نویسنده = محمود سعیدی
آیا مدل EuroSCORE در تخمین مرگ و میر پیش از جراحی بای‌پس کرونری در بیماران ایرانی معیار مناسبی است؟

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1118-1125

سید محسن - میرمحمدصادقی؛ علی اعتصام پور؛ فاطمه سادات میرمحمدصادقی؛ مژگان قاری پور؛ محمود سعیدی؛ پیمان نیلفروش؛ زینب شریعت


بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق

دوره 28، شماره 104، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 28-36

سید محسن میر محمد صادقی؛ علی اعتصام پور؛ زینب شریعت؛ مژگان قاری پور؛ محمود سعیدی؛ پیمان نیلفروش؛ فاطمه سادات میرمحمدصادقی