نویسنده = بهرام کاظمی
بررسی پایداری کیت ELISA آنتی‌ژن B نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش‌های فیزیکی و باکتریواستاتیک

دوره 31، شماره 237، خرداد و تیر 1392، صفحه 701-711

انسیه داودآبادی؛ بهرام کاظمی؛ بهزاد حق‌پناه؛ مژگان بنده‌پور؛ مهران بهادران؛ مریم مرادی؛ ساناز غلامی


مقایسه‌ی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیب B و کیت استاندارد Euroimmun در تشخیص اکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2432-2440

مریم مرادی؛ بهزاد حق‌پناه؛ بهرام کاظمی؛ انسیه داوودآبادی؛ ساناز غلامی؛ سحر کفش‌دوز جباری


کلونینگ ژن کد کننده‌ی آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز Leishmania Major (MRHO/IR/ER/75)

دوره 27، شماره 98، مهر و آبان 1388، صفحه 425-433

نوشا ضیاء؛ گیلدا اسلامی؛ مژگان بنده پور؛ رسول صالحی؛ بهرام کاظمی؛ کاظم پریور؛ سید حسین حجازی