کیفیت زندگی زناشویی و ویژگی‌های دموگرافیک مرتبط با آن در سالمندان شهر اصفهان

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: با توجه به تأکید سازمان بهداشت جهانی به اهمیت کیفیت زندگی زناشویی در تمام طول زندگی فرد، هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی کیفیت زندگی زناشویی و ویژگی‌های دموگرافیک پیش‌بینی‌کننده‌ی آن در سالمندان بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی است که با مشارکت 200 نفر از سالمندان بالای 60 سال مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر اصفهان انجام شد. اطلاعات این مطالعه توسط پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی زناشویی (2000 Fletcher) جمع‌آوری و ارتباط کیفیت زندگی زناشویی و ابعاد آن با عوامل دموگرافیک به روش رگرسیون لجستیک بررسی گردید.
یافته‌ها: در 46 درصد سالمندان، کیفیت زندگی زناشویی مطلوب بود. بالاترین مطلوبیت در بعد تعهد (63 درصد) و کم‌ترین مطلوبیت در بعد شور هیجان جنسی
(31 درصد) بود. نسبت شانس تعدیل شده‌ی کیفیت زندگی زناشویی مطلوب در افراد با درآمد بالاتر نسبت به افراد با درآمد پایین‌تر برابر با 2/14 بود که این ارتباط در ابعاد رضایت، تعهد، صمیمیت و هیجان جنسی وجود داشت. نسبت شانس تعدیل شده‌ی شور و هیجان جنسی مطلوب در افراد زیر 70 سال نسبت به افراد بالای
70 سال برابر 3/90 بود. جنس، تحصیلات و شغل، پیش‌بینی‌‌کننده‌ی کیفیت زندگی زناشویی نبودند.
نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی زناشویی در بیش از نیمی از سالمندان شهر اصفهان نامطلوب بود و با افزایش سن و درآمد کمتر، نامطلوب‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality of Marital Life and Its Demographic Related Factors in the Elderly in Isfahan

نویسندگان [English]

 • Narges Motamedi 1
 • Mahsa Rasouli 2
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The World Health Organization emphasizes the importance of quality of married life throughout a person's life, the aim of this study was to investigate the quality of marital life and its demographic predictors in the elderly.
Methods: This is a cross-sectional study on 200 elderly people over 60 years’ old who referred to Isfahan health care centers. The data of this study were collected by Fletcher Quality of Marital Life Questionnaire (2000). Then the relationship between quality of marital life and its dimentions with demographic factors was analyzed by logistic regression.
Findings: In 46% of the elderly, the quality of marital life was favorable. The highest utility was in the dimension of commitment (63%) and the lowest utility was in the dimension of sexual arousal (31%). The Adjusted Odds Ratio of favorable quality of marital life in people with higher incomes than lower income people were 2.14 and this relationship was in dimensions of satisfaction, commitment, intimacy and sexual arousal. The adjusted odds ratio of favorable sexual arousal in people under 70 compared to those over 70 was 3.90. Gender, education, and occupation did not predict the quality of married life.
Conclusion: The quality of married life is unfavorable in more than half of the elderly in Isfahan, and it becomes less favorable with increasing age and lower income.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of life
 • Interpersonal relations
 • Marital status
 • Elder
 1. Fathi E. The phenomenon of population aging in Iran [in Persian]. Ijoss Iranian Journal of Official Statistics Studies 2020; 30(2): 387-413.
 2. Carr D, Freedman VA, Cornman JC, Schwarz N. Happy marriage, happy life? Marital quality and subjective well‐being in later J Marriage Fam 2014; 76(5): 930-48.
 3. Harding R, Peel E. Introduction: Ageing and Sexualities. Ageing and Sexualities. England, UK: Routledge; 2016. p. 19-28.
 4. Zaheri F, Dolatian M, Shariati M, Simbar M, Ebadi A, Hasanpoor Azghadi SB. Effective factors in marital satisfaction in perspective of Iranian women and men: A systematic review. Electronic Physician 2016; 8(12): 3369-77.
 5. Min J, Yorgason JB, Fast J, Chudyk A. The impact of spouse’s illness on depressive symptoms: the roles of spousal caregiving and marital satisfaction. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2019; 75(7): 1548-57.
 6. Fletcher GJO, Simpson JA, Thomas G. The measurement of perceived relationship quality components: A confirmatory factor analytic
  Pers Soc Psychol Bull 2000; 26(3):
  340-54.
 7. Nilforooshan P, Ahmadi A, Fatehizadeh M, Reza Abedi M, Ghasemi V. The simultaneous effects of general factor of personality and attachment dimensions on marital quality. Fam Coun Psychother 2014; 4(3): 473-507.
 8. Izadi-Avanji MS, Hajibagheri A, Yazdani AR. Marital satisfaction and its effective factors in elderly people of Kashan city in 2015 [in Persian]. Feyz 2019; 23(2): 192-200.
 9. Rafiee S, Toozandehjani H, Ahooei MR. Relationship of lifestyle and social support with marital satisfaction of elderly population [in Persian]. Salmand 2016; 11(2): 226-33.
 10. Halford WK, Bodenmann G. Effects of relationship education on maintenance of couple relationship satisfaction. Clinical Psychology Review 2013; 33(4): 512-25.
 11. Slack P, Aziz V. Sexuality and sexual dysfunctions in older people: a forgotten problem. BJPsych Advances 2020; 26(3): 1-10.
 12. Takbiri A, Imeni M, Azizi fini E. The relationship between sexual satisfaction and marital satisfaction in elderly [in Persian]. Journal of Gerontology 2017; 2(2): 43-50.
 13. Zamani ZA, Nasir R, Hashim RS, Yusof NM. Effects
  of demographic variables on marital satisfaction. Asian Social Science 2012; 8(9): 46-9.
 14. Lichter DT, Carmalt JH. Religion and marital quality among low-income couples. Social Science Research 2009; 38(1): 168-87.