«استیگما» چالش جدید در محیط بالینی در طول شیوع COVID-19: تجربیات کادر پزشکی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه فوریت‌های پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

4 عضو هیأت علمی گروه روان پرستاری دانشکده‌ی پرستاری مهاباد، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

5 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: بیماری‌های همه‌گیر و شیوع آن‌ها برای سلامتی انسان تهدید بزرگی به حساب می‌آید که منجر به اثرات سوء سلامت روان به دلیل بروز تغییرات شدید در زندگی می‌شود. این مطالعه با هدف کاوش در رابطه با تجربه‌ی استیگما در کادر پزشکی خط مقدم مبارزه با کرونا انجام شد.
روش‌ها: پژوهش کیفی حاضر به روش پدیدار‌شناسی هرمنیوتیک با تأکید بر روش ون مانن (van Manen's method) در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینای شهر قزوین، صورت گرفت. این پژوهش از اوایل آبان‌ماه تا اوایل بهمن‌ماه 1400 به طول انجامید، مشارکت‌کنندگان به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به مرحله‌ی اشباع داده‌ها، مورد مصاحبه قرار گرفتند.
یافته‌ها: مطالعه‌ی ما نشان داد که شرکت‌کنندگان، سه نوع استیگمای اجتماعی، وابستگان و استیگما به خود را تجربه کرده‌اند. ابتدا 190 کد استخراج شد و پس از کاهش، حذف و ادغام‌های صورت گرفته، 130 کد اولیه باقی ماند و در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات 8 طبقه، 63 زیر‌طبقه و 4 درون مایه «استیگما خود، استیگما اجتماعی، استیگما وابستگان و سازگاری با استیگما» استخراج گردید.
نتیجه‌گیری: مشارکت‌کنندگان در مطالعه به کاهش همکاری در محیط کار به دلیل مواجهه کمتر با بیماران مبتلا به کووید و همچنین تغییرات در خلق همانند ایجاد ترس، استرس، اضطراب و خشم و کاهش اعتماد به نفس و احساس شرم و غیره ناشی از استیگما اشاره کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stigma" A New Challenge in the Clinical Environment during the Outbreak of COVID-19: Experiences of Medical Staff

نویسندگان [English]

