سطح آمادگی جامعه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها به صورت حضوری در جریان همه‌گیری کووید-19

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار تخصصی پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

4 اپیدمیولوژیست، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: پاندمی کووید-19، چالش بزرگی برای نظام‌های آموزشی بود. هدف از اجرای این مطالعه، ارزیابی سطح آمادگی جامعه‌ی دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای بازگشایی مجدد حین همه‌گیری کووید-19 به عنوان یک مداخله‌ی مبتنی بر جامعه بود.
روش‌ها: در مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1401-1400، مقدار آمادگی مدیران، اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل آمادگی جامعه (Community readiness model) CRM ارزیابی شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار آمادگی جامعه‌ی نیمه ساختاریافته (Community readiness tool) CRT استفاده شد. نمره‌ی آمادگی کل، میانگین امتیاز 5 حیطه‌ی پرسش‌نامه است. برای تعیین تفاوت میانگین نمرات مقاطع و ارزیابی اثرات عوامل مداخله‌گر از آزمون t استاندارد، ANOVA و ANCOVA استفاده شد.
یافته‌ها: مصاحبه از ۲۸ نفر از مطلعین آگاه در 4 بخش جامعه‌ی دانشگاهی انجام شد. نمره‌ی نهایی آمادگی جامعه 2/9 ±  6/03، معادل مرحله‌ی آغازین در مدلCRM  بود. از بین 5 حیطه‌ی بررسی شده در پرسش‌نامه، آگاهی دانشجویان از جو دانشگاه، بالاترین نمره 2/69 ± 7/14 و حیطه‌ی منابع مالی با نمره‌ی 2/94 ± 4/82 کمترین نمره را اخذ کردند. اختلافی معنی‌دار در نمرات بخش دانشجویی با سایر بخش‌ها (0/05 > P) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: برای دستیابی به نتایج مورد انتظار در اجرای هر مداخله‌ی مبتنی بر جامعه، تحلیل نظرات ذینفعان و اتخاذ راهبردهای مربوطه ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Level of Community Readiness in Isfahan University of Medical Sciences Regarding the Reopening for in Person Training During the COVID-19 Pandemic

نویسندگان [English]

