تجارب دانشجویان پزشکی در پاندمی کووید-19: فرصت‌های آموزش مجازی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مدیریت مطالعات و توسعه‌ی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: همه‌گیری ناگهانی کرونا، منجر به توقف آموزش پزشکی به صورت حضوری شد. نظام آموزشی با بکارگیری آموزش از راه دور و الکترونیکی، سعی در ‌جبران کاستی‌ها داشت. این مطالعه با هدف توصیف فرصت‌های آموزش مجازی در پاندمی از نظر دانشجویان پزشکی عمومی انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی است. مشارکت‌کنندگان را 14 نفر از دانشجویانی که تجربه‌ی تحصیل مجازی در دوران کرونا داشتند، تشکیل می‌داد. برای انتخاب مصاحبه‌شوندگان از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انفرادی جمع‌آوری و به کمک نرم‌افزار MaxQDA تحلیل گردید. برای اطمینان از صحت داده‌ها از معیارهای Goba و Lincoln استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، سه مقوله‌ی اصلی شامل «فرصت‌های زیرساختی»، «فرصت‌های آموزشی» و «فرصت‌های فردی» به همراه 9 زیرمقوله‌ی فرعی «ساخت‌شکنی کلاس سنتی؛ پیوند با تکنولوژی»، «رونق سامانه‌های آموزش مجازی»، «تجربه‌ی جدید مدیریت آموزش»، «ظهور سبک نوین آزمون‌ها»، «آموزش رها از زمان و مکان؛ انعطاف‌پذیری تحصیلی»، «بازنمایی خودراهبری تحصیلی»، «صرفه‌جویی زمانی؛ مدیریت بهینه‌ی اوقات»، «رضایت روحی- روانی بیشتر؛ رضایت بیشتر از زندگی» و «جیبی پر‌پول‌تر، دغدغه‌های مالی کمتر» به عنوان رئوس فرصت‌های آموزش مجازی حاصل شد.
نتیجه‌گیری: آموزش مجازی بر کیفیت تحصیل و زندگی دانشجویان اثرگذار بود. بنابراین بیان فرصت‌ها می‌تواند جهت سیاست‌گذاری‌های پیش‌رو تأثیرگذار و کمک‌کننده باشد و به خلق ایده‌های جدید آموزش از راه دور در آینده منجر شود. در این راستا به ویژه انعطاف‌پذیری تحصیلی و آموزش رها از زمان و مکان، زمینه‌ی بهره‌برداری از فرصت‌های ملی و بین‌المللی را تسهیل و تسریع می‌کند.

تازه های تحقیق

مریم آویژگان : PubMed, Google Scholar

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Students' Experiences on Online Education Opportunities during the COVID-19 Outbreak

نویسندگان [English]

