توالی ژنتیکی اگزون‌ها و توالی‌های اتصالی اگزون- اینترون ژن CFTR به روش PCR در خانواده‌های مشکوک به بیماری سیستیک فیبروزیس در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم تجربی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده‌ی علوم، گروه ژنتیک، اهواز، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: بیماری سیستیک فیبروزیس، یکی از کشنده‌ترین اختلالات چندسیستمی و شایع‌ترین بیماری اتوزومال مغلوب در جمعیت سفیدپوستان است که به علت جهش در پروتئین‌های تنظیم‌کننده‌ی غشایی فیبروزکیستی (Cystic fibrosis transmembrane conductive regulate) CFTR رخ می‌دهد. فراوانی این جهش‌ها بر اساس موقعیت جغرافیایی و نژاد متفاوت می‌باشد. شایع‌ترین موتاسیون در این ژن، F508del می‌باشد. این مطالعه به منظور شناسایی سایر جهش‌های احتمالی ژن دخیل در بیماری فیبروزسیستیک در استان خوزستان انجام گردید.
روش‌ها: در این مطالعه ابتدا خون محیطی در لوله‌ی حاوی ضد انعقاد EDTA گرفته شد و پس از استخراج DNA، مرحله‌ی PCR با پرایمرهای اختصاصی و الکتروفورز انجام شد. بعد از آن توالی‌یابی DNA با استفاده از دستگاه سکانس صورت گرفت و در نهایت آنالیز داده‌ها برای اگزون‌های مورد نظر انجام گردید.
یافته‌ها: شایع‌ترین جهش در بیماری سیستیک فیبروزیس جهش F508del می‌باشد. دو موتاسیون جدید در بین بیماران شناسایی شد که این جهش‌ها در اگزون
26 ناحیه‌ی IVS25-1 و اگزون 18 در ناحیه‌ی IVS18+42 قرار دارند.
نتیجه‌گیری: جهش‌های به‌دست ‌آمده از این مطالعه به هر دو شکل هتروزیگوت و هموزیگوت بوده و می‌تواند برای تشخیص ناقلین، تشخیص پیش از تولد و انجام اقدامات درمانی حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Genetic Sequence of Exons and Exon-intron Junction Sequences of CFTR Gene by PCR Method in Families Suspected of Cystic Fibrosis in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

 • Leili Delfi Fallah 1
 • Maryam Mehdi Sasan 2
 • Zahra Shahpouri Arani 2
 • Mahin Baratvand 1
 • Hashem Kazemi 1
1 MSc, Department of Biology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
2 MSc, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Science, Department of Genetics, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: Cystic fibrosis is one of the most fatal multisystem disorders and the most common autosomal recessive disease in the white population, which occurs due to mutations in cystic fibrosis membrane regulatory proteins (CFTR). The frequency of these mutations varies based on geographic location and race. The most common mutation in this gene is F508del. This study was conducted to identify other possible gene mutations involved in fibrocystic disease in Khuzestan province.
Methods: In this study, first peripheral blood was taken on EDTA anticoagulant, and after DNA extraction, the PCR stage was performed with specific primers and electrophoresis. After that, DNA sequencing was done using Chromas software and finally, data analysis was done for the desired exons.
Findings: The most common mutation in cystic fibrosis is the F508del mutation. Two new mutations were identified among the patients, and these mutations are located in exon 26 of the IVS25-1 region and exon 18 in the IVS18+42 region.
Conclusion: The mutations obtained from this study are both heterozygous and homozygous and can be important for carrier detection, prenatal diagnosis, and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CFTR
 • Genes
 • Cystic fibrosis
 • Exons
 • Genetic sequence
 1. Havasian MR, Panahi J, Mahdieh N. Cystic fibrosis anddistribution and mutation analysis of CFTR gene in Iranian patients [in Persian]. Koomesh 2014: 15(4): 431-40.
 2. Alibakhshi R KR, Cassiman JJ, Zamani M, Cuppens H. Analysis of the CFTR gene in Iranian cystic fibrosis patients: identification of eight novel mutations. J Cyst Fibros 2008; 7(2): 102-9.
 3. Mohammadi-Anaei SM, Sangtarash MH, Gallehdari M, Shariati G. Identification of an intronic mutation in the CFTR gene in an Iraqi family. Proceeding of the 1st National Conference on New Findings in Biology. Zahedan, Iran: University of Sistan and Baluchistan; 2015 [in Persian].
 4. Mannik LA, Chang KA, Annoh PQK, Sykes J, Gilmour J, Robert R, et al. Prevalence of hypoglycemia during oral glucose tolerance testing in adultswith cystic fibrosis and risk of developing cystic fibrosis-related diabetes. J Cyst Fibros 2018; 17(4): 536-41.
 5. Mirfakhraie R, Kalantar S, Salsabili N, Montazeri M, Fazli H, Houshmand M, et al. Analysis of CFTR gene mutations in Iranian non-obstructive azoospermic patients [in Persian]. Zahedan J Res Med Sci 2008; 10(4): e94501.
 6. Madrasi MR, Faqihinia J, Baharzadeh Farideh. Prevalence of cystic fibrosis in a group of children under 15 years of age in Iran [in Persian]. J Isfahan Med Sch 2013; 30(180): 248-54.
 7. Ramsey BW, Davies J, McElvaney NG, Tullis E, Bell SC, Dřevínek P, et al. A CFTR potentiator in patients with cystic fibrosis and the G551D mutation. N Engl J Med 2011; 365(18): 1663-72.
 8. Wainwright CE, Elborn JS, Ramsey BW. Lumacaftor-ivacaftor in patients with cystic fibrosis homozygous for Phe508del CFTR. N Engl J Med 2015; 373(18): 1783-4.
 9. Heltshe SL, Cogen J, Ramos KJ, Goss CH. Cystic fibrosis: The dawn of a new therapeutic era. Am J Respir Crit Care Med 2017; 195(8): 979-84.
 10. Akhwan-Niaki H, Esmaeili Dooki DR, Ghabeli Juibari A. Common CFTR gene mutations in cystic fibrosis patients of Mazandaran province [in Persian]. J Gorgan Univ Med Sci 2008; 10(3): 38-44.
 11. Rafiei M, Jabarpoor-Bonyadi M, Vahedi A, Vahedi L. Genetic mutations of cystic fibrosis disease in northwest Iran according to the cystic fibrosis disease registration unit [in Persian]. Med J Tabriz Uni Med 2017; 40(4): 31-7.