 • Raheleh Sadegh 1
 • Reza Khadivi 2
 • Shima Safazadeh 3
 • Jalal Karimi 4
1 Resident in Preventive and Community Medicine, Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan. Iran
2 Associate Professor, Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan. Iran
3 3- Assistant Professor, Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan. Iran
4 Epidemiologist, Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The covid-19 epidemic has led to a severe challenge in the educational system. This study evaluated the readiness of the Isfahan University of Medical Sciences regarding the reopening for face-to-face training during the covid-19 pandemic as a community-based intervention.
Methods: In a cross-sectional descriptive study in 2020, the Community Readiness Model (CRM) was used to evaluate the level of readiness of members in the Medical Universities of Isfahan. A standard semi-structured community readiness tool (CRT) was used to collect data. The total readiness score is the average score of the five of the questionnaire. The standard t-test, the one-way ANOVA were conducted to determine differences in mean scores of community sections, and the ANCOVA to evaluate the effects of intervening.
Findings: The interviewees were 28 informed individuals in four departments of the academic community. The final readiness score was 6.03 ± 2.9 equivalent to the initial stage of the CRM. students’ awareness of university condition and relevant consequences, gained the highest score (7.14 ± 2.69), whereas financial resources Received the lowest score (4.82 ± 2.94). Significant differences existed between the student section and other sections (P < 0.05).
Conclusion: It is essential to evaluate the readiness for implementing any community-based intervention. analyze the views of stakeholders, and adopt relevant strategies for the readiness that must be done to achieve the expected results. In order to achieve the expected results in the implementation of any community–based intervention, it is necessary to analyze the opinions of stockholders and adopt relevant strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Distance education
 • Readiness
 • Training
 • University
 1. Radu MC, Schnakovszky C, Herghelegiu E, Ciubotariu VA, Cristea I. The impact of the COVID-19 pandemic on the quality of educational process: A student survey. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(21): 7770.
 2. Nabe-Nielsen K, Christensen KB, Fuglsang NV, Larsen I, Nilsson CJ. The effect of COVID-19 on schoolteachers' emotional reactions and mental health: longitudinal results from the CLASS study. Int Arch Occup Environ Health 2021; 95(4):855-865.
 3. Puljak L, Čivljak M, Haramina A, Mališa S, Čavić D, Klinec D, et al. Attitudes and concerns of undergraduate university health sciences students in Croatia regarding complete switch to e-learning during COVID-19 pandemic: a survey. BMC Med Educ 2020; 20(1): 416.
 4. Stachteas P, Stachteas C. The psychological impact of the COVID-19 pandemic on secondary school teachers. Psychiatriki 2020; 31(4): 293-301.
 5. Di Domenico L, Pullano G, Sabbatini CE, Boëlle PY, Colizza V. Modelling safe protocols for reopening schools during the COVID-19 pandemic in France. Nat Commun 2021; 12(1): 1073.
 6. Cheng SY, Wang CJ, Shen ACT, Chang SC. How to safely reopen colleges and universities during COVID-19: Experiences from Taiwan. Ann Intern Med 2020; 173(8): 638-41.
 7. Varol T, Schneider F, Mesters I, Ruiter RAC, Kok G, Ten Hoor GA. A safe return to campus in times of COVID-19: A survey study among university personnel to inform decision makers. Vaccines (Basel) 2022; 10(3): 371.
 8. Brooks-Pollock E, Christensen H, Trickey A, Hemani G, Nixon E, Thomas AC, et al. High COVID-19 transmission potential associated with re-opening universities can be mitigated with layered interventions. Nat Commun 2021; 12(1): 5017.
 9. Yamey G, Walensky RP. Covid-19: re-opening universities is high risk. BMJ 2020; 370: m3365.
 10. Adane D, Yeshaneh A, Wassihun B, Gasheneit A. Level of community readiness for the prevention of COVID-19 pandemic and associated factors among residents of awi zone, ethiopia: A community-based cross-sectional study. Risk Manag Healthc Policy 2021; 14: 1509-24.
 11. Peercy M, Gray J, Thurman PJ, Plested B.
  Community readiness: an effective model for tribal engagement in prevention of cardiovascular disease. Fam Community Health 2010; 33(3): 238-47.
 12. Castañeda SF, Holscher J, Mumman MK, Salgado H, Keir KB, Foster-Fishman PG, et al. Dimensions of community and organizational readiness for change. Prog Community Health Partnersh 2012; 6(2): 219-26.
 13. McLeroy KR, Norton BL, Kegler MC, Burdine JN, Sumaya CV. Community-based interventions. Am J Public Health 2003; 9(4): 529-33.
 14. Kostadinov I, Daniel M, Stanley L, Gancia A, Cargo M. A systematic review of community readiness tool applications: Implications for reporting. Int J Environ Res Public Health 2015; 12(4): 3453-68.
 15. Edwards RW, Jumper‐Thurman P, Plested BA, Oetting ER, Swanson L. Community readiness: Research to practice. J Community Psychol 2000; 28(3): 291-307.
 16. Oetting ER, Plested BA, Edwards RW, Thurman PJ, Kelly KJ, Beauvais F. Community readiness for community change. Fort Collins, CO: Tri-Ethnic Center Community Readiness Handbook. 2nd 2014.
 17. Plested BA, Edwards RW, Jumper-Thurman P. Community readiness: A handbook for successful change. Colorado, USA: Tri-Ethnic Center for Prevention Research; 2006.
 18. Plested BA, Jumper-Thurman P, Edwards RW. Community readiness manual. Fort Collins, CO: The National Center for Community Readiness; 2016.
 19. Islam S, Small N, Bryant M, Bridges S, Hancock N, Dickerson J. Assessing community readiness for early intervention programmes to promote social and emotional health in children. Health Expect 2019; 22(3): 575-84.
 20. Haris NBM, Yunus NA, Shah JA. Community readiness of urban farming practices in Malaysia. Int J Acad Res Bus Soc Sci 2022; 12(3): 166-72.
 21. Brand T, Gansefort D, Rothgang H, Röseler S, Meyer J, Zeeb H. Promoting community readiness for physical activity among older adults in Germany--protocol of the ready to change intervention trial. BMC Public Health 2016; 16: 99.
 22. Niknam M, Omidvar N, Amiri P, Eini-Zinab H, Kalantari N. Community readiness for childhood obesity prevention programs: findings from an urban population in Iran. Health Promot Int 2021; 36(3): 824-35.
 23. Heath E, Sanon V, Mast DK, Kibbe D, Lyn R. Increasing community readiness for childhood obesity prevention: A case study of four communities in Georgia. Health Promot Pract 2021; 22(5): 676-84.
 24. Pollock BH, Kilpatrick AM, Eisenman DP, Elton KL, Rutherford GW, Boden-Albala BM, et al. Safe reopening of college campuses during COVID-19: The University of California experience in Fall 2020. PLOS One 2021; 16(11): e0258738.
 25. Joseph C, Maluka SO. The influence of community factors in the implementation of community-based interventions to improve antenatal care: a qualitative study based on the IMCHA programme in Tanzania. Reprod Health 2021; 18(1): 188.
 26. Kehl M, Brew-Sam N, Strobl H, Tittlbach S, Loss J. Evaluation of community readiness for change prior to a participatory physical activity intervention in Germany. Health Promot Int 2021; 36(Supplement_2): ii40-ii52.