نویسنده = زهرا سید بنکدار
بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1820-1824

منصور کریمی‌فر؛ مژگان کریمی‌فر؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم زاده؛ زهرا سید بنکدار؛ پیمان متقی؛ علی محمد فاطمی


گزارش یک مورد آمیلوئیدوز اولیه

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

منصور ثالثی؛ منصور کریمی فر؛ پیمان متقی؛ زهرا سید بنکدار؛ هادی کریم زاده‌؛ پروین رجبی


نفروپاتی ناشی از سندرم آنتی فسفولیپید نفروپاتی در بیماران مبتلا به نفریت لوپوسی‌

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

علی صدوق عباسیان؛ زهرا سید بنکدار؛ دیانا طاهری