میزان تطابق بین یافته‌های هیستوپاتولوژی کورتاژ اندومتر و هیسترکتومی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه آسیب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکى، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: دیلاتاسیون و کورتاژ (Dilatation and curettage) D&C، روش انتخابی برای بدست آوردن نمونه‌ی آندومتر است. اما دقت تشخیص روش دیلاتاسیون و کورتاژ در مقایسه با سایر روش‌های تشخیصی، هنوز یک چالش علمی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تطابق بین تشخیص هیستوپاتولوژیک آندومتر بر اساس نمونه‌های گرفته شده از طریق دیلاتاسیون و کورتاژ در مقایسه با روش هیسترکتومی بود.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی گذشته‌نگر، نتایج هیستوپاتولوژیک نمونه‌های دیلاتاسیون و کورتاژ از 136 زن که به دلیل خون‌ریزی غیرطبیعی رحم
(Abnormal uterine bleeding) AUB بین سال‌های 1394 تا 1397 تحت عمل هیسترکتومی قرار گرفتند، بررسی شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن بیماران 11/3 ± 52/6 سال با دامنه‌ی سنی 80-33 سال بود. نتایج دیلاتاسیون و کورتاژ در مقایسه با روش استاندارد هیسترکتومی، از اختصاصیت و ارزش اخباری منفی قابل توجه برای پاتولوژی پیش‌بدخیمی و همچنین اختصاصیت و ارزش اخباری مثبت 100 درصد برای پاتولوژی‌های بدخیم برخوردار بود. از طرف دیگر، D&C، حساسیت و ارزش اخباری مثبت قابل توجه برای تشخیص پاتولوژی‌های طبیعی و خوش‌خیم را نشان داد. در پاتولوژی‌های پیش‌بدخیمی که با دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیص داده شد، خطر بدخیمی تشخیص داده نشده در موارد هیپرپلازی آتیپیک، 16/7 درصد بود.
نتیجه‌گیری: در نمونه‌های بررسی شده از بیمارانی که تحت دیلاتاسیون و کورتاژ قرار گرفته و بافت نرمال یا پاتولوژی‌های خوش‌خیم گزارش کرده بودند، هیچ پاتولوژی بدخیمی بر اساس نمونه‌های بررسی شده متعاقب هیسترکتومی از آنان، مشاهده نشد. میزان هر دو پارامتر اختصاصیت و ارزش اخباری مثبت D&C در تشخیص پاتولوژی‌های بدخیم آندومتر، 100 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation between the Histopathological Findings of Endometrial Curettage and Hysterectomy

نویسندگان [English]

 • Maryam Derakhshan 1
 • Arash Rostami 2
 • Pegah Hedayat 1
 • Shahnaz Eskandari Shahrezaie 1
1 Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Dilatation and curettage (D&C) has been the method of choice for obtaining endometrial sample but there is a challenge about the D&C’s accuracy and reliability compared to other diagnostic methods. The aim of this study was to investigate the concordance between endometrial histopathological diagnosis from D&C and hysterectomy samples.
Methods: In this retrospective study, histopathological results of D&C samples of 136 women who suffered from abnormal uterine bleeding between 2015 to 2018 and underwent hysterectomy were investigated and compared with pathologic reports of hysterectomy.
Findings: The mean ± standard deviation (SD) of age of patients was 52.6 ± 11.3 years in the range of 33-80 years. According to the findings of D&C in comparison with the standard method of hysterectomy, the specificity and negative predictive values were substantial in premalignant samples. Beside, D&C findings revealed the specificity and the positive predictive values as likely as 100% for diagnosing malignant samples. In the other hand, D&C revealed significant the sensitivity and the positive predictive values for diagnosing normal and benign samples. In the premalignant pathologies that were diagnosed with D&C, the risk of an undetected malignancy in the atypical hyperplasia was 16.7%.
Conclusion: No malignant pathology was encountered in patient with a diagnosis of normal tissue or a benign pathology on the D&C samples. In addition, both the specificity and the positive predictive values following D&C was 100% in diagnosing endometrial malignancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dilatation and curettage
 • Histology
 • Endometrium
 • Hysterectomy
 1. Behera MA, Lucidi RS, Price TM, Talavera F, Casey FE, Scission AC. Abnormal (dysfunctional) uterine bleeding. [Online]. [Cited 2016 Nov 29]; Available from: URL:

