نویسنده = حسن ضیاء الدینی
بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

میر مسیح مسلمی عقیلی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جنیدی جعفری؛ رضا کرمی؛ حسن ضیاء الدینی؛ زهرا غلام نژاد؛ عفت خوشنود


بررسی میزان شیوع آنمی در ارزیابی‌های غربالگری کشوری دانش‌آموزان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

محمد امیر امیرخانی؛ حسن ضیاء الدینی؛ مرضیه دشتی؛ طاهره امینایی؛ گلایل اردلان؛ پریسا میرمقتدایی؛ پریناز پورصفا؛ رویا کلیشادی