 • Navid Yoosefian 1
 • Maryam Avizhgan 2
1 Medical Student, Isfahan Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Isfahan Medical Education Research Center, Medical Education Development Center, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The sudden epidemic of Corona led to the suspension of face-to-face medical education. The educational system tried to compensate for the shortcomings by using distance and electronic education. This study aimed to describe the opportunities of virtual education during the pandemic from the point of view of general medical students.
Methods: The current research is a qualitative study with a conventional content analysis approach. The participants consisted of 14 students who had experience in virtual education during the Corona era. A purposive sampling method was used to select the interviewees. Data were collected through individual semi-structured interviews and with the help of MaxQDA software. Lincoln and Goba criteria were used to ensure the accuracy of the data.
Findings: Based on data analysis, three main categories include "infrastructural opportunities", "educational opportunities" and "individual opportunities" along with 9 subcategories "breaking the traditional classroom; link with technology". "The development of virtual education systems", "New experience of education management", "Emergence of the new style of tests", "Education free from time and place; academic flexibility", "Educational self-management representation", "Time-saving; optimal time management”, "more mental-psychological satisfaction; more satisfaction with life" and "fuller pocket, less financial worries" were obtained as the main opportunities of virtual education.
Conclusion: Virtual education affected the quality of education and life of students. Therefore, the expression of opportunities can be effective and helpful for future policies and lead to the creation of new ideas for distance education in the future. In this regard, especially academic flexibility and education free from time and place facilitate and accelerate the exploitation of national and international opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Education
 • Medical students
 • Qualitative study
 • Virtual
 1. Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Asadzandi S, Ostad N. Designing and establishment of accreditation system for evaluation of virtual schools and centers [in Persian]. Teb va Tazkieh 2019; 27(4): 260-70.
 2. Najimi A, Yamani N, Soleimani B. Needs assessment of virtual training development: Assessment of the level of readiness at faculties of Isfahan University of Medical Sciences [in Persian]. IJME 2017; 17: 70-6.
 3. Fathivajargah K, Pardakhtchi MH, Rabiei M. Effectiveness evaluation of virtual learning courses in high education system of Iran (Case of Ferdowsi University) [in Persian]. Inf Commun Technol Educ Sci 2011; 1(4): 5-21.
 4. Roohi M, Jahanian I, Gholinia H, Abbaszadeh H. A comparison of traditional learning and combined traditional-elearning (web-based) on dentistry students’ learning of practical oral pathology course [in Persian]. J Med Educ Dev 2016; 9(21): 47-52.
 5. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel corona virus-infected pneumonia. N Engl J Med 2020; 382(13): 1199-207.
 6. Dastani M. COVID 19: A new beginning in virtual education at the medical universities of Iran [in Persian]. Horiz Med Educ Develop 2020; 11(1): 1-4.
 7. Zand S, Nejat N, Salehi Omran E, Izadi S. Covid 19 crisis as an opportunity for medical education evolution [in Persian]. JMED 2020; 15(2): 151-5.
 8. Deng H, Jiang Y, Han Q, Zhou X, Zhong S, Hu K,
  et al. The impact of COVID-19 on online medical education: a knowledge graph analysis based on co-term analysis. BMC Med Educ 2023; 23(1): 203.
 9. Barche A, Nayak V, Pandey A, Bhandarkar A, Nayak SG, Nayak K. Student perceptions towards online learning in medical education during the COVID-19 pandemic: a mixed-methods study. F1000Res 2022; 11: 979.
 10. Istadi Y, Raharjo TJ, Azam M, Mulyono SE. Academic performance in medical education during the COVID-19 pandemic: A scoping review. Adv Med Educ Pract 2022; 13: 1423-38.
 11. Zhalehjoo N, Arabi M, Momeni Z, Akbari Kamrani M, Khalili A, Riahi S, et al. Virtual education status from the perspective of students at Alborz University of Medical Sciences in the COVID-19 pandemic period [in Persian]. J Med Educ Dev 2021; 14(42): 37-45.
 12. Zhang Y, Wildemuth BM. Qualitative analysis of content. In: Wildemuth BM, editor. Applications of social research methods to questions in information and library science. Westport, CT: Libraries Unlimited; 2009. p. 308-19.
 13. Lincon YS, Guba EG. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: SAGE; 1985. p. 85-10.
 14. Al Zahrani EM, Al Naam YA, AlRabeeah SM, Aldossary DN, Al-Jamea LH, Woodman A, et al. E-Learning experience of the medical profession’s college students during COVID-19 pandemic in Saudi Arabia. BMC Med Educ 2021; 21(1): 443.
 15. Odintsova TA, Kopchak OO, Bachinskaya NY, Ivniev BB, Pokanevych OV. Pros and cons of remote medical education in Ukraine in terms of COVID-19 pandemics. Inform Med Unlocked 2022; 32: 101051.
 16. Turan Z, Kucuk S, Cilligol Karabey S. The university students' self-regulated effort, flexibility and satisfaction in distance education. Int J Educ Technol High Educ 2022; 19(1): 35.
 17. Segbenya M, Bervell B, Minadzi VM, Somuah BA. Modelling the perspectives of distance education students towards online learning during COVID-19 pandemic. Smart Learn Environ 2022; 9(1): 13.
 18. Yeh CY, Tsai CC. Massive distance education: Barriers and challenges in shifting to a complete online learning environment. Front Psychol 2022; 13: 928717.
 19. Adeoye IA, Adanikin AF, Adanikin A. COVID-19 and e-learning: Nigeria tertiary education system
  IJRIAS 2020; 5(5): 28-31.
 20. Sakkir G, Dollah S, Ahmad J. E-Learning in COVID-19 situation: Students’ perception. Eduline J Educ Learn Innov 2021; 1(1): 9-15.
 21. Samsuri N, Ahmad Nadzri F, Rom K. A study on the student's perspective on the effectiveness of using e-learning. Procedia Soc Behav Sci 2014; 123: 139-44.
 22. Li L, Wu H, Xie A, Ye X, Liu C, Wang W. Students' initial perspectives on online learning experience in China during the COVID-19 outbreak: expanding online education for future doctors on a national scale. BMC Med Educ 2021; 21(1): 584.