ارزیابی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی سابقه‌ی تروما ترجمه ‌شده به زبان فارسی در بیماران روان‌پزشکی غیرسایکوتیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سلامت روان، پژوهشکده‌ی سلامت روان اجتماعی، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دستیار تخصصی گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. ایران

3 دستیار روان‌پزشکی، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: (Trauma History Questionnaire) THQ از ابزارهای کلیدی روان‌پزشکان برای تشخیص و مطالعه‌ی (Post-traumatic stress disorder) PTSD است. متأسفانه تاکنون نمونه‌ی استانداردی از این پرسش‌نامه به زبان فارسی وجود نداشته است، لذا هدف از این مطالعه، ارزیابی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی سابقه‌ی تروما در بیماران روان‌پزشکی غیرسایکوتیک می‌باشد.
روش‌ها: این یک مطالعه‌ی مقطعی بود. ترجمه‌ی فارسی نهایی THQ به ۵ روان‌پزشک و روانشناس داده شد تا پایایی و روایی محتوایی هر یک از آیتم‌های پرسش‌نامه را ارزیابی کنند و سپس با توجه به معیارهای ورود و خروج، بیماران واجد شرایط وارد مطالعه شدند. برای تعیین روایی سازه بین دو پرسش‌نامه THQ و (Stressful Life Events Screening Questionnaire) SLESQ از 50 بیمار روان‌پزشکی غیرسایکوتیک دعوت شد. آن‌ها همچنین سیاهه‌ی
(PTSD Checklist) PCL و (Depression Anxiety Stress Scale) DASS را نیز تکمیل کردند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این مطالعه، بین THQ و SLESQ، همبستگی قابل توجهی دیده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش‌نامه 0/704 بود. در مورد پاسخ به سؤال تجربه‌ی هر نوع تروما در 23 مورد، آماره Kappa نشان‌دهنده‌ی پایایی عالی (بالاتر از 0/6) و در 10 مورد نشان‌دهنده‌ی هماهنگی کامل پاسخ‌های آزمون و بازآزمون بود. تنها در مورد تجربه‌ی بلایای طبیعی (0/540 = κ) پایایی چندان مناسب نبود. برای ارزیابی ساختار عاملی اکتشافی مقدار شاخص
Kaiser-Meyer-Olkin برای کفایت تعداد نمونه، 0/617 و تست کرویت Bertlett از نظر آماری معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که THQ روایی، پایایی بازآزمایی و ثبات درونی خوبی دارد و ساختار عاملی آن هم رضایت‌بخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Validity and Reliability of the Trauma History Questionnaire in Non-Psychotic Psychiatric Patients

نویسندگان [English]

