نویسنده = محمد گرک یراقی
بررسی شیوع عوارض پوستی داروهای لوزارتان و انالاپریل در بیماران قلبی

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3040-3045

فریبا ایرجی؛ محمد گرک یراقی؛ زهره احمدی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ گیتا فقیهی


تأثیر مکمل ویتامین D در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولی بطن چپ

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

مریم کردگاری؛ محمد گرک یراقی؛ منصور سیاوش؛ علی پورمقدس


تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 108-104

محمود هادی‌زاده؛ محمد گرک یراقی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه هادی‌زاده؛ بهرام نشاط دوست