نویسنده = محمد ربانی
بهینه‌سازی تولید یک آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه علیه گیرنده‌ی لپتین و CD4 انسانی و بررسی خواص آن

دوره 33، شماره 355، آذر و دی 1394، صفحه 1740-1751

لیلا ممجدی؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ محمد ربانی؛ رحمان امام‌زاده؛ فروزان صفری؛ آرش بابایی


بهینه‌سازی تولید و خالص‌سازی آنزیم Taqپلیمراز موتاسیون یافته در ناحیه‌ی N666E

دوره 30، شماره 193، مرداد و شهریور 1391

حمید میرمحمدصادقی؛ محمد ربانی؛ سمانه عصارزاده؛ فاطمه مؤذن


بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 33-26

معصومه فغانی؛ مهدی نیکبخت دستجردی؛ منصور صالحی؛ محمد ربانی؛ اردشیر طالبی؛ مهری فقیهی؛ بهرام سلیمانی