تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی Dracocephalum Kotschyi روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی داروسازی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه داروشناسی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه آسیب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات آب و الکترولیت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشیار، گروه داروشناسی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: زرین گیاه (Dracocephalum Kotschyi)، یکی از گیاهان دارویی بومی ایران با خواص ضدالتهاب و ضداسپاسم می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی زرین گیاه روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات انجام شد.
روش‌ها: در این پژوهش، عصاره‌ی هیدروالکلی با روش ماسراسیون تهیه شد و محتوای ترکیبات فنولی عصاره با کمک روش فولین سیوکالتو ارزیابی گردید. پس از آن، عصاره به صورت امولسیون خوراکی به مدت 30 روز، در 3 دوز متفاوت (mg/kg200، 100 و 50) برای 3 گروه رات تجویز گردید، همچنین یک گروه شاهد و یک گروه حامل هم در نظر گرفته شد. پس از یک ماه تجویز عصاره و مشاهدات کیفی، از تمامی رات‌ها نمونه‌گیری خون، جهت اندازه‌گیری کمی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک انجام شد. بافت‌های کبد و کلیه‌ی هر موش در مطالعات بافت‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف خوراکی عصاره‌ی هیدروالکلی زرین گیاه به مدت یک‌ماه، تغییر قابل ملاحظه‌ای در پارامترهای بیوشیمیائی و هماتولوژیک ایجاد نکرد. دوز بالای زرین گیاه باعث افزایش اندکی در میزان برخی آنزیم‌های کبدی (AST، ALT وALP) و دوز mg/kg 50 باعث افزایش کراتینین گردید. با این وجود، در بررسی میکروسکوپیک بافت‌های کبد و کلیه، آسیب بافتی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: مصرف کوتاه مدت خوراکی عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه در دوزهای مورد استفاده، اثر سوء روی پارامترهای بیموشیمیائی و هماتولوژیک خون نداشت. با این وجود تا زمانی که اثرات طولانی‌مدت زرین گیاه روی عملکرد کبدی و کلیوی مشخص نشده است، مصرف آن در بیماران با نارسایی کبدی و کلیوی توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dracocephalum Kotschyi Hydroalcoholic Extract on Biochemical and Hematological Parameters in Rat

نویسندگان [English]

 • Amirmahdi Safary 1
 • Fouzieh Zadhoush 2
 • Afsaneh Yegdaneh 3
 • Ali Hosseini-Sharifabad 4
 • Ardeshir Talebi 5
 • Hassan Sadraei 6
1 Pharmacy Student, School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Water and Electrolytes Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Associate Professor Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Dracocephalum kotschyi is one of the native medicinal plants of Iran with anti-inflammatory and spasmolytic properties. The aim of this study was to investigate the effects of D. kotschyi hydroalcoholic extract on blood biochemical and hematological parameters in rat.
Methods: In this study, hydroalcoholic extract was prepared by maceration technique and its phenolic content was assessed by Folin-Ciocalteu method. The extract was then administered orally for 30 days (50, 100 &
200 mg/kg) in 3 different rat groups. A normal control group and vehicle treated group were also included for comparison. After a month of extract administration and qualitative observations, blood samples were taken from all the rats for quantitative determination of biochemical and hematological parameters. The liver and kidney sections were also prepared for microscopic pathological examination.
Findings: According to our findings, oral consumption of hydroalcoholic extract of D. kotschyi over a month induced no substantial changes in the measured biochemical and hematological parameters. The high dose of hydroalcoholic extract of D. kotschyi caused a slight increase in the amount of some liver enzymes (AST, ALT and ALP) and the dose of 50 mg/kg elevated creatinine levels. However, examination of liver and kidney sections showed no microscopic tissue damage.
Conclusion: Short term consumption of hydroalcoholic extract of D. kotschyi has no adverse effect on blood biochemical and hematological parameters. However, as long as the long term effect of the extract on liver and renal function is not fully understood, consumption of D. kotschyi in patients with hepatic or renal failure is
not recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dracocephalum kotschyi
 • Liver function tests
 • Kidney function tests
 1. Rechinger KH. Dracocephalum. In: Iranica F, Rechinger KH, editor. Akademische Druck-U. Austria: Verlagsanstalt Graz; 1986. p. 218-31.
 2. Naghibi F, Mosaddegh M, Mohammadi Motamed M, Ghorbani A. Labiatae family in folk medicine in Iran: from ethnobotany to pharmacology. Iranian J Pharm Res 2010; 4(2): 63-79.
