نویسنده = مصطفی هاشمی
معرفی یک مورد درد غیر معمول صورت در یک دختر 16 ساله

دوره 27، شماره 93، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 123-129

مصطفی هاشمی؛ زهرا دانش؛ مریم کریم


آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

مهدی سالک؛ مهین هاشمی پور؛ مصطفی هاشمی؛ مهسا حاج رحیمی؛ سمیه صادقی؛ زیبا فرج زادگان؛ سیلوا هوسپیان؛ رضوانه هادیان