نویسنده = عبدالرضا نخعی
بررسی تأثیر دوز منفرد آزیترومایسین در درمان عفونت حاد گوش میانی در کودکان

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 15-21

سید احمد رضا اخوت؛ عبدالرضا نخعی؛ فرزانه برزگر؛ نظام الدین برجیس؛ زهرا دانش شهرکی؛ ملودی عمرانی نوا