فرم لیپوزومال موضعی 5-فلوئورویوراسیل 5 درصد در درمان ویتیلیگو بود.روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده بر روی 25 بیمار مبتلا به ویتیلیگوی مراجعه ‌کننده به کلینیک پوست بیمارستان قائم (عج) و امام رضای (عج) شهر مشهد انجام شد. از هر بیمار، سه ضایعه انتخاب شد و به صورت تخصیص تصادفی بر روی یکی از آن‌ها Microneedling با فرم لیپوزومال 5-فلوئورویوراسیل 5 درصد و در دیگری، تنها Microneedling انجام شد. ضایعه‌ی سوم، به عنوان شاهد بدون هر گونه مداخله در نظر گرفته شد. این فرایند، هر دو هفته تا سه ماه ادامه یافت و میزان بهبودی بعد از 6 ماه ارزیابی شد.یافته‌ها: در ضایعات تحت درمان با Microneedling به همراه 5-فلوئورویوراسیل، 68 درصد از بیماران (17 نفر) بهبودی قابل‌ توجهی نشان دادند که از این میان، 12 درصد بهبودی 50-25 درصد و 56 درصد بهبودی حداکثر تا 25 درصد را نشان دادند. این در حالی است که در ضایعات تحت درمان با Microneedling به ‌تنهایی، درصد پاسخ به درمان ضایعات 32 درصد (4 درصد بهبودی 50-25 درصد و 28 درصد بهبودی حداکثر تا 25 درصد) بود. واکاوی آماری داده‌ها به روش معادلات برآوردی تعمیم یافته نشان داد که از نظر پاسخ به درمان، ضایعات تحت درمان هم‌زمان Microneedling با 5-فلوئورویوراسیل، دارای تفاوت معنی‌داری با Microneedling به ‌تنهایی و نیز با ضایعات شاهد بودند (050/0 > P).نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، استفاده‌ی هم‌زمان Microneedling با 5-فلوئورویوراسیل موضعی، باعث بهبودی قابل‌ توجه ضایعات مقاوم ویتیلیگو نسبت به روش Microneedling به‌ تنهایی، می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Two Therapeutic Modalities of Microneedling alone and with 5-Fluorouracil in Treatment of Resistant Vitiligo Lesions

نویسندگان [English]

 • Aniseh Aliabadi 1
 • Sara Sabourirad 2
 • Sadegh Vahabi-Amlashi 2
 • Mahmoud Reza jaafari 3
 • Ali Hadianfar 4
1 Resident, Department of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Dermatology, Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 PhD Student, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Vitiligo is an acquired disease with unknown cause and one of the major challenges in dermatology. The aim of this study was to evaluate the therapeutic efficacy of microneedling in combination with topical liposomal form of 5-fluorouracil (5-FU) 5% in treatment of vitiligo.Methods: This study was performed as a randomized clinical trial on 25 patients with vitiligo referred to the dermatology clinics of Imam Reza and Ghaem hospitals in Mashhad City, Iran. In each patient, three lesions were selected and microneedling with liposomal form of 5-FU 5% and only microneedling were performed on one of them by random allocation. The third lesion was considered as a control without any intervention. This process was done every 2 weeks for 3 months, and the rate of improvement was assessed after 6 months.Findings: 68% of lesions (17 persons) treated with microneedling and 5-FU had significant repigmentation, 12% with 25%-50% improvement and 56% with improvement up to 25%. However, response rate of lesions treated with microneedling alone was 32%, 4% with 25%-50% improvement and 28% with improvement up to 25%. Statistical analysis of data with generalized estimating equation (GEE) method showed that in terms of response to treatment, the lesions treated with microneedling and 5-FU had a significant difference with microneedling alone and also with control lesions (P < 0.050).Conclusion: According to our findings, the combined use of microneedling with topical 5-FU significantly improves resistant vitiligo lesions compared to microneedling method alone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Vitiligo
 • 5-Fluorouracil
 • Dry needling
 • Skin Diseases
 1. El Khalek Hassan Yones A, Elden E, Mohamed M, Mosbeh A, Tawfik K. Efficacy of dermabrasion plus topical 5-fluorouracil in stable vitiligo. Progressive 2013; 34: 80-5.
 2. Anbar TS, Westerhof W, Abdel-Rahman AT, El-Khayyat MA. Evaluation of the effects of NB-UVB in both segmental and non-segmental vitiligo affecting different body sites. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2006; 22(3): 157-63.
 3. Anbar TS, Westerhof W, Abdel-Rahman AT, Ewis AA, El-Khayyat MA. Effect of one session of ER:YAG laser ablation plus topical 5Fluorouracil on the outcome of short-term NB-UVB phototherapy in the treatment of non-segmental vitiligo: A left-right comparative study. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2008; 24(6): 322-9.
 4. Halder RM, Chappell JL. Vitiligo update. Semin Cutan Med Surg 2009; 28(2): 86-92.
 5. Singrodia AK, Mehta RD, Ghiya BC, Soni P, Goswami P, Chawla A. A Study of therapeutic efficacy of micro needling with topical 5-fluorouracil solution in management of localised stable vitiligo. Acta Biomedica Scientia 2018; 5(1): 17-20.
 6. Bacigalupi RM, Postolova A, Davis RS. Evidence-based, non-surgical treatments for vitiligo: A review. Am J Clin Dermatol 2012; 13(4): 217-37.
 7. Bani Hashemi M, Izadi S. The relationship between vitiligo and thyroid gland dysfunctions: A case-control study. Iran J Dermatol 2004; 7(2): 84-7.
 8. Ghiya BC, Soni P, Singrodia AK, Chhabra S, Mehta RD, Bai JS. Comparative evaluation of the therapeutic efficacy of microneedling alone or microneedling combined with topical 5-fluorouracil in localized stable childhood vitiligo. Advances in Human Biology 2016; 6(1): 25-8.
 9. Kruger C, Schallreuter KU. A review of the worldwide prevalence of vitiligo in children/adolescents and adults. Int J Dermatol 2012; 51(10): 1206-12.
 10. Jaafari MR, Bavarsad N, Bazzaz BS, Samiei A, Soroush D, Ghorbani S, et al. Effect of topical liposomes containing paromomycin sulfate in the course of Leishmania major infection in susceptible BALB/c mice. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53(6): 2259-65.
 11. George M, Mallikarjun M, Manjunath P, Gangadhar B. Efficacy Laser Dermabrasion followed by topical 5- fluorouracil in the treatment of stable vitiligo. International Journal of Health Sciences and Research 2017; 7(4): 144-7.