نویسنده = شهلا رودبار محمدی
بررسی اثرات پروتئین‌های سیتوپلاسمی کاندیدا آلبیکنس بر روی الگوی ترشحی Th1 و Th2 در موش Balb/C

دوره 28، شماره 106، خرداد و تیر 1389

رزیتا حیدری؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا رودبار محمدی؛ مریم رودباری


فعالیت ضد قارچیFerula assa- foetida علیه ایزولههای بالینی موکورمایکوزیس

دوره 27، شماره 100، آذر و دی 1388، صفحه 582-588

رسول محمدی؛ اصغر سپه وند؛ شهلا رودبار محمدی؛ شهلا شادزی؛ هاجر میر صفائی؛ راضیه نور شرق