 • Leili Yekefallah 1
 • Peyman Namdar 2
 • Narges Hosseini 3
 • Kamal Ebrahimi 4
 • Sareh Mohammadi 5
1 Associate Professor, Department of Intensive Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 Nursing Expert, Shahid Rajaei Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
4 Instructor of Psychiatric Nursing, Mahabad School of Nursing, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
5 Master of Intensive Care Nursing, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background: Epidemic diseases and their spread pose a significant threat to human health, leading to adverse mental health effects due to the occurrence of severe changes in life, this study aims to explore the experience of stigma among medical staff on The frontline of the fight against COVID-19.
Methods: The present qualitative research was conducted using the hermeneutic phenomenological method, emphasizing Van Manen's method at the Bo Ali Sina therapeutic training center in Qazvin city. The study was conducted from November 2021 to February 2022, the participants were interviewed through purposeful sampling method until data saturation stage was reached.
Findings: The study showed that the participants experienced three types of social stigma, dependent and self-stigma. Initially, 190 codes were extracted, and after reduction, elimination, and mergers, 130 initial codes remained finally, by analyzing the information, 8 classes, 63 sub-classes, and 4 within the topic of "own stigma, social stigma, the stigma of family and compatibility with the stigma It was extracted.
Conclusion: The study’s participants pointed out a reduction in cooperation in the workplace due to less exposure to COVID patients, as well as changes in mood such as fear, stress, anxiety, and anger, and a decrease in self-confidence and feeling of shame, etc., caused by stigma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Medical staff
 • Self-confidence
 • Shame
 • Social stigma
 1. Pike A, Dawley S, Tomaney J. Resilience, adaptation and adaptability. Cambridge J. Reg Econ Soc 2010; 3(1): 59-70.
 2. Zolnikov TR, Furio F. Stigma on first responders during COVID-19. Stigma and Health 2020; 5(4).
 3. Chakraborty I, Maity P. COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Sci Total Environ 2020; 728: 138882.
 4. Hosseinzadeh-Shanjani Z, Hajimiri K, Rostami B, Ramazani S, Dadashi M. Stress, anxiety, and depression levels among healthcare staff during the COVID-19 Basic Clin Neurosci 2020; 11(2): 163-70.
 5. Depoux A, Martin S, Karafillakis E, Preet R, Wilder-Smith A, Larson H. The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 J Travel Med 2020; 27(3): taaa031
 6. Badrfam R, Zandifar A. Coronavirus disease 2019 in Iran: the need for more attention to primary health care. Public Health 2020; 182: 187.
 7. Badrfam R, Zandifar A, Arbabi M. Mental health of medical workers in COVID-19 pandemic: Restrictions and barriers. J Res Health Sci 2020; 20(2): e00481.
 8. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. lancet 2020; 395(10223): 507-13.
 9. Badfam R, Qorbani M, Zandifar A. Status of stigma on the health care workers related to COVID-19 at the first wave of the pandemic in Iran: A qualitative study. Sec Public Mental Health 2022; 13.
 10. Sun D, Yang D, Li Y, Zhou J, Wang W, Wang Q, et al. Psychological impact of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak in health workers in China. Epidemiol Infect 2020; 148: e96.
 11. Abdelhafiz AS, Alorabi M. Social stigma: the hidden threat of COVID-19. Front Public Health 2020; 8: 429.
 12. Poudel A. Stigma against health workers, patients and area locals continues in Covid-19 [Online]. [cited 01 May 202]; Avilable from: URL: https://kathmandupost.com/national/2020/05/01/stigma-against-health-workers-patients-and-area-locals-continues-in-covid-19-hotspots
 13. Link BG, Phelan JC. Stigma and its public health implications. Lancet 2006; 367(9509): 528-9.
 14. Singh R, Subedi M. COVID-19 and stigma: social discrimination towards frontline healthcare providers and COVID-19 recovered patients in Nepal. Asian J Psychiatr 2020; 53: 102222.
 15. Dubey S, Biswas P, Ghosh R, Chatterjee S, Dubey MJ, Chatterjee S, et al. Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes Metab Syndr 2020; 14(5): 779-88.
 16. Speziale HS, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. New York, NY: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 17. van Manen M. Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. New York, NY: Taylor & Francis; 2016.
 18. Ramaci T, Barattucci M, Ledda C, Rapisarda V. Social stigma during COVID-19 and its impact on HCWs outcomes. Sustainability 2020; 12(9): 3834.
 19. Villa S, Jaramillo E, Mangioni D, Bandera A, Gori A, Raviglione MC. Stigma at the time of the COVID-19 Clin Microbiol Infect 2020; 26(11): 1450-2.
 20. Wu K, Wei X. Analysis of psychological and sleep status and exercise rehabilitation of front-line clinical staff in the fight against COVID-19 in China. Med Sci Monit Basic Res 2020; 26: e924085.
 21. Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Netw Open 2020; 3(3): e203976.
 22. Koh D. Occupational risks for COVID-19 Occup Med (Lond) 2020; 70(1): 3-5.
 23. Kluytmans-van den Bergh MF, Buiting AG, Pas SD, Bentvelsen RG, van den Bijllaardt W, van Oudheusden AJ, et al. Prevalence and clinical presentation of health care workers with symptoms of coronavirus disease 2019 in 2 Dutch hospitals during an early phase of the pandemic. JAMA Netw Open 2020; 3(5): e209673.
 24. Bagcchi S. Stigma during the COVID-19 Lancet Infect Dis 2020; 20(7): 782.
 25. Kamal R. Fear, hatred and stigmatization grip Bangladesh amid Covid-19 [Online]. [cited 26 Mar 2020]; Avilable from: URL: https://www.tbsnews.net/thoughts/fear-hatred-and-stigmatization-grip-bangladesh-amid-covid-19-outbreak-61129
 26. Uvais NA, Aziz F, Hafeeq B. COVID-19-related stigma and perceived stress among dialysis staff. J Nephrol 2020; 33(6): 1121-2.
 27. Organization WH. Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 [Online]. [cited 18 Mar 2020]; Avilable from: URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
 28. Lyndon AE, Crowe A, Wuensch KL, McCammon SL, Davis KB. College students’ stigmatization of people with mental illness: Familiarity, implicit person theory, and attribution. Ment Health 2019; 28(3): 255-9.
 29. Taylor S. The psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious disease. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing; 2019.