نویسنده = وحید شایگان نژاد
برآورد شیوع فامیلی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان

دوره 29، شماره 138، خرداد و تیر 1390، صفحه 555-561

فرشته اشتری؛ وحید شایگان نژاد؛ فاطمه حیدری؛ مجتبی اکبری


عفونت کلامیدیا پنومونیه و سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 14-8

فرشته اشتری؛ وحید شایگان نژاد؛ عالیا صابری؛ فاطمه کارخیران؛ الهام خسروی