نویسنده = کبری نصرالهی
نتایج بینایی جراحی رفرکتیو Phakic IOL Implantation در بیماران میوپ با استفاده از لنز آرتیزان یا آرتیفلکس

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1081-1086

حسن رزمجو؛ کبری نصرالهی؛ عرفان محمداسماعیل


بررسی انرژی وارد شده به چشم در عمل جراحی کا تاراکت به روش Dodick laser photolysis

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 86-80

کبری نصرالهی؛ محمد قریشی؛ محمد ساری محمدلی