 3. Ghahreman A. Flora of Iran in natural colors. Tehran, Iran: Tehran University Publication; 1987. p. 432.
 4. Sadraei H, Asghari G, Kasiri F. Antispasmodic effect of Dracocephalum kotschyi hydroalcoholic extract on rat ileum contraction. Res Pharm Sci 2015; 10: 446-52.
 5. Sadraei H, Asghari G, Alinejad M. Comparison of antispasmodic effect of hydroalcoholic extract of Dracocephalum kotschyi Boiss. in rat uterus and ileum. Res Pharm Sci 2016; 11(4): 284-92.
 6. Sadraei H, Asghari G, Shahverdi F. Antidiarrhoeal assessment of hydroalcoholic and hexane extracts of Dracocephalum kotschyi Boiss. and apigenin in mice. Res Pharm Sci 2016; 11(3): 200-9.
 7. Sadraei H, Asghari G, Khanabadi M, Minaiyan M. Anti-inflammatory effect of apigenin and hydroalcoholic extract of Dracocephalum kotschyi on acetic acid-induced colitis in rats. Res Pharm Sci 2017; 12(4): 322-29.
 8. Kalantar K, Gholijani N, Mousaei N, Yazdani M, Amirghofran Investigation of Dracocephalum kotschyi plant extract on the effective inflammatory transcription factors and mediators in activated macrophages. Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem 2018; 17(1): 39-49.
 9. Amirghofran Z, Azadbakht M, Karimi MH. Evaluation of the immunomodulatory effect of five herbal plants. J Ethanopharmacol 2000; 72: 167-72.
 10. Faham N, Javidnia K, Bahmani M, Amirghofran Z. Calycopterin, an immune inhibitory compound from the extract of Dracocephalum kotschyi. Phytother Res 2008; 22(9): 1154-8.
 11. Jahaniani F, Ebrahimi SA, Rahbar-Roshandel N, Mahmoudian M. Xanthomicrol is the main cytotoxic component of Dracocephalum kotschyi and a potential anti-cancer agent. Phytochemistry 2005; 66(13): 1581-92.
 12. Talari M, Seydi E, Salimi A, Mohsenifar Z, Kamalinejad M, Pourahmad J. Dracocephalum: Novel anticancer plant acting on liver cancer cell mitochondria. Biomed Res Int 2014; 2014, 892170.
 13. Mashak B, Hoseinzadeh M, Ehsanpour A, Ghanbaran AR, Vakili M. Evaluation of treatment response and side effects of Spinal-Z in patients with metastatic gastroesophageal adenocarcinoma: a double-blind randomized controlled trial. Jundishapur J Chronic Dis Care 2017; 6(3): e57870.
 14. Sadraei H, Ghanadian M, Asghari G, Sekhavati N. Antispasmodic activity of apigenin and luteolin, two components of Dracocephalum kotschyi extract, on rat ileum contraction. J Herbmed Pharmacol 2018; 7(2): 100-5.
 15. Sadraei H, Ghanadian M, Moazeni S. Inhibitory effect of hydroalcoholic and flavonoids extracts of Dracocephalum kotschyi, and its components luteolin, apigenin and apigenin-4`-galactoside on intestinal transit in mice. J Herbmed Pharmacol 2019; 8(1): 8-13.
 16. Sadraei H, Ghanadian SM, Asghari G, Gavahian A. Bronchodilator effect of apigenin and luteolin, two components of Dracocephalum kotschyi on isolated rabbit trachea. J Herbmed Pharmacol 2019; 8(4): 281-6.
 17. Sadraei H, Sajjadi SE, Tarafdar A. Antispasmodic effect of hydroalcoholic and flavonoids extracts of Dracocephalum kotschyi on rabbit bladder. J Herbmed Pharmacol 2020; 9(2): 147-52.
 18. Gohari AR, Saeidnia S, Matsuo K, Uchiyama N, Yagura T, Ito M, et al. Flavonoid constituents of Dracocephalum kotschyi growing in Iran and their trypanocidal activity. J Nat Med 2003; 57(6): 250-2.
 19. Li RR, Pang LL, Du Q, Shi Y, Dai WJ, Yin KS. Apigenin inhibits allergen-induced airway inflammation and switches immune response in a murine model of asthma. Immunopharmacol Immunotoxicol 2010; 32(3): 364-70.
 20. Choi JR, Lee CM, Jung ID, Lee JS, Jeong YI, Chang JH, et al. Apigenin protects ovalbumin induced asthma through the regulation of GATA-3 gene. Int Immunopharmacol 2009; 9(7-8): 918-24.
