دوره و شماره: دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401 (هفته 1 تیرماه) 
تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی Dracocephalum Kotschyi روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات

صفحه 278-287

10.48305/jims.v40.i669.0278

امیرمهدی صفاری؛ فوزیه زادهوش؛ افسانه یگدانه؛ علی حسینی شریف آباد؛ اردشیر طالبی؛ حسن صدرائی


فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان

صفحه 288-294

10.48305/jims.v40.i669.0288

فرزین خسروی دانش؛ سمیه موسوی مبارکه؛ حسین یوسفی دارانی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


شماره‌های پیشین نشریه

هفته 4 اسفند ماه
هفته 3 اسفندماه
هفته 2 اسفندماه
هفته 1 اسفندماه
هفته 4 بهمن ماه
هفته 3 بهمن ماه
هفته 2 بهمن ماه
هفته 1 بهمن ماه
هفته 4 دی ماه
هفته 3 دی ماه
هفته 2 دی ماه
هفته 1 دی ماه
هفته 4 آذرماه
هفته 3 آذرماه
هفته 2 آذرماه
هفته 1 آذرماه
هفته 4 آبان ماه
هفته 3 آبان ماه
هفته 2 آبان ماه
هفته 1 آبان ماه
هفته 4 مهرماه
هفته 3 مهرماه
هفته 2 مهرماه
هفته 1 مهرماه
هفته 4 شهریورماه
هفته 3 شهریورماه
هفته 2 شهریورماه
هفته 1 شهریورماه
هفته 4 مردادماه
هفته 3 مردادماه
هفته 2 مردادماه
هفته 1 مردادماه
هفته 4 تیرماه
هفته 3 تیرماه
هفته 2 تیرماه
هفته 1 تیرماه
هفته 4 خردادماه
هفته 3 خردادماه
هفته 2 خردادماه
هفته 1 خردادماه
هفته 4 اردیبهشت ماه
هفته 3 اردیبهشت ماه
هفته 2 اردیبهشت ماه
هفته 1 اردیبهشت ماه
هفته 4 فروردین ماه
هفته 3 فروردین ماه
هفته 2 فروردین ماه
هفته 1 فروردین ماه