مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

1 دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، گروه باکتری و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه آموزشی داخلی (نفرولوژی)، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه، بیمارستان خورشید، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله کوتاه
مقدمه: با توجه به اهمیت و گستردگی بالای آموزش مجازی در دوران شیوع ناگهانی کووید-19، این مطالعه قصد دارد به مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در سامانه‌ی نوید بپردازد.
روش‌ها: مطالعه از نوع  توصیفی در سال تحصیلی 1400-1399 است. با استفاده از مرور متون، اسناد و جلسات گروه متمرکز، شیوه‌نامه‌ی مدیریت برنامه‌ی درسی مجازی، تدوین و تصویب گردید. بر اساس این شیوه‌نامه، چک‌لیستی محقق ساخته تدوین شد. ماژول‌های سامانه‌ی نوید به‌ صورت تمام شماری بررسی گردید.
یافته‌ها: 12دوره‌ی آموزشی از نظر انطباق با قوانین آموزش الکترونیکی و برنامه‌ی ملی مورد ارزیابی قرار گرفت. 100 درصد آموزش‌ها در این دروس، به ‌صورت مجازی بود. اغلب به ‌صورت آموزش غیرهمزمان در قالب پاورپوینت صداگذاری شده (97/6 درصد) انجام شده بود. اغلب دوره‌ها، معرفی درس
(75 درصد) و طرح دوره (100 درصد) نداشته‌ و با ترتیب و توالی صحیح (83/3 درصد) بارگذاری نشدند. کمتر از 3 جلسه برای هر مدرس در هر دوره (91/7 درصد) برنامه‌ریزی ‌شده بود.
نتیجه‌گیری: به دلیل مجازی شدن و فرصت در دسترس بودن فایل‌ها در سامانه‌ی نوید، امکان ارزیابی به شکل منحصربه‌فردی برای اولین بار فراهم شد. تلاش مدرسان، دانشجویان و حوزه‌ی آموزش دانشگاه‌ها در دوران کرونا قابل ‌توجه بوده و حداقل در سطح دروس نظری مانع توقف آموزش نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Virtual Education Curriculum of Clinical Introduction Courses in COVID Pandemic 19

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Hosaini 1
 • Shahrzad Shahidi 2
 • Maryam Avizhgan 3
1 PhD, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Internal Medicine Department (Nephrology), Isfahan Kidney Diseases Research Center, Khorshid Hospital, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Isfahan Medical Education Research Center, Medical Education Development Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Considering the high importance and scope of virtual education during the sudden outbreak of COVID-19, this study intends to manage the virtual education curriculum of the course of general medicine clinical preparation in Navid system.
Methods: This developmental study was conducted in the academic year of 2021-2022 in Isfahan Medical School. Using a review of texts, documents, and focus group meetings, the Virtual Curriculum Management Procedure was developed and approved. Based on this method, a researcher-made checklist was compiled. Navid system modules (special software for university learning) were counted in all educational packages of general medicine clinical preparation course.
Findings: 12 educational packages were evaluated in terms of compliance with the rules of e-learning and the National General Medicine Program. Clinical Introduction Courses were educated 100% in virtual setting and often performed as an asynchronous training in the form of a voiced PowerPoint (97.6%). Most of the packages did not have a course introduction (75%) and a course plan (100%) and were not loaded in the correct order (83.3%). Less than 3 sessions were scheduled for each instructor in the form of packages (91.7%).
Conclusion: Due to the virtualization and the availability of files in the Navid system, it was possible to evaluate uniquely for the first time. The efforts of teachers, students, and the field of university education during the Corona were significant, and at least at the level of theoretical courses, education was stopped.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Curriculum
 • Distance education
 • Educational assessment
 • General practice
 • COVID-19
 1. Karimian Z, Farokhi MR. Eight steps in the development of virtual education in educational innovation plan in medical sciences universitie. A review of an experience [in Persian]. Teb va Tazkieh 2018; 27(2): 101-112.
 2. Mian A, Khan SH. Medical education during pandemics: a UK perspective. BMC Medicine 2020; 18: 100.
 3. Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Asadzandi Sh, Ostad SN. Designing and establishment of accreditation system for evaluation of virtual schools and centers [in Persian]. Teb va Tazkieh 2019; 27(4): 260-70.
 4. Porter Developing an Online Curriculum: Technologies and Techniques. London, UK: Information Science Publishing; 2010.
 5. Harden RM. Curriculum planning and development. In: A practicalguide for medical teachers. 4th London, UK: Churchill Livingstone Elsevier; 2013. p. 8-15.
 6. Changiz T, Yamani N, Tofighi S, Zoubin F, Eghbali, B. Curriculum management/monitoring in undergraduate medical education: a systematized review. BMC Med Educ 2019; 19(1): 60.
 7. Middlewood D, Burton N. Managing the curriculum. London, UK: Paul Chapman Publishing; 2001.
 8. Iranmanesh F, Ostadebrahimi H, Mirzazadeh A, Azin M. Performance report of distance learning at Rafsanjan University of Medical Sciences during the COVID-19 pandemic [in Persian]. J Rafsanjan Univ Med Sci 2020; 19(4): 423-8.
 9. Mayer RE. The Cambridge handbook of multimedia learning: Cambridge University Press; 2014.
 10. Zand S, Nejat N, Salehiomran E, Izadi S. COVID-19 crisis as an opportunity for medical education evolution [in Persian]. J Med Educ Dev 2020; 15(2): 151-5.
 11. Ellis RA, Ginns P, Piggott L. E-Learning in higher education: Some key aspects and their relationship to approaches to study. Higher Education Research and Development 2009; 28(3): 303- 18.
 12. Lohrasbi M. Training with the help of Virtual Laboratory in the Corona Era [in Persian]. Research in Chemistry Education 2021; 2(6): 21-35.
 13. De Ponti R, Marazzato J, Maresca AM, Rovera F, Carcano G, Ferrario MM. Pre-graduation medical training including virtual reality during COVID-19 pandemic: a report on students’ perception. BMC Medical Education 2020; 20(1): 1-7.
 14. Mohanty B. Realization of a Virtual University The visibly invisible university. National Seminar on Open Access to Textual and Multimedia Content. Proceedings of the Bridging the Digital Divide, at Jacaranda Hall, India Habitat Centre; 2009 Jan 29-30; Lodhi Road, New Delhi.
 15. Nazeri N, Dari S, Atashi AR. The effective factors on success of e-learning in medical sciences fields [in Persian]. Journal of Health and Biomedical Informatics 2015; 4(2): 98-107.