 • Kaveh Alavi 1
 • Nasrin Amini Kordkandi 2
 • Amir Hossein Jalali Nadoushan 1
 • Maryam Pirooz 3
1 Mental Health Research Center, Psychosocial Health Research Institute, Department of Psychiatry, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Resident of Psychiatry, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Resident of Psychiatry, Department of Psychiatry, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: THQ is one of the key tools for psychiatrists to diagnose and study the PTSD. Unfortunately, there is no standard sample of it in Persian, so the aim of this study was to evaluate the validity and reliability of the Trauma History Questionnaire in non-psychotic psychiatric patients.
Methods: This was a cross-sectional study. The final Persian translation of THQ was given to 5 psychiatrists and psychologists to evaluate the reliability and content validity of each item of the questionnaire and then according to the inclusion and exclusion criteria, eligible patients were included in the study. Fifty non-psychotic psychiatric patients were used to determine the construct validity between THQ and SLESQ questionnaires. They also completed the PCL and DASS checklists.
Findings: According to the findings of present study, it was seen a significant correlation between THQ and SLESQ. Cronbach's alpha coefficient of the whole questionnaire was 0.704. Regarding the answer to the questions, the experience of each type of trauma in 23 cases, the kappa statistics showed excellent reliability (above 0.6) and in 10 cases showed complete correlation of test and retest answers. Reliability was not very good for the experience of natural disasters (κ = 0.540). To evaluate the heuristic factor structure, the value of Kaiser-Meyer-Olkin index was sufficient for the adequacy of sample size 0.617 and Bertlett's sphericity test was statistically significant.
Conclusion: The results of this study showed that THQ has good validity, retest reliability and internal stability and its factor structure was satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Post Traumatic Stress Disorder
 • Trauma Related Disorders
 • Psychological Trauma
 • Tool
 • Patient Health
 • Questionnaire
 1. Benjet C, Bromet E, Karam EG, Kessler RC, McLaughlin KA, Ruscio AM, et al. The epidemiology of traumatic event exposure worldwide: results from the World Mental Health Survey Consortium. Psychol Med 2016; 46(2): 327-43.
 2. Karam EG, Friedman MJ, Hill ED, Kessler RC, McLaughlin KA, Petukhova M, et al. Cumulative traumas and risk thresholds: 12-month PTSD in the World Mental Health (WMH) surveys. Depress Anxiety 2014; 31(2): 130-42.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th DSM-5. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2013.
 4. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. text revision. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 5. Goodman LA, Corcoran C, Turner K, Yuan N, Green BL. Assessing traumatic event exposure: General issues and preliminary findings for the Stressful Life Events Screening Questionnaire. J Trauma Stress 2003; 11 (3): 521-42.
 6. Hooper LM, Stockton P, Krupnick JL, Green BL. Development, use, and psychometric properties of the trauma history questionnaire. J Loss Trauma 2011; 16(3): 258-83.
 7. Wilson JP, Raphael, B. International handbook of traumatic stress syndromes. 1st New York, NY: Plenum Press; 1993. p. 135-44.
 8. Norris FH. Screening for traumatic stress: A scale for use in the general population. E J Appl Psychol 1990; 20(20, Pt 2): 408-18.
 9. Green B, Chung J, Daroowalla A, Kaltman S, DeBenedictis C. Evaluating the cultural validity of the stressful life events screening questionnaire. Violence Against Women 2006; 12(12): 191-213.
 10. Lovibond PF, Lovibond SH. Manual for the depression emotional anxiety stress scales. 2nd Sydney: Psychology Foundation of Australia; 1995.
 11. Lovibond PF, Lovibond, SH. The structure of
  negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS) with the Back Depression and Anxiety Inventories. Behav Res Ther 1995; 33(3): 335-43.
 12. Samani S, Joukar B. A study on the reliability and validity of the short form of the Depression Anxiety Stress Scale (Dass-21). Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University 2007; 52(3): 65-77.
 13. American Psychiatric Association. Diagnosfic and stafirtical manual of mental &orders. 4th Washington: American Psychiatric Association; 1994.
 14. Resnick HS, Falsetti SA, Kilpatrick DG, Freedy JR. Assessment of rape and other civilian trauma-related PTSD: Emphasis on assessment of potentially traumatic events. In: Miller TW. Theory and assessment of stressful life events. 1st Madison: CT: International Universities Press; 1996. p. 235-71.
 15. Yehuda R, Blair W, Labinsky E, Bierer LM. Effects of parental PTSD on the cortisol response to dexamethasone administration in their adult offspring. Am J Psychiatry 2007; 164: 163-6.
 16. Neylan TC, Metzler TJ, Best SR, Weiss DS, Fagan JA. Liberman A, et al. Critical incident exposure and sleep quality in police officers. Psychosom Med 2002; 64(2): 345-52.
 17. Wu KK, Leung PWL, Wong CSM, Yu PMW, Luk BTC, Cheng JPK, et al. The Hong Kong Survey on the epidemiology of trauma exposure and posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress 2019; 32(5): 664-76.
 18. Mueser KT, Salyers MP, Rosenberg SD, Ford JD, Fox L, Carty P. Psychometric evaluation of trauma and posttraumatic stress disorder assessments in persons with severe mental illness. Psychol Assess 2001; 13(1): 110-7.
 19. Cohen J. Applied multiple regression: Correlation analysis for the behavioral sciences. 2nd Mahwah, NJ: Erlbaum; 1983.