 21. Wojcik KA, Skoda M, Koczurkiewicz P, Sank M, Czyz J, Michalik M. Apigenin inhibits TGF-β1-induced fibroblast to myofibroblast transition in human lung fibroblast populations. Pharmacol Rep 2013; 65(1): 164-72.
 22. Li LH, Lu B, Wu HK, Zhang H, Yao FF. Apigenin inhibits TGF-β1-induced proliferation and migration of airway smooth muscle cells. Int J Clin Exp Pathol 2015; 8(10): 12557-63.
 23. Das M, Ram A, Ghosh B. Luteolin alleviates bronchoconstriction and airway hyperactivity in ovalbumin sensitized mice. Inflamm Res 2003; 52(3): 101-6.
 24. Shen ML, Wang CH, Lin CH, Zhou N, Kao ST, Wu DC. Luteolin attenuates airway mucus overproduction via inhibition of the GABAergic system. Sci Rep 2016; 6: 32756.
 25. Zhang GM, Gong GQ, Li LL, Yang LN, Wang Y. Effects of luteolin on the proliferation of rat lung fibroblasts. Chinese J Nat Med 2009; 7(4): 297-300.
 26. Chen L, Zhao W. Apigenin protects against bleomycin induced lung fibrosis in rats. Exp Ther Med 2016; 11(1): 230-4.
 27. Chen CY, Peng WH, Wu LC, Wu CC, Hsu SL. Luteolin ameliorates experimental lung fibrosis both in vivo and in vitro: implications for therapy of lung fibrosis.
  J Aagricul Food Chem 2010; 58(22): 11653-61.
 28. Hosseini-Sharifabad A, Sadraei H, Hashemnia M, Sajjadi SE, Mirdamadi Z. Effect of hydroalcoholic and aqueous extracts of Dracocephalum kotschyi on bleomycin induced pulmonary fibrosis. J Herbmed Pharmacol 2021; 10(2): 204-17.
 29. Sadjjadi SE, Movahaedian-Atar AM, Yekaian A. Antihyperlipidemic effect of hydroalcoholic extract, and polyphenolic fraction from Dracocephalum kotschyi Boiss. Pharm Acta Helv 1998; 73(3): 167-70.
 30. Eskandari M, Mohammadi J, Delaviz H, Hosseini E. The effects of hydroalcoholic extract of Dracocephalum Kotschyi on blood glucose and lipid profile in diabetic rats. J Fasa Uni Med Sci 2016; 5(4): 526-33.
 31. Sadraei H, Jafarian A, Asghari G, Poladsanj M. Evaluation of immunomodulatory effect of Dracocephalum kotschyi extract on immune system in animal model. Proceeding of the International Congress of Isfahan Biomedical Sciences. 26th September to1st October 2020; p. 216.
 32. Singh J. Maceration, percolation and infusion techniques for the extraction of medicinal and aromatic plants. [Online]. 2007; Avilable from: URL: https://www.philadelphia.edu.jo/academics/s_telfah/uploads/method%20of%20extraction.pdf
 33. Blainski A, Lopes GC, de Mello JCP. Application and analysis of the folin ciocalteu method for the determination of the total phenolic content from Limonium brasiliense L. Molecules 2013; 18(6): 6852-65.
 34. Fischer AH, Jacobson KA, Rose J, Zeller R.
  Hematoxylin and eosin staining of tissue and cell sections. CSH Protoc 2008; pdb.prot4986.
 35. Kunutsor SK, Apekey TA, Seddoh D, Walley J. Liver enzymes and risk of all-cause mortality in general populations: a systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol 2014; 43(1): 187-201.
 36. Ellis A, Crinis N, Webster L. Inhibition of etoposide elimination in the isolated perfused rat liver by Cremophor EL and Tween 80. Cancer Chemother Pharmacol 1996; 38(1): 81-7.
 37. Hostetler GL, Ralston RA, Schwartz SJ. Flavones: Food sources, bioavailability, metabolism, and bioactivity. Adv Nutr 2017; 8(3): 423-35.
 38. Hosten A. BUN and Creatinine. In: Walker H, Hall W, Hurst J, editors. Clinical methods: The history, physical, and laboratory examinations. 3rd Boston, Massachusetts: Butterworths; 1990.
 39. George-Gay B, Parker K. Understanding the complete blood count with differential. J Perianesth Nurs 2003; 18(2): 96-114.
 40. Edelman IS, Leibman J. Anatomy of body water and electrolytes. Am J Med 1959; 27(2): 256-77.