نویسنده = محمود بلوچی
مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1887-1893

نظام الدین برجیس؛ سید احمدرضا اخوت؛ محمود بلوچی؛ سوسن میرالهی؛ ارسطو اشتری


یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 48-44

محمد بلوچی؛ نظام الدین برجیس؛ احمد رضا اخوت؛ حامد عباسی؛ سعید طالبی


سپتوپلاستی: ارزیابی با رینومانومتری

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 110-103

احمدرضا اخوت؛ مهدی خلج؛ زهرا دانش؛ محمود بلوچی