دوره و شماره: دوره 40، شماره 701، بهمن و اسفند 1401 (هفته 1 اسفندماه) 
شیوع مقاومت پلاکتی و عوامل پیشگویی کننده آن در دریافت کنندگان پلاکت

صفحه 1059-1066

10.48305/jims.v40.i701.1059

سحر روان‌شاد؛ فرزانه قدمگاهی مقدم؛ صدف حسنی؛ حسین رحیمی؛ ابوالقاسم الهیاری؛ مینا اکبری راد؛ محمدرضا طاهری؛ مریم عماد زاده؛ زهرا مذهب؛ محمد معینی نوده؛ سجاد عطایی عظیمی؛ مصطفی کمندی؛ محسن صدیق شمسی؛ سمانه سجادی


شماره‌های پیشین نشریه

هفته 4 اسفند ماه
هفته 3 اسفندماه
هفته 2 اسفندماه
هفته 1 اسفندماه
هفته 4 بهمن ماه
هفته 3 بهمن ماه
هفته 2 بهمن ماه
هفته 1 بهمن ماه
هفته 4 دی ماه
هفته 3 دی ماه
هفته 2 دی ماه
هفته 1 دی ماه
هفته 4 آذرماه
هفته 3 آذرماه
هفته 2 آذرماه
هفته 1 آذرماه
هفته 4 آبان ماه
هفته 3 آبان ماه
هفته 2 آبان ماه
هفته 1 آبان ماه
هفته 4 مهرماه
هفته 3 مهرماه
هفته 2 مهرماه
هفته 1 مهرماه
هفته 4 شهریورماه
هفته 3 شهریورماه
هفته 2 شهریورماه
هفته 1 شهریورماه
هفته 4 مردادماه
هفته 3 مردادماه
هفته 2 مردادماه
هفته 1 مردادماه
هفته 4 تیرماه
هفته 3 تیرماه
هفته 2 تیرماه
هفته 1 تیرماه
هفته 4 خردادماه
هفته 3 خردادماه
هفته 2 خردادماه
هفته 1 خردادماه
هفته 4 اردیبهشت ماه
هفته 3 اردیبهشت ماه
هفته 2 اردیبهشت ماه
هفته 1 اردیبهشت ماه
هفته 4 فروردین ماه
هفته 3 فروردین ماه
هفته 2 فروردین ماه
هفته 1 فروردین ماه