https://emedicine.medscape.com/article/257007-overview

 1. Ferenczy A. Pathophysiology of endometrial bleeding. Maturitas 2003; 45(1): 1-14.
 2. Khare A, Bansal R, Sharma S, Elhence P, Makkar N, Tyagi Y. Morphological spectrum of endometrium in patients presenting with dysfunctional uterine bleeding. People J Sci Res 2012; 5(2): 13-6.
 3. Albers JR, Hull SK, Wesley RM. Abnormal uterine bleeding. Am Fam Physician 2004; 69(8): 1915-26.
 4. Heller DS. Pathologic basis for abnormal uterine bleeding with organic uterine pathologies. Menopause 2011; 18(4): 412-5.
 5. Maheux-Lacroix S, Li F, Laberge PY, Abbott J. Imaging for polyps and leiomyomas in women with abnormal uterine bleeding: A systematic review. Obstet Gynecol 2016; 128(6): 1425-36.
 6. Abdelazim IA, Abdelrazak KM, Elbiaa AAM, Al-Kadi M, Yehia AH. Accuracy of endometrial sampling compared to conventional dilatation and curettage in women with abnormal uterine bleeding. Arch Gynecol Obstet 2015; 291(5): 1121-6.
 7. Sarwar A, ul Haque A. Types and frequencies of pathologies in endometrial curettings of abnormal uterine bleeding. Int Pathol 2005; 3(2): 65-70.
 8. Moradan S, Ghorbani R, Lotfi A. Agreement of histopathological findings of uterine curettage and hysterectomy specimens in women with abnormal uterine bleeding. Saudi Med J 2017; 38(5):
  497-502.
 9. Kleebkaow P, Maneetab S, Somboonporn W, Seejornj K, Thinkhamrop J, Kamwilaisak R. Preoperative and postoperative agreement of histopathological findings in cases of endometrial hyperplasia. Asian Pac J Cancer Prev 2008; 9(1): 89-91.
 10. Jesadapatrakul S, Tangjitgamol S, Manusirivitaya S. Histopathologic consistency between endometrial hyperplasia diagnosis from endometrial curettage and pathologic diagnoses from hysterectomy specimens.
  J Med Assoc Thai 2005; 88(Suppl 2): S16-21.
 11. Sakhdari A, Moghaddam PA, Liu Y. Endometrial samples from postmenopausal women: a proposal for adequacy criteria. Int J Gynecol Pathol 2016; 35(6): 525-30.
 12. Bettocchi S, Ceci O, Vicino M, Marello F, Impedovo L, Selvaggi L. Diagnostic inadequacy of dilatation and curettage. Fertil Steril 2001; 75(4): 803-5.
 13. Lerner HM. Lack of efficacy of prehysterectomy curettage as a diagnostic procedure. Am J Obstet Gynecol 1984; 148(8): 1055-6.
 14. Ceci O, Bettocchi S, Pellegrino A, Impedovo L, Di Venere R, Pansini N. Comparison of hysteroscopic and hysterectomyfindings for assessing the diagnostic accuracy of office hyst-eroscopy. Fertil Steril 2002; 78(3): 628-31.
 15. Obeidat B, Mohtaseb A, Matalka I. The diagnosis of endometrial hyperplasia on curettage: how reliable is it? Arch Gynecol Obstet 2009; 279(4): 489-92.
 16. Hahn HS, Chun YK, Kwon YI, Kim TJ, Lee KH, Shim JU, et al. Concurrent endometrialcarcinoma following hysterectomy for atypical endometrialhyperplasia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010; 150(1): 80-3.
 17. .Barut A, Barut F, Arikan I, Harma M, Harma MI, Ozmen Bayar U. Comparison of the histopathological diagnoses of preoperative dilatation and curettage and hysterectomy specimens. J Obstet Gynaecol Res 2012; 38(1): 16-22.
 18. Saygili H. Histopathologic correlation of dilatation and curettage and hysterectomy specimens in patients with postmenopausal bleeding. Eur J Gynaecol Oncol 2006; 27(2): 182-4.
 19. Yarandi F, Izadi-Mood N, Eftekhar Z, Shojaei H, Sarmadi S. Diagnostic accuracy of dilatation and curettage for abnormaluterine bleeding. J Obstet Gynaecol Res 2010; 36(5): 1049-52.
 20. Radwan P, Radwan M, Kozarzewski M, Polac I, Wilczyński J. Evaluation of sonohysterography in detecting endometrial polyps- 241 cases followed with office hysteroscopy combined with histopathological examination. Wideochir Inne Tech aloinwazyjne 2014; 9(3): 344-350.
 21. Ferrari F, Forte S, Arrigoni G, Ardighieri L, Consuelo Coppola M, Salinaro F, et al. Impact of endometrial sampling technique and biopsy volume on the diagnostic accuracy of endometrial cancer. Transl Cancer Res 2020; 9(12): 7697-705.
 22. Palmer JE, Perunovic B, Tidy JA, Review Endometrial hyperplasia, The Obstetrician & Gynaecologist 2008; 10(4): 211-6.